نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

زنان به عنوان موثرترین عضو جامعه که بیشترین سهم اداره داخلی خانواده به عنوان واحد اجتماعی به عهده آنهاست، در تربیت و تکامل آحاد اجتماع، اساسی‌ترین نقش را ایفا میکنند و به دلیل نقش خاصی که درخلقت بر عهده دارندبه سرمایه‌های درونی بس گران‌بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است. این پژوهش از نوع کتابخانه و مستند بر داده های ثانویه مستند می باشد و از نوع روش تحقیق دردسته تحقیقات توصیفی و از لحاظ هدف در دسته تحقیقات توسعه ای قرارمی گیرد. زنان بخش مهمی از تأمین سرمایه در بحث مشارکت در بخش های دولتی‌اند دربیشتر جوامع بشری نرخ اشتغال و مشارکت زنان اندک است. رسیدن به اهداف سازمان ها و پیرو آن رشد و توسعه هر چه بیشتر جوامع در زمینه های گوناگون مستلزم حضور بهتر و بیشتر زنان و مردان متخصص درعرصه عمل می‎باشد و علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز هم در سطح وسیعی از حوزه های عمومی‎ تبعیض ها و تفکیک های جنسیتی فراوانی وجود دارد و برای رسیدن به برابری به معنای واقعی کلمه ی برابری راه بس درازی در پیش است که حضور و یاری زنان والبته مردان بسیاری را طلب می‎کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the policy of women's participation in the public sector and the position of their participation in Iran and the world

نویسندگان [English]

  • maryam Isvand 1
  • vahid chenari 2

1 Employee of Ahvaz University of Medical Sciences

2 Department of Public Administration, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran.

چکیده [English]

Women, as the most effective member of society, who is the largest share of the domestic administration of the family as a social unit, play the most important role in the education and development of the community, and because of the particular role they play in creation, to the internal capital.

Methodology: This research is a library and documentary documentary on secondary data and is a descriptive research method in the category of development research.

Results: Women are an important part of providing capital in the public sector. In most human societies, employment rates and women's participation are low.

Discussion: We need to know that women's participation in the public sector, especially at management and decision -making levels, must provide conditions for women to know their abilities.

Conclusion: Achieving the goals of organizations and its follow up to the growth and development of societies in various fields requires a better and more presence of women and men in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Women'
  • s
  • Policy
  • Partnership
  • Position"