نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، گیلان.

2 گروه حقوق، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

چکیده

سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 تأسیس شد، اما پیشینه‌ای آن به اواسط قرن نوزدهم بر می‌گردد. اساس این پیشینه نیاز به مبارزه با اپیدمی‌هایی بود که فراتر از مرزهای کشورها است. با این حال، فرصت‌های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آن‌ها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک‌های داوطلبانه برای برنامه‌های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان‌ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می‌شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کووید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می‌نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی‌های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. با این حال، زمان نشان خواهد داد که آیا سازمان بهداشت جهانی و کشورهای عضو می‌توانند اصلاحاتی را در خصوص ساختار و چگونگی تطبیق مقررات خود با نظم نوین جهانی در حوزه بهداشت صورت دهند یا نه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The policies adopted by the World Health Organization during the process of the Covid-19 epidemic

نویسندگان [English]

  • amirreza mahmoudi 1
  • Seyedeh mahshid Miri balajorshari 2

1 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Lahijan, Gilan.

2 Department of Law, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

چکیده [English]

The World Health Organization was founded in 1948, but its history goes back to the middle of the 19th century. The basis of this background was the need to fight against epidemics that are beyond the borders of countries. However, the financial and technical opportunities needed to achieve their goals and the cooperation of the member countries were not always at the optimal level and are not. Experience has shown that half of the financial resources include voluntary contributions for specific programs, but the organization refuses to formulate a binding legal rule regarding them, however, it is observed that the member countries due to In the conditions of the epidemic of Covid-19, they act according to the guidelines and guidelines of the World Health Organization. It should be noted that despite all the problems and some mistakes, the organization managed this process correctly with the experience it gained from previous epidemics. However, time will tell whether the World Health Organization and member states can make reforms regarding the structure and how to adapt their regulations to the new global order in the field of health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy
  • World Health Organization
  • Covid-19
  • International Health Regulations
  • Pandemic