نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

رابطه دولت‌های اروپایی و نهاد اتحادیه اروپا به عنوان نهادی فراملی از حیث تصمیم‌گیری و حق اعمال حاکمیت یا صلاحیت تصمیم‌گیری محل بحث بوده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا رویکرد متعارض اتحادیه اروپا نسبت به حاکمیت دولت‌ها و نقض دکترین صلاحیت مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که موارد تعارض زا میان دولت های عضو و اتحادیه اروپا چیست؟ با روش کیفی و رویکرد توصیفی – تحلیلی این فرضیه بررسی گردید: حق تعیین سرنوشت از سوی مردم کشورهای عضو اتحادیه و حق تصمیم‌گیری قضایی، تقنینی و اجرایی بر مبنای هنجارها و ارزش‌های هر ملت سلب شده و حاکمیت ملی به حاشیه می‌رود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نهاد اتحادیه اروپا بدون توجه به جزئیات، بافت محلی هر سرزمین، منافع و ارزش‌های هر جامعه تنها از منظری کلی به تصمیم‌سازی و اجرای آنان در میان کشورهای عضو می‌پردازد. مصادیق آن در عرصه کیفری نیز شناسایی متقابل و در عرصه سیاسی نیز پیروی از قوانین همسان‌ساز بدون توجه به اصول حق تعیین سرنوشت، خودمختاری و یا تشکیل دولت-ملت(ی) از میان کشورهای عضو است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The conflicting approach of the European Union to the sovereignty of states and the violation of the doctrine of jurisdiction

نویسندگان [English]

  • mohammad laelalizadeh 1
  • afshin jafari 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Payam Noor University

2 Associate Professor of Payam Noor University Law Department

چکیده [English]

The relationship between the European governments and the European Union as a transnational institution has been the subject of debate in terms of decision-making and the right to exercise sovereignty or decision-making authority. In the present study, an attempt has been made to investigate the conflicting approach of the European Union towards the sovereignty of states and the violation of the doctrine of jurisdiction. The question is, what are the conflicting cases between the member states and the European Union? With the qualitative method and descriptive-analytical approach, this hypothesis was examined: the right to self-determination by the people of the member states of the Union and the right to make judicial, legislative and executive decisions based on the norms and values of each nation is denied and national sovereignty is marginalized. The findings of the research indicate that the EU institution, regardless of the details, the local context of each land, the interests and values of each society, only deals with decision-making and implementation among the member states from a general perspective. Its examples in the criminal field are mutual recognition and in the political field,

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • conflict
  • sovereignty
  • right to self-determination
  • jurisdiction doctrine