نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 بعد از فروپاشی شوروی به استقلال دست پیدا کرد. در همگرایی دولت‌ها از منابع مادی و توانایی اقتصادی یکدیگر و با همکاری مشترک بهره می‌گیرند و با همگرایی و روابط حسنه است که می توانند کمبودهای یکدیگر را از جهات مختلف تامین کنند و مکمل اقدامات سرمایه گذار و تولیدی یکدیگر باشند. گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان از همان روزهای آغاز استقلال این کشور مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است از اینرو در سیاست خارجی ایران، تاجیکستان از جایگاه ممتازی برخوردار بوده و به دلیل اشتراکات فراوان بین دو کشور می توان آن را روابط خویشاوندی دانست. اقتصاد و سرمایه گذاری، قرابت زبانی، پیوند دیرینه فرهنگی و نژادی، علقه‌های دینی و تاریخ مشترک میان ایران و تاجیکستان، بستری مناسب برای همگرایی بین دو کشور را فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and study of the causes of the convergence of the Islamic Republic of Iran and the Republic of Tajikistan

نویسندگان [English]

  • seyed mohammadjavad momeni 1
  • Mohammad Hossein Tagvi Kutnai 2
  • ali Naghilu 3

1 M.Sc. in Regional Studies, Middle East and North Africa, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran

2 Master of Fiqh and Islamic Law, Islamic Azad University, Babol Branch, Babol, Iran

3 Master of International Relations, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Republic of Tajikistan gained independence on September 9, 1991 after the collapse of the Soviet Union. In the convergence of governments, they benefit from each other's material resources and economic ability and with joint cooperation, and with convergence and good relations, they can supply each other's deficiencies in different ways and complement each other's investment and production actions. The expansion of relations between the Islamic Republic of Iran and Tajikistan has been the focus of the country's officials since the beginning of the country's independence. Therefore, in Iran's foreign policy, Tajikistan enjoys a privileged position and due to the many commonalities between the two countries, it can be considered kinship relations. Economy and investment, language affinity, long-standing cultural and racial ties, religious ties and common history between Iran and Tajikistan provide a suitable platform for convergence between the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convergence
  • economy
  • linguistic and religious ties
  • linguistic affinity
  • common history

ابوالحسن شیرازی، حبیب‌الله (1370). ملّیت های آسیای میانه، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه.

بدوحی، منوچهر (1390). «تاثیر تعاملات اقتصادی در توسعه روابط ایران و تاجیکستان»، فصلنامه علوم سیاسی و  روابط بین الملل، شماره 17، زمستان.

جعفری کیا، علیرضا (1398). «تحلیل روابط سیاسی تاجیکستان»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره پنجم، شماره 1، بهار.

حاجی یوسفی، امیرمحمد (1384). سیاست خارجی ایران در پرتو تحولات منطقه‌ای 1991-2001، تهران: وزارت امور خارجه، چاپ دوم.

حقی، محمد (1396). همگرایی ملت‌ها و واگرایی دولت‌های مسلمان در پرتو انقلاب اسلامی، تهران: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص).

عیوضی، محمدرحیم (1397). جهانی سازی و همگرایی کشور‌های اسلامی (موانع و چالش‌ها)، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

کولایی، الهه (1376). سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران: انتشارات سمت.

گریفیتس، مارتین (1390). دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی

ملکی، عباس (1371). «روابط ایران و جمهوری‌های آسیای مرکزی»، فــصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 1، تابستان.

ملکیان، محسن (1391). «روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان»، دوفصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، سال پنجم، شماره 2، پاییز و زمستان.

Deutsch, karl, (1967), a Arms Control and The Atlantic Alliance: Europe Faces Coming Policy Decisions, New York, Wiley

DOLAT (2012), “Cultural Unity between Iran and Tajikistan”, Available at: http://www.dolat.ir, (accessed on: 19/10/2012).

Miller, Lynn ,The Prospect of Order Through Regional Security, in Richard A.Falk and Sual H. Mendlovitz (eds), (1973) ,Regional Politics and World Order, San Fransisco, WH.Freeman

Marat, Erica (1 February 2006), "Iran & Tajikistan strengthen cooperation in the energy sector, Eurasia Monitor

New Europe (2012), "Iran is Reliable Friend of Tajikistan" Available at: http: //www.neurope.eu, (accessed on: 18/3/2012).

https //irna.ir xjJyZR

https://www.president.ir/fa/136803