نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 استادیار حقوق دانشگاه عدالت، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه عدالت، تهران، ایران

چکیده

قوانین و مقررات بین‌المللی مؤید دو نکته اصلی یعنی مبارزه فراگیر و ممنوعیت هرگونه تعامل و حمایت از گروه‌های تروریستی است؛ اما امروزه برخی ضرورت‌های سیاسی باعث تعاملات گسترده پشت پرده بعضی دولت‌ها با گروه‌های تروریستی شده است؛ همین عاملی محرکی جهت بازشناسایی مسئولیت دولت‌ها در قبال نقش‌ها و تکالیف آنان در روند زندگی بین‌المللی در برابر دیگر بازیگران است. با این تفسیر ما در این پژوهش به مسئولیت عام دولت ها در قبال پدیده تروریسم مجدداً مرور کوتاهی داشته و مضاف بر آن مسئولیت‌های تکمیلی و خاص دولت ها را در برابر دیگر بازیگران روابط بین‌الملل را به نظاره خواهیم نشست. با در نظر گرفتن خطر این گروه‌ها برای صلح و امنیت جهانی و ممنوعیت‌های بین‌المللی همچنان شاهد حمایت‌های مادی و معنوی برخی دولت ها از پدیده شوم تروریسم هستیم که این وضعیت باعث می‌شود مسئولیت بین المللی متوجه دولت‌های حامی بدانیم. قابلیت احراز مسئولیت بین المللی این دولتها و طرح این مسئولیت ذیل طرح پیش نویس مسولیت بین المللی دولتها قابل بحث می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

International Responsibility of Governments Towards Supporting Terrorism

نویسندگان [English]

  • mohammadhosein bayati 1
  • Asghar Imani 2

1 Assistant Professor of Law, Adalat University, Tehran, Iran

2 Graduated with a PhD in Public International Law from Adalat University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Obligations of states to fight terrorism

Abstract

International rules and regulations confirm the two main points: a comprehensive struggle and a ban on any interactions and support for terrorist groups; but today, some political imperatives have led to widespread widespread interactions with certain terrorist groups behind the curtain of some states, which is a stimulus to redress the responsibilities of governments towards roles. And their assignments in the process of international life against other actors. With this interpretation, we re-examine the general responsibility of the governments towards the phenomenon of terrorism, and, in addition, we will observe the additional and special responsibilities of the states against other actors in international relations. Considering the danger of these groups for global peace and security and international prohibitions, we continue to see the material and spiritual support of some states from the terrible phenomenon of terrorism, which makes international responsibility a matter for supportive governments. The ability of the international community to take responsibility for these governments and the drafting of this responsibility under the draft international governments' engagement is debatable.

Keywords: international responsibility, terrorist groups, governments,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: international responsibility
  • terrorist groups
  • governments
  • international law
  • assignment