نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

4 هیئت علمی نپاجا، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی، کمی‌سازی و الویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های مدیریت جهادی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعۀ آماری در بخش کیفی، شامل خبرگانی مرکب از استادان، مدیران، فرماندهان، مسئولان ارشد دافوس ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ دفاع ملی تهران و مالک اشتر فریدونکنار، در بخش کمی اعضاء هیئت علمی، دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه دافوس اجا بتعداد 350 نفر و در بخش الویت‌بندی، خبرگان بخش کیفی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه دافوس اجا بودند. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 20 نفر، در بخش کمی با روش طبقه‌ای نسبی براساس فرمول کوکران، تعداد 183 نفر و در بخش اولویت‌بندی، تعداد 35 نفر با روش هدفمند، انتخاب شدند. داده‌ها در بخش کیفی از طریق تکنیک دلفی، در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با پرسشنامه 104 گویه‌ای و در بخش اولویت‌بندی، از طریق تحلیل سلسله مراتبی، استخراج و با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. روایی و پایایی در مراحل کیفی و کمی، مورد تائید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد، مدل نهایی دارای 4 بعد (رفتار رهبری، رفتار پیرو، زمینه‌ای و ساختاری) و 22 مولفه بوده‌ که بعد رفتار رهبری و مولفه ولایتمحوری، اهمیت بیشتری داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Identify, Quantify and Prioritize Dimensions and components of Jihadi Management Model at Armed Forces Level (Case Study: Dafos AJA University)

نویسندگان [English]

  • alireza Akbari Samakosh 1
  • Mohammadreza Bagherzadeh 2
  • Asadollah Mehrara 3
  • Mohammad Salmantabar 4

1 PhD Student in Public Management, Department of Management, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran

2 Islamic Azad university

3 Assistant professor Dpartment of Public management, Qaemshar Branch, Islamic Azad university, Qaemshar,iran.

4 NPAJA Faculty, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to identify, quantify and prioritize the dimensions and components of jihadi management through the exploratory mixed exploration model research method. Its statistical population in the qualitative section, Includes experts composed of professors, managers, commanders, senior officials of Army of the Islamic Republic of Iran, Tehran National Defense University and MalikAshtar, in the quantitative section of the faculty members, students, administrators and staff of Davos University, 350 people and in the ranking section, Qualitative experts and faculty members They were Davos. In the qualitative part of Purposeful sampling method, 20 people were selected, in the quantitative part by the relative stratified method based on the Cochran's formula, 183 people and in the prioritization section, 35 people were selected by purposive non-random method. Data in the qualitative part through Delphi technique, inthe quantitative part through structural equation modeling with 104-item questionnaire and in the prioritization part through hierarchical analysis, extracted and using SPSS, SmartPLS was analyzed. Validity and reliability were confirmed in qualitative and quantitative stages. Findings showed that the final model had 4 dimensions (leadership behavior, follower behavior, contextual and structural) and22 components, which were more important after leadership behavior and the central province component.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jihadi management
  • armed forces
  • structural dimension
  • leadership behavior dimension
  • follower behavior dimension
  • contextual dimension