نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر، ایران

چکیده

در زمان پهلوی دوم، درقالب اجرای برخی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و عمرانی در راستای توسعه ورشد کشوربه عنوان اقدامات و سیاستگذاری های عمومی در دستور کاردولت قرارگرفت. هدف این برنامه ها ایجاد زیرساخت های لازم درحوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، ارتباطات و خدمات عمومی بوده است. درعرصه سیاستگذاری عمومی، تصمیمات غیر منطقی و اقدامات خودسرانه محمدرضاشاه، به جزپراکندگی، ناکارآمدی و آسیب پذیری بیشتردولت دستاورد دیگری نداشت. ازاین روتوسعه اقتصادی و عمرانی کشوردر شرایطی حاصل می شد که، دولت پهلوی در راستای تحکیم اقتدارپایه های حکومت خود گام برمی داشت. این پژوهش برآن است، با عنایت به ویژگی جامعه سیاسی ایران، نوعی از سلطه فردی وحاکمیتی را برفرآیند سیاستگذاری عمومی کشور ترسیم نماید. تحلیل و بازبینی مجدد این برنامه ها روشن می کند که، اقدامات حاکمیت، نارضایتی عمومی و پیامدهای منفی به همراه داشته است. پژوهش حاضربا بهره گیری ازرویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نیازرا فراهم و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده ازراهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of public in the form of implementing economic development programs in the Second Pahlavi period

نویسنده [English]

  • hassan azizi

Assistant Professor, Department of Political Science, Abhar Branch, Islamic Azad University, Abhar, Iran

چکیده [English]

During the time of Pahlavi' ll she was ordered by the government as a public policy maker in the form of implementing some economic, development of the country. The purpose of these programs is to create the necessary infrastructure in economic, industrial, agricultural, communication and public services fields. In the field of public policy making, Mohammad Reza Shahs decisions led to inefficiency . Therefore, the economic and urban development of the country was achieved in the conditions that the Pahlavi government was taking steps towards consolidating the authority of the foundations of its government .This research aims to draw a kind of individual and sovereign rule on the country's public policymaking process, considering the characteristics of Iran's political society. The analysis and re-examination of these programs makes it clear that the actions of the government have brought public dissatisfaction and consequences. This research deals with the research by using the documentary approach and library studies and using the descriptive-analytical strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Governance policy
  • Economic Development
  • The second Pahlavi regime
  • five economic programs