نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران با هر تحلیلی که در مورد وقوع آن عرضه شده است، باعث تغییرات وسیعی در جامعه ایران شد. این تغییرات در ساختار طبقاتی جامعه نیز مؤثر واقع‌شده و دگرگونی‌هایی در آن به وجود آورد. به‌طوری‌که با وجود مشارکت اقشار طبقه متوسط اعم از سنتی و جدید در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی؛ ولی تدریج با گذر زمان اقشار طبقه متوسط سنتی در رقابت با اقشار طبقه متوسط جدید تأثیرگذاری بیشتری بر فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی و تسلط بر سرمایه‌ها و منابع اقتصادی و سیاسی دست پیدا کردند. نوشتار حاضر با هدف تبیین چگونگی و چرایی تأثیر طبقه متوسط سنتی و جدید بر رقابت‌های سیاسی دوره جمهوری اسلامی ایران ویژه در دهه 1370 و دهه 1380 به رشته تحریر درآمده است. به لحاظ روش‌شناسی از نوع مطالعه توصیفی- تحلیلی می‌باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است. درمجموع نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با وجود شکل‌گیری و رشد طبقه متوسط سنتی و جدید در دوره سازندگی، ولی در دوره اصلاحات شاهد اوج کنش سیاسی طبقه متوسط جدید و در دوره اصول‌گرایی، شاهد اوج کنش سیاسی طبقه متوسط سنتی در رقابت‌های سیاسی هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The influence of the middle class on political competitions in the Islamic Republic of Iran (case study: 1997-2013)

نویسنده [English]

  • Alijan Moradi joo

Assistant Professor of Imam Hossein (AS) 0fficers University

چکیده [English]

Iran's Islamic revolution, with every analysis that has been presented about its occurrence, caused vast changes in Iranian society. These changes have also been effective in the class structure of the society and brought about changes in it. So that despite the participation of the middle class, both traditional and new, in the victory process of the Islamic Revolution; But gradually, with the passage of time, the traditional middle class strata in competition with the new middle class strata gained more influence on the political decision-making process and control over economic and political funds and resources. In terms of methodology, it is a descriptive-analytical study that has been used to collect information from library and documentary methods. In total, the results of the research show that despite the formation and growth of the traditional and new middle class in the period of construction, but in the period of reforms, we witness the peak of the political action of the new middle class and in the period of fundamentalism, we witness the peak of the political action of the traditional middle class in political competitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • middle class
  • traditional middle class
  • new middle class
  • political competition
  • Islamic Republic of Iran