نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

بعد از فروپاشی شوروی جهان تک‌قطبی با هژمونیآمریکا با ظهور قدرت‌های نوظهور ازجمله چین موجب تقویت ایده تحول نظام بین‌المللی از تک‌قطبی به چندقطبی شده است. مسئله این پژوهش این است که علی‌رغم ادعای چین بر مسالمت‌آمیز بودن خیزش اقتصادی این کشور ولی محافل و سیاستمداران آمریکایی را اقناع نمی‌کند. از همین رو این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه‌ای گردآوری‌شده به دنبال پاسخ به این پرسش برآمده است که دیدگاه‌ها و سیاست‌های آمریکا در قبال خیزش اقتصادی چین چیست؟ یافته پژوهش نشان می‌دهد که خیزش اقتصادی چین همراه با سیاست‌های اقتصادمحو بوده است.این سیاست ها شامل عضویت و ایجاد سازمان‌های بین‌المللی، طرح‌های بین‌المللی همچون احیای جاده ابریشم، سرمایه‌گذاری و وام‌دهی است. بر طبق تحلیل‌ها در چارچوب نظریه سازه‌انگاری باید گفت که ازنظر آمریکا خیزش مسالمت‌آمیز موجب رفع اتهام تهدید جدی این کشور به عنوان یک کشور تجدید نظر طلب نمی‌شود. دلیل نگرانی آمریکا عمدتاً از موقعیت هژمونیک آن در سیاست جهانی و ناسازگاری ایدئولوژیک چین با نظام ارزشی غرب ناشی می شود. برمبنای همین دیدگاه آمریکا اقناع شده است که باید در راستای مهار چین اقدامات عملی ازجمله آغاز جنگ تجاری، سد نفوذ اقتصادی و استفاده از اهرم‌های فشارهای غیراقتصادی را در پیش بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

America's economic war against China Emphasizing the constructivist theory

نویسندگان [English]

  • ehsan jafari far
  • hadi zoka dadgostar

tehran central azad uni.

چکیده [English]

After the collapse of the Soviet Union, the unipolar world with the hegemony of America, with the emergence of emerging powers, including China, has strengthened the idea of ​​transforming the international system from unipolar to multipolar. The problem of this research is that despite China's claim that the country's economic rise is peaceful, it does not convince the circles and American politicians. Therefore, this research, which is descriptive-analytical and collected with library documents, seeks to answer the question, what are the views and policies of the United States regarding China's economic rise? The findings of the research show that China's economic rise has been accompanied by economic policies. These policies include the membership and establishment of international organizations, international projects such as the revival of the Silk Road, investment and lending. According to the analyzes in the framework of the constructivist theory, it should be said that in the eyes of the United States, a peaceful uprising does not remove the accusation of a serious threat to this country as a revisionist country. Based on this point of view, the United States has been convinced that it should take practical measures in order to contain China

کلیدواژه‌ها [English]

  • China"
  • United States of America"
  • Economic War"
  • East Asia"
  • "
  • Structuralism"