نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده پیامبر اعظم(ص). تهران

3 تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

از جمله مؤلفه‌های مهم در دنیای امروز که از نقش و اهمیت زیادی در تقویت و ارتقاء قدرت اجتماعی و حفظ انسجام و همبستگی جوامع برخوردار است سرمایه اجتماعی می‌باشد. به نحوی که جامعه‌ای که فاقد سرمایه‌اجتماعی کافی باشد، سایر سرمایه‌های آن ابتر و تلف می‌شوند. با این حال امروزه عوامل مختلفی در توسعه یا تضعیف سرمایه اجتماعی نقش دارند. یکی از این عوامل به شبکه‌های اجتماعی برمی‌گردد. در حقیقت شبکه‌های اجتماعی در عصر حاضر به دلیل دسترسی آسان به مخاطبین نقش مهمی در عرصه تحولات اجتماعی بر عهده دارند. یکی از ابعادی که این شبکه‌های اجتماعی می‌توانند درآن تاثیرگذار باشند، مبحث سرمایه اجتماعی و چگونگی تضعیف و یا رشد آن می‌باشد. موضوعی که در این پژوهش قرار است مورد کنکاش قرار گیرد.

براین اساس نقش شبکه‌های اجتماعی در تضعیف سرمایه اجتماعی، سوال اصلی این پژوهش می‌باشد که سعی می‌شود تا با استفاده از منابع معتبر علمی به این موضوع پرداخته شود. اما یافته‌های اولیه پژوهش حکایت از آن دارد که شبکه‌های اجتماعی، با توجه به موقعیت‌شان در میان کاربران و تسهیل ارتباط در میان آنها، می‌توانند ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دارای ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ سرمایه اجتماعی هستند، عاملی برای ﺗﻀﻌﯿﻒ سرمایه اجتماعی نیز باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of social networks in weakening social capital

نویسندگان [English]

  • mohammad Bavandpuri 1
  • ali arasteh 2
  • ehsan mohammadi manie 3

1 Imam Hussein University

2 Imam Hossein University (AS), College of the Great Prophet (PBUH). Tehran

3 Tehran, Imam Hossein University

چکیده [English]

Among the important components in today's world, which has a great role and importance in strengthening and improving social power and maintaining the cohesion and solidarity of societies, is social capital. In such a way that a society that lacks enough social capital, its other capitals are wasted. However, today, various factors play a role in the development or weakening of social capital. One of these factors is related to social networks. In fact, social networks play an important role in the field of social developments in today's era due to easy access to contacts. One of the dimensions in which these social networks can be effective is the topic of social capital and how to weaken or grow it. The topic that is going to be explored in this research.

Therefore, the role of social networks in weakening social capital is the main question of this research, which tries to address this issue using reliable scientific sources. But the initial findings of the research indicate that social networks, considering their position among users and facilitating communication among them, can be a factor for social capital development in addition to having capacities for Weakening of social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • social networks
  • participation
  • trust
  • social norms