نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

اسلام سیاسی مدلی مفهومی است که با جامعه نگری به دین اسلام و در پیوند عمیق بین دین و سیاست شکل می‌گیرد و به مسئله دین نگاه تک‌بعدی ندارد بلکه در آن امور دنیوی هم ملاک قرار می گیرد. مدل اسلام سیاسی برای حکومت هایی به کار برده می شود که به دنبال ایجاد حکومتی بر مبنای اصول اسلامی هستند. ضرورت و هدف از این نوشتار، معرفی مدل مفهومی و همچنین شناخت مختصات اسلام سیاسی با توجه به اندیشه های سیاسی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) است. پژوهش موجود داده های لازم را از طریق مطالعه کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل بیانات و نوشتار آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) استخراج می کند. در این پژوهش از روش نظری با ماهیت داده های کیفی به مطالعه متون پرداخته و با برگزیدن گزاره های مختلف به جمع بندی مطالب می‌پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اسلام سیاسی به دنبال هویت بخشی به مفاهیمی چون آزادی، برابری، مردم سالاری دینی، عدالت، وحدت، امنیت، رفاه و معنویت است و معتقد به تشکیل دولت مدرن بر اساس اسلام است که به ارائه الگوی توسعه پایدار و همه جانبه می پردازد.

چکیده تصویری

مختصات اسلام سیاسی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای(مدظله العالی)

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Coordinates of political Islam in the political thought of Ayatollah Khamenei

نویسندگان [English]

  • rahmat abbastabar 1
  • Ebadolah Akhtari 2

1 Mazandaran University

2 Nadaram

چکیده [English]

Review:

olitical Islam is a conceptual model that is formed with the social view of Islam and in the deep connection between religion and politics, and it does not have a one-dimensional view of the issue of religion, but it is also used as a criterion for worldly affairs. The model of political Islam is used for governments that seek to establish a government based on Islamic principles. The necessity and purpose of this article is to introduce the conceptual model and to know the coordinates of political Islam according to the political thoughts of Ayatollah Khamenei. The existing research extracts the necessary data through library study and analysis of Ayatollah Khamenei's statements and writings. In this research, he studied the texts from a theoretical method with the nature of qualitative data and summarized the contents by selecting different propositions. The findings of the research indicate that political Islam seeks to give identity to concepts such as freedom, equality, religious democracy, justice, unity, security, prosperity and spirituality, and believes in the formation of a modern state based on Islam, which provides a model for development. Pays stable and comprehensive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conceptual model
  • coordinates
  • political thought
  • Ayatollah Khamenei
  • political Islam