نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه فقه و حقوق، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

احکام الهی دارای حکمت و علت هستند. وجوب و حرمت احکام و یا صحت و بطلان آنها براساس حکمت نیست بلکه براساس علت آن احکام می‌باشد و ما معمولاً دسترسی به فهم علت احکام نداریم اگر چه ممکن است بعضی از حکمت های احکام را بتوانیم به دست آوریم. همیشه فقیهان با به‌ کارگیری روش‌ها و قواعد مناسب کوشیده‌اند تا پرده‌ای از علت احکام شرعی بردارند و همگام با تحولات سریع جامعه بشری آماده‌ی پاسخگویی نسبت به مشکلات فقهی مردم باشند. بسنده کردن به یافته­های اندک علوم تجربی برای بازیابی حکمت احکام الهی نیز نوعی تنگ نظری دیگر در شناخت دقیق حکمت احکام است. از نظر روایات که به وسیله دانشمندان نیز مورد تایید قرار گرفته است عقل بشر در آخرالزمان که به کمال خود می­رسد تنها قادر است اندکی از علوم را آن هم در حوزه علوم تجربی و بشری کشف نماید. لذا با این محدودیت­های زیاد، عقل بشری نمی­تواند وحی و علم مطلق الهی را به وسیله عقل ناقص و کوچک خود تقیید و تغییر دهد. هرچند برخی از حکمت‌هایی که برای  احکام فقهی مد نظر قرار گرفته است، به وسیله عقل ناقص بشری نیز قابل فهم است و درک آن در توان فقها خواهد بود. برای فهم کامل­تر احکام فقهی، نقش علل، مناط­ها و ملاک­ها و تطبیق آن با مسائل، بسیار عمیق و موثر می­باشد. این پژوهش با کنکاش در منابع اسلامی و نظر فقها به توانایی کشف علت در احکام فقه و شرح و بسط موضوع در عرصه­ی بین­الملل پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The theory of the ability to discover the cause in jurisprudence rulings in the international arena

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Eliasi 1
  • Mohammad Ali Kheyrollahi 2
  • Ali Faghihi 2

1 PhD student, Department of Jurisprudence and Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2 Assistant Professor, Department of Theology-Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

چکیده [English]

Divine decrees have wisdom and reason. The necessity and sanctity of rulings or their validity and invalidity is not based on wisdom, but based on the reason of those rulings, and we usually do not have access to understand the reason of rulings, although we may be able to obtain some of the wisdom of rulings. The jurists have always tried to remove the veil of the cause of Sharia rulings by applying appropriate methods and rules and be ready to respond to the jurisprudential problems of the people along with the rapid developments of the human society. Satisfying with the few findings of empirical sciences to recover the wisdom of divine decrees is another type of narrow-mindedness in the precise understanding of the wisdom of the decrees. According to the narrations, which have been confirmed by scientists, the human intellect in the end of time, when it reaches its perfection, is only able to discover a few sciences, that too in the field of experimental and human sciences. Therefore, with these many limitations, human reason cannot restrict and change divine revelation and absolute knowledge by means of its imperfect and small reason. However, some of the wisdom that is intended for jurisprudence can be understood by the imperfect human intellect, and understanding it will be within the power of jurists. For a more complete understanding of jurisprudence, the role of causes, manats and criteria and its adaptation to issues is very deep and effective. This research, by delving into Islamic sources and the opinion of jurists, has dealt with the ability to discover the cause in the rulings of jurisprudence and the explanation and development of the issue in the international arena.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • wisdom
  • international arena
  • Sharia law
  • appropriateness of jurisprudence
جاتی، محمدابراهیم (1371). منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی. تهران: کیهان.
سادات فخر، سید علی (1379). «عوامل پویایی فقه»، قبسات، شماره 15 و 16.
صابری، حسین. (بی تا). عقل و استنباط فقهی. مشهد: انتشارات بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.
محمدی، ابوالحسن (1395). مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
مصباح یزدی، محمد تقی (1371). آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
میر خلیلی، احمد (1379). «فقه و ملاکات احکام»، قبسات، شماره 15 و 16.
نوایی، علی اکبر (1381). «موضوع شناسی فقهی و ابطه آن با علوم»، اندیشه حوزه، شماره 34. قم.
ابن حیون، نعمان بن محمد (بی تا). دعائم الاسلام. قم: موسسه آل بیت لاحیاء التراث.
ابن منظور، محمدبن مکرم (بی تا). لسان العرب. بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع.
انصاری، مرتضی بن محمد امین (1416ق). فوائد الاصول. چاپ پنجم، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم،
انصاری، مرتضی بن محمد امین (بی تا). کتاب الصلاه. قم: کنگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
انصاری، مرتضی بن محمد امین (بی تا). القضاء و الشهادات. قم: مجمع الفکر الاسلامی، بیتا
بجنوردی، سید حسن (1381). منتهی الاصول. تهران: موسسه چاپ و نشر عروج.
حائری، سید کاظم حسینی (1415ق). القضاء فی الفقه الاسلامی. چاپ اول، قم: مجمع اندیشه اسلامی.
حائری، سید کاظم حسینی (1424ق). ولا بالامر فی عصر الغیبه. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
حر عاملی، محمد بن حسن (1394). وسائل الشیعه ومستدرکها. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه دفتر انتشارات اسلامی.
حلی، حسن بن یوسف (1414ق). مبادی الاصول علی العلم الاصول. چاپ اول، قم: المطیعه العلمیه.
حلی، حسین (1432ق). اصول الفقه. چاپ اول، قم: مکتبه الفقه و الاصول المختصه.
خویی، سیدابوالقاسم (بی تا). محاضرات فی اصول الفقه. قم: انصاریان.
خویی، سیدابوالقاسم (بی تا). مصباح الفقاهة. بیجا: بینا.
راسخ، عبدالمنان بن عبد الرحمن (1424ق). معجم اصلاحات اصول الفقه. بیروت: دار ابن حزم.
سبزواری، هادی بن مهدی (1369). شرح المنظومه. تهران: نشر ناب.
سبزواری، هادی بن مهدی (بی تا). مهذب الاحکام. چاپ چهارم، بی جا.
سعدی، عبدالحکیم عبدالرحمن (1419ق). مباحث العله فی القیاس. بیروت: دارالبشائرالاسلامیه.
شبیری زنجانی، سید موسی (1414ق). کتاب الخمر. چاپ اول، قم: موسسه پژوهشی رای پرداز.
صدر، محمد باقر (بی تا). بحوث فی الفقه. قم: موسسه دایرة المعارف.
صدری، سید محمد (1376). مبادی الاصول. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1414ق). الروضة البهیة فی شرح المعة الدمشقیة (المحشی- کلانتر). چاپ اول، قم: کتاب فروشی داوری.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1416ق). تمهید القواعد الاصولیه و العربیه. چاپ اول، قم: دفتر تبلیغات اسلامیه حوزۀ علمیه، قم.
عاملی، سید جواد (بی تا)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه. چاپ اول، بیروت: دار الاحیاء.
فراهیدی، خلیل بن احمد (1411ق). کتاب العین. چاپ دوم، قم: نشر هجرت.
گیلانی، عبد الرزاق (1360). شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، سید جلال الدین محدث (رموی)، تهران.
مظفر، محمد رضا (1375ش). اصول الفقه. چاپ پنجم، قم: اسماعیلیان.
مقدسی، ابن قدامه (بی تا). کتاب روضه الناظر. بی جا.
مکارم شیرازی، ناصر (1434ق). کتاب النکاح. چاپ اول، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب.
نایینی، محمدحسین (1376ش). فوائد الاصول. چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم.
نایینی، محمدحسین (1382ش). اجودالتقریرات. چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم.
نایینی، محمدحسین (1414ق). کتاب الصلاة (تقریرات کاظمی)چاپ اول، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم.
نایینی، محمدحسین (1418ق). رساله الصلاه فی المشکوک. چاپ اول، قم: آل البیت.
نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (1422ق). معتمد الشیعه فی أحکام الشریعة. کنگره بزرگداشت نراقی.