نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار روابط بین‌الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

بیداری اسلامی و شروع قیام مردمی و تحولات داخلی مصر(ژانویه 2011) که منجربه سرنگونی مبارک شد، نشانگرآغازمرحله جدیدی درحیات سیاسی مصربود که انتظارمی‏رفت، استبداد ودیکتاتوری ازاین کشوربرای همیشه دورشده وحکومتی دموکراتیک برمبنای نظم نوین سیاسی جایگزین گردد. درابتدای امرنیز با برگزاری انتخابات وانتقال قدرت به محمدمرسی به عنوان رئیس جمهور،روند دموکراتیزاسیون جاری گشت، اما در اندک مدتی، ژنرال السیسی با کودتایی خزنده، به بهانه حفظ امنیت و بهبود اوضاع اقتصادی، مرسی را بازداشت و در ادامه قدرت را شخصا به دست گرفت. که نشان از ناکامی روند دموکراتیزاسیون و شکست مطالبات دموکراسی خواهی مردم در این کشور دارد. آنچه در این مقاله سوال اصلی می‏باشد اینست که؛ خیزش دموکراسی مردم مصر در سال ۲۰۱۱ تاکنون چه نتایجی به دنبال داشته است؟ و کدام نیروها بر جریان دموکراسیزاسیون مردم مصرتاثیرگذار بوده‏اند؟ نتایج تحقیق نشان می‏دهد، خیزش دموکراسی خواهی مردم مصربا دخالت ارتش و برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری در عمل ناموفق نشان داده است. مهمترین نیروهای تاثیرگذار در روند دموکراتیزاسیون مصر،‌ عبارتند از: ‌ارتش، حزب اخوان المسلمین، احزاب و گروه‌های سکولار و ملی‌گرا. روش پژوهش، بصورت کیفی، اسنادی و کتابخانه‌ای، به کمک ابزار فیش‌برداری از کتب و مقالات فارسی وانگلیسی می‏باشد ودرنهایت اطلاعات جمع‌آوری شده بصورت توصیفی تحلیل می‏شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Islamic Awakening and the Influential Forces in the Democratization Process in Egypt (2011 - 2018)

نویسندگان [English]

  • khosro Aram 1
  • Alireza Rezaei 2
  • Ghasem Torabi 3

1 PhD Student in Political Science, Islamic Azad University, Hamadan Branch, Iran

2 Associate Professor of International Relations, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor of Political Science, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

The Islamic Awakening and the beginning of the popular uprising that led to the overthrow of Mubarak marked the beginning of a new phase in Egyptian politics, which was expected to see the tyranny and dictatorship removed from the country forever and replaced by a democratic government based on a new political order. As president, the process of democratization continued, but in a short time, General al-Sisi arrested Morsi in a creeping coup and continued to seize power personally. What is the main question in this article is that; What have been the consequences of the uprising of the Egyptian people in 2011 so far? And which forces have influenced the process of democratization of the Egyptian people? The results of the investigation show that the pro-democracy uprising of the Egyptian people has failed with the intervention of the army and the removal of Mohamed Morsi from the presidency. The most important influential forces in the process of democratization of Egypt are: the army, the Muslim Brotherhood, secular nationalist parties and groups. The research method is qualitative, documentary and library, with the help of filing tools from Persian and English books and articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Awakening
  • Democratization
  • Army
  • Muslim Brotherhood
  • Mohammad Morsi
  • General Al-Sisi