نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه ازاد تهران مرکز

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف این نوشتار، ارائه الگویی نوین برای استفاده از آینده پزوهی در موضوعات راهبردی است. آینده پزوهی،نگاهی همراه با سازگاری منطقی به آینده از چشم اندازی ویژه و ابزاری گسترده در حوزه روش شناسی، برای پرداختن به عدم قطعیت های آینده است. یکی از مهمترین روش های آینده پزوهی در انتخابات و مششارکت سیاسی روش سناریو نویسی است. بررسی سهم اصلی سناریوها درموفقیت آینده ما، به توانمندسازی ما در تبدیل عدم قطعیت به منبع برتری بازمیگردد و ضروری است. نظر به اینکه هرکدام از موضوعات ، بستر خاصی داشته و مسیر خاصی را برایتدوین سناریو طی میکنند، ارائه الگویی نوین، ضروری به نظر میرسد. این نگارش به عنوان یک نگارش ابتدایی به دنبال پاسخگویی در زمینه پیش بینی انتخابات با استفاده از روش آینده پژوهی و سناریو نویسی می باشد. در حقیقت استفاده از روش سناریو نویسی در انتخابات و پیش بینی آینده های پیش رو برای فضای مشارکت سیاسی و انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of screenwriting method in political participation and elections in Iran

نویسندگان [English]

  • mojtaba miri 1
  • habib atanejad 2

1 PhD student in Political Sociology, Azad University, Central Tehran

2 Graduated from Kharazmi University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this paper is to provide a new model for using futures research in strategic topics. Futurism is a look with logical adaptation to the future from a specific perspective and a broad tool in the field of methodology to address future uncertainties. One of the most important methods of future research in elections and political participation is the script writing method. Examining the main contribution of scenarios to our future success goes back to our empowerment in turning uncertainty into a source of superiority and is essential. Given that each topic has a specific context and takes a specific path to develop a scenario, it seems necessary to provide a new model. This writing, as a basic writing, seeks to answer the question of predicting elections using futures research and scenario writing. In fact, it examines the use of script writing methods in elections and predicts the future for the space of political participation and elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Futurism"؛ Scenario Writing"؛ Political Participation"؛
  • "؛ Elections"؛ ، "؛ iran"