نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد تربت حیدریه، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت حیدریه، ایران

چکیده

باتوجه به خشکسالی گسترده، کمبود آب و کاهش سطح آبهای زیرزمینی، تمامی دولت ها باید تلاش های خود را در راستای کاهش استفاده از آبهای زیرزمینی انجام دهند. در این مقاله سعی شده است مهمترین اقدامات برخی دولتها در راستای حمایت از آبهای زیر زمینی و همچنین تعهدات و تلاشهای دولت ایران در راستای حمایت از آبهای زیر زمینی به ویژه قنات ها مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته، این نتایج را نشان می دهد که ایران بنابر اصول مهمی چون تعهد به پیشگیری، تعهد به همکاری و تعهد به اطلاعرسانی و مشارکت عمومی موظف به حفظ قنات ها و آب های زیرزمینی می باشد. در خصوص اقدامات انجام شده در ایران می توان گفت که دولت ایران با استفاده از تصویب قوانین و مقررات ملی و همچنین سیاستگذاری و تدابیر اجرایی اقدام به حفاظت از قنات ها نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The obligations of the governments to support and use the groundwater and the aqueducts with the emphasis on the Iranian government

نویسندگان [English]

  • nadereh sadat nabavi 1
  • Mahdi firoozabadian 2

1 a

2 Department of law, Torbat-e Heydarieh Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Heydarieh, Iran

چکیده [English]

Given the widespread drought, the water scarcity and declining the groundwater levels, all governments must make efforts to reduce the groundwater exploitation. In this paper, we have tried to examine the most important actions of some governments in order to support the groundwater, as well as the commitments and efforts of the Iranian government to support the groundwater, especially aqueducts. In this research, which has been conducted by the library study and descriptive-analytical method, the results show that Iran is obliged to maintain the aqueducts and the groundwater according to important principles such as the commitment to the prevention, the commitment to the cooperation and the commitment to the information and the public participation. Regarding the taken measures in Iran, it can be said that the Iranian government has taken action to protect the aqueducts by passing the national laws and regulations, as well as the policies and the executive measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the protection and maintenance
  • the groundwater
  • the aqueduct
  • the international obligations
  • Iran