نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام دانشگاه مازندران

چکیده

شفافیت بعنوان یکی از مفاهیم نوپدید در قرن اخیر مورد توجه بسیاری از دانشمندان بعنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب قرار گرفته است. در پژوهش های اسلامی نیز، تحقیقات زیادی پیرامون تطبیق شاخصه های حکمرانی خوب با اندیشه اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش با موضوع "جایگاه شفافیت در حکمرانی شایسته در اندیشه علوی"، به بررسی و تطبیق مولفه شفافیت در حکمرانی و اندیشه امام علی (ع) می پردازد. این پژوهش، نهج البلاغه را بعنوان مبنای مطالعه اندیشه علوی قرار داده است و در صدد پاسخ به این سوال است که شفافیت چه جایگاهی در اندیشه و حکمرانی علوی دارد. برای این پژوهش، از روش تحلیل مضمون بعنوان یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل داده استفاده شده است. پس از مطالعه و بررسی، شفافیت در اندیشه علوی در دو بخش "محتوای شفافیت در اندیشه و حکمرانی علوی" و "ملزومات شفافیت زا در اندیشه و حکمرانی علوی" فصل بندی شد و نتایج حاصله از پژوهش نشانگر آن است که در اندیشه و حکمرانی علوی، شفافیت در بالاترین سطوح ممکن قرار داشته و به صراحت بدان اشاره گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The place of transparency in decent governance in the thought of Imam Ali (AS)

نویسندگان [English]

  • morteza alavian 1
  • rahmat abbastabar 1
  • Saeed Zakariapoor soorkuhi 2

1 Faculty member of the Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Mazandaran University

2 MA in political thought in Islam, Mazandaran University

چکیده [English]

Transparency, as one of the new concepts in the last century, has attracted the attention of many scientists as one of the indicators of good governance. In Islamic researches, there have been many researches about matching the characteristics of good governance with Islamic thought. This research with the topic of "the place of transparency in good governance in Alevi thought" examines and applies the component of transparency in the governance and thought of Imam Ali (a.s.). This research has put Nahj al-Balagha as the basis for the study of Alawite thought and aims to answer the question of what place transparency has in Alawite thought and governance. For this research, thematic analysis method has been used as one of the most widely used data analysis methods. After studying and investigating, transparency in Alevi thought was divided into two sections: "The content of transparency in Alevi thought and governance" and "Necessities of transparency in Alevi thought and governance" and the results of the research show that in Alevi thought and governance Transparency has been at the highest possible levels and it has been explicitly mentioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • good governance
  • decent governance
  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al-Balagha