نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

هیات علمی گروه جامعه شناسی ، واحد ازادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، آزادشهر، ایران.(نویسنده مسئول)

چکیده

امروزه فرآیند توسعه و بالاخص توسعه پایدار مهم ترین دغدغه و نگرانی مسئولان اکثر کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه قلمداد می گردد و بیش ازهمیشه باور بر این است که باید مردم را ورای قومیت، نژاد، مذهب و جنسیت، مهم ترین سرمایه هرکشورو ذی نفعان وعاملان حقیقی توسعه درنظرگرفت.این امر به نوبه خود مستلزم به کارگیری استعدادها وتوانمندی های انسانی ازیک سوو مشارکت فعالانه و مستمر افراد جامعه در مراحل مختلف توسعه، از سوی دیگر است.از این منظر واژه مشارکت با طرح مقوله توسعه از دهه 1940 میلادی مطرح و ازاواخر دهه 1950 میلادی به منزله مفهومی مهم در مباحث توسعه اقتصادی دنبال شده و بالاخره در دهه 1970 میلادی با شکل گیری واژه توسعه پایدارمفهوم وسیعی به خود گرفت، به طوری که مشارکت را وسیله توسعه به شمار آوردند. حال باید دید میزان مشارکت زنان در کشور ایران به چه چیزهایی بستگی دارد؟ ایا راهکارهایی برای بهبود افزایش ان وجود دارد ؟ مطابق سرشماری سال 1395در ایران زنان به منزله نیمی از جمعیت، فقط 19/17 درصد از شاغلان محسوب می شوند و هم چنان منبع بکر توسعه تلقی می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sociological strategy in realizing women's social participation in Golestan province

نویسنده [English]

  • marjan nouri

Faculty of Sociology Department, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, Azadshahr, Iran. (Corresponding author)

چکیده [English]

Today, the process of development, especially sustainable development, is considered the most important concern of the officials of most countries, especially developing countries, and more than ever, it is believed that people should be considered beyond ethnicity, race, religion and gender, the most important capital of any country, beneficiaries and agents. considered real development. This, in turn, requires the use of human talents and abilities on the one hand, and the active and continuous participation of people in the society in various stages of development, on the other hand. The 1950s was followed as an important concept in economic development discussions, and finally in the 1970s, with the formation of the term sustainable development, it took on a broad meaning, so that participation was considered a means of development. Now we have to see what the participation rate of women in Iran depends on? Are there any solutions to improve its increase? According to the census of 2015, in Iran, women constitute half of the population, only 17.19% of the employed, and they are still considered a virgin source of development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women'
  • s
  • participation
  • social
  • jobs
  • Golestan province