نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظام‌های حقوقی دولت-ملت‌ها اشغال کرده‌اند. حتی زمانی که این کارگران به طور قانونی مهاجرت می‌کنند، از حقوقی محدودتر از حقوق شهروندان برخوردار هستند. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد کارگران مهاجر و رویکرد اتحادیه اروپا پرداخته است تا چگونگی تأثیر آنها را بر مرز بین نظام‌های حقوقی ملی در این رابطه را روشن سازد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری و تمامی موازین اخلاقی رعایت شده است. از جمله نتایج تحقیق اینکه کارگران مهاجر از برخی حقوق برخوردار هستند؛ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است تا حقوق شهروندی کارگران. حقوق سلبی با تمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص. در عین حال حمایت نسبت به شهروندی رسمی در سطح بالاتری از حمایت از حقوق کارگر مهاجر قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The rights of migrant workers in the European Union and the United Nations Convention on Migrant Workers

نویسنده [English]

  • Seyed Abozar Falsafizadeh Haqiqi

Ph.D. Student, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present paper aimed to study Migrant workers occupy an uncertain position in the legal systems of nation-states. Even when these workers migrate legally, they have more limited rights than citizens. This paper applies a descriptive-analytical method to examine the UN Convention on Migrant Workers and the approach of the European Union to clarify how these two conventions affect the border between national legal systems in this regard. The library method was used to conduct this descriptive-analytical research. Originality of texts, honesty and confidentiality were preserved in this paper. Research shows that migrant workers have certain rights; The UN Convention on the Rights of Migrant Workers is more concerned with human rights than the civil rights of workers. Negative rights with a focus on protecting specific injuries. At the same time, the protection of official citizenship is at a higher level than the protection of migrant workers' rights, however, unresolved issues remain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Convention
  • United Nations
  • Migrant Workers
  • European Union
  • human rights