نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر تبین مفهومی و محتوایی جنگ‏های نوین ازجمله جنگ سایبری، جنگ شناختی، جنگ اطلاعاتی و جنگ ترکیبی است. در این راستا سؤال اصلی مقاله این است که در مفهوم ‏شناسی جنگ‏ های نوین، چه عناصر مشترکی وجود دارد؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد سنجش قرار می‏گیرد که فناوری مهم‏ترین عنصر مشترک در تمامی جنگ‏های نوین محسوب می‏شود. به تعبیری دیگر، درنهایت آنچه باعث شده جنگ‏های نوینی چون جنگ سایبری، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی شکل بگیرد و یا باعث تحول جنگ‏های کلاسیک ازجمله جنگ اطلاعاتی به ابعاد جدیدی شده است، بحث انقلاب در عرصه فناوری و به ‏ویژه انقلاب سایبری است. در این راستا سطح آمادگی جهت مقابله با چنین جنگ‏ هایی، بستگی فراوانی به سطح دانش و فناوری هر کشوری دارد. با توجه به این امر، مقاله حاضر قصد دارد چهار حوزه جدید جنگ شامل حوزه سایبری، شناختی، اطلاعاتی و ترکیبی را موردبحث و بررسی قرار دهد و ضمن واکاوی مفهومی و محتوایی، نقش برجسته فناوری در ابعاد مختلف آن‌ها را مورد توجه قرار دهد. روش مورد استفاده در این مقاله، روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه روش کتابخانه ‏ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New wars in IR: Defining the content and concept

نویسندگان [English]

  • alireza rezaie
  • ghasem torabi

Associate Professor of International Relations, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

   This study is intended to define the concept and content of new wars, viz. cyber warfare, cognitive warfare, information warfare and hybrid warfare. The main argument, therefore, is that what are the common grounds in the conceptualization of new wars? To answer the question, this hypothesis is tested that technology mainly constitutes the common ground in the entire array of contemporary wars. In other words, eventually the revolutionary change in technology and specifically cyber revolution shape such new forms of Warfare as cyber warfare, cognitive War and hybrid War and transform essentially the classic wars including information wars. Indeed, the level of preparedness to cope with these wars is heavily rested upon national records in technology and knowledge. With this in mind, the objective is to draw on four new types of war, namely cyber, cognitive, information and hybrid and shed new lights on the prime significance of technology with a focus on the content and concept of these new wars. A descriptive-analytical approach was taken based on deskwork at libraries and using the Internet. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Wars
  • Cyberwarfare
  • Cognitive warfare
  • Information Warfare
  • Hybrid War