نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

کارشناسی ارشد گروه حقوق ،حقوق عمومی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس ،ایران .

چکیده

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دمکراسی مشارکتی است یاری می رساند. به واقع هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دمکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت ها نیز می شود به این معنی که دولت ها در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد.دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی حقی است که برای شهروندان وجود دارد. اما این که این حق توسط نهادهای دولتی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تاثیر دسترسی یا عدم دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات اداری در کارایی نظام اداری چگونه خواهد بود؟ سوالی است که مطرح می گردد. مطالعات انجام شده به صورت کتابخانه ای و تحلیل مطالب گردآوری شده، صورت گرفت و نهایتا مشخص گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Iran's Foreign Policy Strategies Against Government Secrets and Its Impact on Freedom of Information in Iran and the Russian Legal System

نویسنده [English]

  • hengame mahdizadeh

M.Sc. Department of Law, Public Law, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

چکیده [English]

Today, freedom and the right of access to information are among the rights that contribute to the realization of the concept of citizenship, which is one of the main issues in the discourse of participatory democracy. In fact, the greater the quantity and quality of information available to citizens, the more pervasive democracy and participation will be. Recognition of this right, therefore, not only changes the structure of governments but also changes the traditional role of governments, meaning that in the light of the implementation of freedom of information and access rights laws, unlike in the past when they owned information, Citizens' access to documents and information in government offices,organizations and institutions is a right that exists for citizens. But is this right considered by government institutions or not? Or what will be the effect of citizens' access or non-access to administrative documents and information on the efficiency of the administrative system? It is a question that arises. The studies were conducted in the form of a library and the collected materials were analyzed,and finally it was determined that the efficiency of the country's administrative system in which access to information is due to lack of transparency and full accountability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • access
  • information
  • executive apparatus
  • political strategy
اخوان کاظمی، بهرام (1384). «چالش کارامدی»، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 11.
اخوان‌فرد، مسعود و صفرزاده بقال، حمید (1399). «حق نسخه‌برداری کتابخانه‌ها در ایران و فرانسه و تعدی از آن با نگاهی بر آیین‌نامة حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دفاع مقدس»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 6، شماره 2، صص 123-143.
اخوان‌فرد، مسعود و صفرزاده بقال، حمید (1399). «تبیین حقوقی آیین‌نامۀ نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس در پرتو حق تمامیت در مالکیت فکری»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 6، شماره 3، صص 39-54.
ادارة کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررا. مجموعۀ لاوایح قاانونی مصوّب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهران، مجلس شورای اسلامی
اسماعیلی، محسن (1389). ضرورت تصویب قانون آزادی اطلاعات، تهران: نشر پژوهش.
امامی، محمد (1388). حقوق اداری، تهران: انتشارات میزان.
انصاری، باقر (1387). آزادی اطلاعات، تهران: انتشارات دادگستر.
آشوری، داریوش (1383). دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید.
برزین، مسعود (1380). تجزیه و تحلال آماری مطبوعات ایران، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
جعفری لنگرودی،محمد جواد (1384). مقدمه عمومی علم حقوق،تهارن: انتشارات گنج دانش.
حجتی اشرفی، غلامرضا (۱۳۶۵). مجموعه قوانین اساسی - مدنی، تهران: انتشارات گنج دانش.
خانلو،حسین (1387) حق آزادی بیان در نظام بین المللی و در قانون اساسی، تهران: انتشارات نوین.
رضاقلی زاده، بهرام (1389). اهمیت جریان اطلاعات آزاد، تهران: انتشارات میزان.
رضیایی زاده، محمدجواد (1385). حقوق اداری، تهران: نشر میزان.
زاهدی مازندرانی،محمد جواد (1386) فرهنگ علوم اجتماعی،تهران،انتشارات مازیار
سخی، زهرا (1389) آزادی دسترسی به اطلاعات در ایران، تهران: انتشارات هدوی.
سنجابی، کریم (1334). حقوق اداری، تهران: انتشارات هدایت، چاپ اول.
صناعی، محمود (1381). آزادی فرد و قدرت دولت، تهران: انتشارات ،هرمس.
طباطبایی موتمنی، منوچهر (1385). حقوق اداری، تهران: انتشارات جنگل.
عامری، هوشنگ (1370). اصول روابط بین الملل، تهران: انتشارات موسسه انتشارات آگاه
عباسی،محمود (1383). حقوق و تخلفات اداری، چاپ دوم، تهران: انتشارات حقوقی.
فرشباف ماهریان، جواد (1389). «سیاست‌های کلی نظام اداری و تاثیر آن بر شایسته سالاری»، مجله آزادی اطلاعات، شماره 37.
فصیحی شیرازی، حسین (1386) قانون اساسی و متمّم و ضمام آن، تهران: سازمان مستقل چاپخانة دولتی.
قاسمی، طهموری (1381). نهضت امام خمینی و مطبوعات، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
قاضی، ابولفضل (1370). حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاظمی، علی اصغر (1385). زنجیره تنازعی در سیاست و روابط بین الملل، تهران: نشر قوس.
گرجی ازندریانی،احمد علی (۱۳۸۸). مبانی حقوق عمومی، تهران: انتشارات جنگل.
گرجی، علی اکبر (1383). «مبنا و مفهوم حقوق بنیادین»، حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم
گلکار، بهزاد (1388). «مروری بر مفاهیم شایسته سالاری»، مجله توسعه مدیریت، شماره 17.
محرومی،اسد الله (1388). «ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، مجله اطلاعات نو، شماره 7.
محمدپور، علی‌اکبر (1385). حقوق بین‌المللی ارتباطات و اطلاعات مجموعه اسناد مهم، تهران: نشر رهاورد.
محیط طباطبایی، محمّد (1385). تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تهران: انتشارات  بعثت.
مدنی، سید جلال الدین (1384). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، تهران: انتشارات همراه.
مرکز مالمیری، احمد (1385). حاکمیت قانون مفاهیم و مبانی برداشت ها، تهران: انتشارات دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
معتمد نژاد، کاظم (1379) وسائل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
معتمد نژاد، کاظم (1385). مبانی حقوق مطبوعات، جلد اول، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مطالعات و توسعه رسانه ها.
واعظی، احمد (1378) جامعه دینی، جامعه مدنی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.