نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دکترای علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مدرنیته به عنوان یکی از پدیده‌های بنیادین و تاثیرگذار در دنیای معاصر و به ویژه در فضای سیاست، اساسا دارای پیامدهایی متفاوت و دوگانه است، که می‌توان از با عنوان چهره "ژانوسی" مدرنیته یادکرد. مدرنیته از یک سو دارای وجهی توسعه بخش و از سویی دیگر دارای وجهی تاریک و گونه‌ای از توتالیتاریانسم می‌باشد. بدین ترتیب محوریت مقاله حاضر اساسا بررسی این چهره ژانوسی مدرنیته و بازنمایی آن در رفتارشناسی یکی از جریانات رادیکال اسلامی در منطقه خاورمیانه یعنی داعش است. بنابراین سوال اصلی مقاله آن است که چهره ژانوسی مدرنیته چه تاثیرات و پیامدهایی بر رفتارهای سیاسی داعش داشته است؟ و آیا اساسا می توان پارادوکس یا چالش میان سنت و مدرنیسم در رفتارشناسی سیاسی داعش را بازتابی از چهره ژانوسی مدرنیته دانست؟ چارچوب نظری مقاله، مبتنی بر نظریه‌های مدرنیستی و رهیافت‌های انتقادی آن است. برای نگارش مقاله و گردآوری داده‌ها از منایع کتابخانه‌ای و روش توصیفی -تحلیلی استفاده شده است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که رفتارهای پارادوکسییکال داعش، محصول دوگانگی یا چهره ژانوسی مدرنیته بوده و تعامل مدرنیته با داعش، کشاکشی از سنت و تجدد را در عملکرد آن ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Janus of modernity and its representation in the political behavior of ISIL

نویسندگان [English]

  • rahmat abbastabar 1
  • mahboube hemati 2

1 Assistant Professor of Political Science, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 a

چکیده [English]

Modernity, as one of the fundamental and influential phenomena in the contemporary world, and especially in the field of politics, has fundamentally different and dual consequences, which can be described as the Janus face of modernity. A figure whose reflection can be seen in the behavior of many forces and political currents of the present age. Modernity, on the one hand, has a developmental aspect and, on the other hand, has a dark aspect and a kind of totalitarianism. Thus, the focus of the present article is mainly on the study of this Janus face of modernity and its representation in the behavior of one of the radical Islamic currents in the Middle East, namely ISIS. So the main question of the article is what effects and consequences has the Janus face of modernity had on the political behavior of ISIS? And can the paradox or challenge between tradition and modernism in ISIS's political behavior be fundamentally a reflection of the Janus face of modernity? The theoretical framework of the article is based on modernist theories and critical approaches. Library resources and descriptive-analytical methods have been used to write the article and collect data. The findings of the article indicate

کلیدواژه‌ها [English]

  • ISIS
  • modernity
  • tradition
  • instrumental rationality
  • totalitarianism