نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از بزرگترین رخدادهای قرن بیستم تاکنون موضوع بحث بسیاری از محافل علمی- پژوهشی جهان بوده است. انقلاب اسلامی بنا به ماهیت، مفاهیم و واژگان، هنجارهای خاص و ویژه ای را به ارمغان آورده و متضمن اهداف و پدیده هایی بوده است. قصد نگارندگان آن است که با اتکا به روش سازه انگارانه که بیش از هر چیز یک چارچوب تحلیلی است، به بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی بر جمهوری بولیواری ونزوئلا در آمریکای لاتین و روابط خارجی بین این دو کشور که تاکنون مورد بحث روشمند قرار نگرفته است بپردازد. در همین ارتباط، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که بازتاب انقلاب اسلامی ایران در کشور ونزوئلا چگونه بوده است؟، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و در چارچوب رهیافت سازه انگاری، به بررسی بازتاب این انقلاب بزرگ در مناطق آمریکای لاتین پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران در درون مرزهای سیاسی خود محصور نمانده و به طور مستنقیم و غیر مستقیم علاوه بر تأثیر گذاری های منطقه ای، در سطح بین الملل هم بر کشورهایی همچون جمهوری بولیواری ونزوئلا تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of the Iranian Islamic Revolution in Latin America (Case Study: The Bolivarian Republic of Venezuela)

نویسندگان [English]

  • Saeed eslamee 1
  • mohammad salmantabarsouteh 2

1 Associate Professor and Faculty Member, Chalous Branch, Azad University, Iran.

2 PhD Student in Political Thought, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran.

چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, as one of the greatest events of the twentieth century, has been the subject of discussion in many scientific-research circles of the world. The Islamic Revolution, according to its nature, concepts and words, has brought special norms and has included goals and phenomena. The authors intend to study the effects of the Islamic Revolution on the Bolivarian Republic of Venezuela in Latin America and the foreign relations between the two countries, which have not been methodically discussed before, relying on the constructivist method, which is above all an analytical framework.

In this regard, the main question of the research is based on how the Islamic Revolution of Iran was reflected in Venezuela?, The present study, using an analytical-descriptive method and in the framework of a constructivist approach, has investigated the reflection of this great revolution in Latin America. The findings of the study indicate that the Islamic Revolution of Iran is not confined within its political borders and in addition to regional and indirect influences, it has also had an impact on countries such as the Bolivarian Republic of Venezuela.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Iran
  • Venezuela
  • Islamic Revolution
  • Latin America
  • Reflection