نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

2 دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران

چکیده

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از بزرگترین رخدادهای قرن بیستم تاکنون موضوع بحث بسیاری از محافل علمی- پژوهشی جهان بوده است. انقلاب اسلامی بنا به ماهیت، مفاهیم و واژگان، هنجارهای خاص و ویژه ای را به ارمغان آورده و متضمن اهداف و پدیده هایی بوده است. قصد نگارندگان آن است که با اتکا به روش سازه انگارانه که بیش از هر چیز یک چارچوب تحلیلی است، به بررسی تأثیرات انقلاب اسلامی بر جمهوری بولیواری ونزوئلا در آمریکای لاتین و روابط خارجی بین این دو کشور که تاکنون مورد بحث روشمند قرار نگرفته است بپردازد. در همین ارتباط، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا شکل گرفته است که بازتاب انقلاب اسلامی ایران در کشور ونزوئلا چگونه بوده است؟، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و در چارچوب رهیافت سازه انگاری، به بررسی بازتاب این انقلاب بزرگ در مناطق آمریکای لاتین پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی ایران در درون مرزهای سیاسی خود محصور نمانده و به طور مستنقیم و غیر مستقیم علاوه بر تأثیر گذاری های منطقه ای، در سطح بین الملل هم بر کشورهایی همچون جمهوری بولیواری ونزوئلا تاثیرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reflection of the Iranian Islamic Revolution in Latin America (Case Study: The Bolivarian Republic of Venezuela)

نویسندگان [English]

  • Saeed eslamee 1
  • mohammad salmantabarsouteh 2

1 Associate Professor and Faculty Member, Chalous Branch, Azad University, Iran.

2 PhD Student in Political Thought, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran.

چکیده [English]

The Islamic Revolution of Iran, as one of the greatest events of the twentieth century, has been the subject of discussion in many scientific-research circles of the world. The Islamic Revolution, according to its nature, concepts and words, has brought special norms and has included goals and phenomena. The authors intend to study the effects of the Islamic Revolution on the Bolivarian Republic of Venezuela in Latin America and the foreign relations between the two countries, which have not been methodically discussed before, relying on the constructivist method, which is above all an analytical framework.

In this regard, the main question of the research is based on how the Islamic Revolution of Iran was reflected in Venezuela?, The present study, using an analytical-descriptive method and in the framework of a constructivist approach, has investigated the reflection of this great revolution in Latin America. The findings of the study indicate that the Islamic Revolution of Iran is not confined within its political borders and in addition to regional and indirect influences, it has also had an impact on countries such as the Bolivarian Republic of Venezuela.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constructivism
  • Iran
  • Venezuela
  • Islamic Revolution
  • Latin America
  • Reflection
ابوالحسنی، سیدرحیم (1387). «مولفه‌های هویت ملی با رویکرد پژوهشی»، فصلنامه سیاست، دوره 38، شماره 4، صص 1– 22.
انتظام پور، محمد (1358). «انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه»، ماهنامه درس‌هایی از مکتب اسلام، سال نوزدهم، شماره11، صص57 – 59.
بارسقیان، سرگه (1386). «تاریخ ایران اسلامی، حکومت ایرانی-اسلامی و قاجارسیاسی»، فصلنامه شهروند، شماره 5.
تفرشی‌کوهینی، امیر (1391). «حیاط خلوت راهبردی: اهمیت استراتژیک امریکای لاتین»، نشریه زمانه،  شماره 25 و 26، صص  86 - 89.
چهرآزاد، سعید (1399). «هویت ملی به مثابه قدرت نرم اسلامیت، مدرنیته غربی و تدوین سیاست خارجی ایران(1384– 1392)»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال 10، شماره 22، صص 7-18.
جعفری، انوش و عاطف، ابراهیم (1394). «دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی.
حاضری، علی محمد و نوه نجار، صدیقه (1395). «بررسی تطبیقی انقلاب اسلامی ایران و انقلاب نیکاراگوئه»، فصلنـامه ژرفاپژوه، سال 3، دفترچهارم، شماره 10، صص 41-73.
خرمشاد، محمدباقر (1377). «فوکو و انقلاب اسلامی ایران: معنویت گرایی در سیاست»، پژوهشنامه متین، شماره 1.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال و نوری، وحید (1391). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصـول گرایی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
رازانی، احسان (1383). «هم کاوی نقش مذهب در انقلاب ایران و جنبش‌های آمریکای لاتین»، فصلنامه راهبرد، شماره 31، صص 378 - 390.
رضایی، حسن (1390). «آمریکای لاتین؛ از دور، از نزدیک، علوم سیاسی»، پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 8، صص 1 - 7.
رویدادها و تحلیل‌ها (1385). «سفر احمدی نژاد به نیویورک»، سال 20، شماره 205.
زوارزاده، غلامعلی (1394). «بازتاب انقلاب اسلامی ایران در آمریکای لاتین با تاکید بر کشورهای عضو آلبا»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 18، شماره 67.
سایت خبری اقتصاد آنلاین (22/4/1399). «ایران و ونزوئلا چرا به یکدیگر نزدیک شده‌اند؟»، قابل دسترسی در https://www.eghtesadonline.com/n/2IPY
عسگری، یاسر (1390). «اسلام در آمریکای لاتین، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو»، پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 8، صص 9 - 57 .
عسگری، یاسر (1390). «کتاب شناسی آمریکای لاتین»، پژوهش‌های منطقه‌ای، شماره 8، صص 203-226.
کلانتر مهرجردی، علیرضا و زینالی، صادق (1391). «تحلیل گفتمان عدالت خواهی در کلام حضرت امام خمینی(ره)، مطالعه موردی: سخنرانی امام در دوره رژیم ستم‌شاهی به مناسبت برگزاری جشن‌های 2500 ساله»، مجموعه مقالات کنگره ملی بررسی اندیشه‌های فرهنگی و اجتماعی حضرت امام خمینی (ره)، پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، ج3.
محمدی‌ضیاء، علی (1395). «دستاوردهای بین‌المللی انقلاب اسلامی»، نشریه پیام، شماره 123، صص5–29.
مجیدی، حسن و میراب‌زاده، امیر (1391). «دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 26، شماره 2، صص 399 - 420.
مرادی‌فر، علی‌اصغر (1387). «گفتمان سیاست خارجی ج.ا.ا.(دولت نهم) با کشورهای آمریکای لاتـین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 22، شماره 2.
ملکوتیان، مصطفی؛ عبداللهی، حسن و تقوی‌نژاد، سیدمجتبی (1388). «تحلیل سازه‌انگارانة تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر آمریکای لاتین»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 4، صص 1- 24.
ملکوتیان، مصطفی (1384). «تاثیرات منطقه‌ای و جهانی انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره 1، صص 71 – 90.
ملکوتیان، مصطفی (1389). «انقلاب اسلامی، نظام بین‌الملل و آینده غرب»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال 7، شماره 2، صص 41 – 66.
مهرآئین، مصطفی و فاضلی، محمد (1386). «فرهنگ و انقلاب: دیدگاه مایکل فیشر در مورد انقلاب اسلامی»، پژوهشنامه متین، صص 152 – 171.
نیاکوئی، سیدامیر و کرمی، مصطفی (1393). «نگاهی سازه‌انگارانه به روابط جمهوری اسلامی ایران با آمریکای لاتین (مطالعه موردی ونزوئلا)»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره 4، شماره 13، صص 81- 95.
Farahi, Farideh (2008)."Iran in latin America: Threat or Axis of Annoyance?", Woodrow Wilson International center for scholars, Washington,D.C.,Julay 10.
Lotfian, Saideh (2010)."The New Role of Latin America in Irans Foreign policy", ITANIAN REVEW of Foreign Affairs, vol.1, no.3.
Stephen, Johnson (2012)."Iran's In Fluence in the Americas" a Report of the CSIS Americas Program, available at: http//www. CSIS.org.
World Population Prospects: The 2017 Revision". ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 10 September 2017.