نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (نویسنده ی مسئول)

2 استادیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

عربستان و ایران ، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه ی خاورمیانه شناخته می شوند . اما در طی سال های گذشته روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده و ابعاد نوینی به خود گرفته است . در این میان ، یکی از موضوعاتی که در سال های گذشته روابط میان این دو کشور را تیره و تار ساخته است ، تحولات درونی یمن می باشد . بنابراین ، هدف نوشتار حاضر ، تقابل هویتی و ایدئولوژیکی عربستان سعودی و ایران در مطالعه یمن می باشد. نویسنده بدنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که عربستان و ایران چگونه در تحولات یمن نقش ایفا کرده اند ؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال مطرح می شود این است که عربستان و ایران از طریق عوامل هویتی ، در تحولات یمن نقش ایفا کرده اند که این امر منجر به چالش بین دو کشور شده است . با توجه به هویت سنی و وهابی عربستان و نگرانی این کشور از گسترش تشیع و تقویت نفوذ ایران در منطقه ی خلیج فارس و در نهایت کل خاورمیانه ، می توان تقابل عربستان و ایران در یمن را بر اساس رویکرد سازه انگاری تبیین کرد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identity and ideological confrontation between Saudi Arabia and Iran in the study of Yemen

نویسندگان [English]

  • hanieh karimi 1
  • mohammad vali modarres 2
  • gholamreza karimi 3

1 kharazmi university

2 kharazmi university

3 kharazmi university

چکیده [English]

Saudi Arabia and Iran have long been recognized as the two main rivals in the middle east regional. But over the past years , relations between the two countries have become very complex and have taken on new dimensions. Meanwhile , one of the issues that has strained relations between the two countries in recent years is the internal developments in yemen. Therefore , the purpose of the present article is the identity and ideological confrontation between Saudi Arabia and Iran in the study of yemen. On this basis , the author seeks to answer the fundamental question of how Saudi Arabia and Iran played a role in the developments in yemen? The hypothesis that arises in response to this question is that Saudi Arabia and Iran have played a role in the developments in yemen through identity factors , This has led to a challenge between the two countries.Given the Sunni and Wahhabi identity of Saudi Arabia and its concern about the spread of Shiism and the strengthening of Iran's influence in the Persian Gulf region and ultimately the entire Middle East , the Saudi – Iranian confrontation in yemen can be explained based on a constructivism approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi arabia
  • Iran
  • Yemen
  • Identity
  • Constructivism