نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی (نویسنده ی مسئول)

2 استادیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی سیاست های تهاجمی منطقه ای عربستان در قبال ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ می پردازد. عربستان که تا قبل از سال ۲۰۰۳ به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می شد ، از سال ۲۰۰۳ به بعد در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد نموده ، و به تقابل با ایران پرداخته است ؛ اما سوال اصلی پژوهش این است که چرا عربستان در قبال ایران در منطقه سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است؟ در پاسخ می توان گفت که عربستان به دنبال تحولات منطقه از سال ۲۰۰۳ به بعد و قلمداد کردن خود به عنوان هژمون منطقه ای و رهبری جهان عرب در برابر قدرت و نفوذ ایران سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است. همچنین عربستان در قبال مذاکرات هسته ای ایران به انعقاد قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با آمریکا روی آورده ، تا از نفوذ ایران در منطقه جلوگیری کند. پژوهش حاضر در چارچوب نظریه ی واقع گرایی تهاجمی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به روش توصیفی – تحلیلی به نگارش درآمده است.

کلید واژگان : عربستان ، ایران ، منطقه ، واقع گرایی تهاجمی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia's aggressive regional policies toward Iran from 2003 to 2020

نویسندگان [English]

  • hanieh karimi 1
  • mohammad vali modarres 2
  • gholamreza karimi 3

1 kharazmi university

2 kharazmi university

3 kharazmi university

چکیده [English]

Saudi Arabia's aggressive regional policies toward Iran from 2003 to 2020

Abstract

The present study examines Saudi Arabia's aggressive regional policies toward Iran from 2003 to 2020.Saudi Arabia,known before 2003 as a conservative state in the region, has changed its regional policy since 2003,confronting Iran. But the main question of the research is why Saudi Arabia has adopted an aggressive policy towards Iran in the region? In response, it can be said that Saudi Arabia has pursued an aggressive policy against the power and influence of Iran following the developments in the region since 2003 and considering itself as a regional hegemon and leader of the Arab word. Saudi Arabia has also entered into military and arms deals with the United States in response to Iran's nuclear talk,to prevent Iranian influence in the region.The present study is written in the framework of aggressive realism theory and using descriptive-analytical method using library and internet data.

Keyword:Saudi Arabia, Iran, region, realism theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Iran
  • region
  • Aggressive policies
  • realism theory