نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (سیاست‌گزاری عمومی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

4 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف ارائه استراتژی مناسب برای مدیریت فضای مجازی با رویکرد مشارکت سیاسی با استفاده از تکنیک SWOT انجام شده‌است. روش تحقیقی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان شهر تبریز در سال 1400 بودند، که تعداد آنها نامحدود و نامشخص بود که براساس فرمول کوکران 384 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری اطلاعاتِ شامل یک پرسشنامه محقق ساخته 51 سوالی محقق ساخته برای سنجش استراتژی‌های استخراج شده و پرسشنامه استاندارد مشارکت سیاسی فرج‌زاده (1393) بوده‌است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های کمّی از آمارهای توصیفی و استنباطی با نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد استراتژی محافظه‌کارانه و استراتژی تدافعی در مدیریت فضای مجازی تاثیر معکوس بر مشارکت سیاسی شهروندان دارد و استراتژی تهاجمی و استراتژی رقابتی در مدیریت فضای تاثیر مثبت بر مشارکت سیاسی شهروندان دارند، و میزان مشارکت سیاسی 3/8 درصد شهروندان خیلی کم، 4/17 درصد کم، 3/38 درصد متوسط، 4/21 درصد زیاد و 8/14 درصد خیلی زیاد بوده‌است. به‌طور کلی مشارکت سیاسی شهروندان در حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of cyberspace management strategies in the approach of political participation with citizens

نویسندگان [English]

  • Alireza Kazemizad Haidar Baghi 1
  • Hossein Ahmadisefidan 2
  • Aziz Javanpour Heravi 3
  • Ehsan Shakeri 4

1 PhD Student in Political Science (Public Policy) Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

2 Assistant Professor Tabriz University, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Department of Philosophy, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

4 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran

چکیده [English]

This study aims to provide a suitable strategy for cyberspace management with a political participation approach using the SWOT technique. The research method was descriptive-correlation. The statistical population of the study included all citizens of Tabriz in 2021. The number of them was unlimited and unknown, which according to Cochran's formula, 384 people were used by simple random sampling method. Data collection tools included a researcher-made questionnaire of 51 researcher-made questions to measure the extracted strategies and the standard questionnaire of political participation Farajzadeh (2014). Descriptive and inferential statistics with SPSS software were used to analyze quantitative data. The results showed that conservative strategy and defensive strategy in cyberspace management have an adverse effect on citizens 'political participation and offensive strategy and competitive strategy in space management have a positive effect on citizens' political participation. And the rate of political participation of 8.3% of citizens was very low, 17.4% low, 38.3% moderate, 21.4% high and 14.8% very high. In general, the political participation of citizens is moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategy
  • SWOT
  • management
  • cyberspace
  • political participation