نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

فرد صاحب سبک در ساحت سیاست، سبک خود را با ابزار ابداعاتی خاص به منصه ظهور می‌رساند. نقش ابداع در سبک‌سازی آن‌چنان اهمیتی دارد که برخی سبک را بازتاب ابداعات نائل آمده صاحب‌سبک می‌داننداین پژوهش به بررسی تأثیر«ابداع واژه‌سازی» و «ابداع نهادسازی» در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و فردی صاحب سبک پرداخته شده است. روش کتابخانه‌ای تحلیل داده‌ها در بررسی آثار امام خمینی نشان می‌دهد فرهنگی که امام با استفاده نوآورانه از ادبیاتی همچون «روز قدس»، «امت اسلامی»، «اسلام ناب محمدی»، «شیطان بزرگ»، «حزب مستضعفین» پایه‌گذاری می‌نمود علاوه بر اینکه مصداقی از ارائه راهکاری جدید برای برون‌رفت از چالش‌های پیش روی جهان اسلام و ملت‌های تحت ستم محسوب می‌شد خود به‌نوعی تأسیس نظام جهانی جدید و خاصی برای تسهیل نیل به اهداف سیاست الهی و نهایتا تثبیت سبک ایشان نیز قلمداد می‌شد. .نهادهایی که بر اساس توجه به نیازهای زمان و اقتضاء شرایط و مبتنی بر نوع بینش و گرایش امام طراحی و بنا نهاده‌شد توانست در مدت کوتاهی ثبات لازم برای کنترل جامعه نوپیدای جدید پس از انقلاب را به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing the effect of inventing "word-building" and "institution-building" on political lifestyle

نویسندگان [English]

  • sayed hamed onvani 1
  • vahideh fakhar 2
  • sayed hosein sayed mosavi 3
  • sayed morteza shahrudi 4

1 PhD student in Theoretical Foundations of Islam, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate Professor, Department of Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Department of Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Professor, Department of Islamic Philosophy and Wisdom, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The person who has a style in the field of politics brings his style to the fore with special innovative tools. The role of innovation in stylization is so important that some styles are considered as a reflection of the innovations of the stylist. And the person with the style is paid. The method of library analysis of data in examining the works of Imam Khomeini shows the culture that Imam with innovative use of literature such as "Quds Day", "Islamic Ummah", "Pure Muhammadan Islam", "Great Satan", "Party of the Oppressed" In addition to providing an example of a new way out of the challenges facing the Islamic world and oppressed nations, the establishment of a new and special world order to facilitate the achievement of the goals of divine politics was considered. And finally, his style was considered to be established. Institutions that were designed and built based on the needs of the time and the conditions of the situation and based on the type of vision and tendency of the Imam were able to bring the necessary stability in a short time to control the new emerging society after the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Political Lifestyle
  • Islamic Revolution
  • Inventing Word-Making
  • Inventing Institution-Making