نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

روندهای جهان کنونی به گونه ای است که الگوهای کنش های متقابل، همواره در حال باز تولید هستند. این امر ایجاد چارچوبی از محدودیت ها و فرصت ها را امکانپذیر می سازد که کشورها و دولت ها باید خود را با آن سازگار کنند. ارزیابی علمی، تحلیل و تبیین چالش ها، فرصتها، آسیب ها و تهدیدها، مبتنی بر «نگرشی واقع بینانه» ضرورتی انکارناپذیر است که هر کشور الگوی رفتاری خود را مبتنی بر آن تدوین و پیگیری کند. شناخت واقعی از قابلیت ها و امکانات واحد ملی از یکسو و از طرف دیگر، ترسیم اهداف و منافع معطوف به تأمین امنیت ملی، بر اساس واقعیت ها و هست ها و نه آنچه که باید باشد، اصلی است که چراغ راهنمای هر بازیگر بین المللی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran and the changed security environment (requirements and strategies)

نویسنده [English]

  • Saeed Hassan Khani

PhD student in Political Geography, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Current world trends are such that patterns of interaction are constantly being reproduced. This makes it possible to create a framework of constraints and opportunities that countries and governments must adapt to. Scientific evaluation, analysis and explanation of challenges, opportunities, harms and threats, based on "realistic attitude" is an undeniable necessity for each country to formulate and pursue its own pattern of behavior. Real knowledge of the capabilities and facilities of the national unit on the one hand and on the other hand, drawing goals and interests aimed at ensuring national security, based on facts and essences and not what should be, is the main beacon of any international actor. Becomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • the security environment of the Middle East
  • looking to the American East
  • the internalization of power