نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

روندهای جهان کنونی به گونه ای است که الگوهای کنش های متقابل، همواره در حال باز تولید هستند. این امر ایجاد چارچوبی از محدودیت ها و فرصت ها را امکانپذیر می سازد که کشورها و دولت ها باید خود را با آن سازگار کنند. ارزیابی علمی، تحلیل و تبیین چالش ها، فرصتها، آسیب ها و تهدیدها، مبتنی بر «نگرشی واقع بینانه» ضرورتی انکارناپذیر است که هر کشور الگوی رفتاری خود را مبتنی بر آن تدوین و پیگیری کند. شناخت واقعی از قابلیت ها و امکانات واحد ملی از یکسو و از طرف دیگر، ترسیم اهداف و منافع معطوف به تأمین امنیت ملی، بر اساس واقعیت ها و هست ها و نه آنچه که باید باشد، اصلی است که چراغ راهنمای هر بازیگر بین المللی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran and the changed security environment (requirements and strategies)

نویسنده [English]

  • Saeed Hassan Khani

PhD student in Political Geography, Department of Geography, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Current world trends are such that patterns of interaction are constantly being reproduced. This makes it possible to create a framework of constraints and opportunities that countries and governments must adapt to. Scientific evaluation, analysis and explanation of challenges, opportunities, harms and threats, based on "realistic attitude" is an undeniable necessity for each country to formulate and pursue its own pattern of behavior. Real knowledge of the capabilities and facilities of the national unit on the one hand and on the other hand, drawing goals and interests aimed at ensuring national security, based on facts and essences and not what should be, is the main beacon of any international actor. Becomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • the security environment of the Middle East
  • looking to the American East
  • the internalization of power
ابراهیمی فر، طاهره (1381). الگوهای اعتمادسازی در منطقه ی خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
 آذرشب، محمدتقی و مومنی، سید محمدجواد (1396). «الزامات امنیت منطقه ای و استراتژی امنیتی ایران در خاورمیانه»، راهبرد سیاسی، سال اول، پاییز، شماره 2.
اسدیان، امیر(1381) سیاست امنیتی آمریکا در خلیج فارس، تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی.
امامی، محمدعلی(1381) عوامل تأثیرگذار خارجی در خلیج فارس، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، وزارت امور خارجه، تهران، مرکز چاپ و انتشارات امور خارجه.
  امیرعبداللهیان، حسین (1378). استراتژی مهار دوگانه تهران : نشر بعثت
برزگر، کیهان (1388). «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تهاجمی و تدافعی»، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، شماره اول، صص 153-113.
بوزان، باری (1378). مردم دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیلیتس، جان و اسمیت، استیو (1388). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
بیلیس، جان (1379). امنیت بین الملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه حسین مجدی نجم، تهران: سپاه پاسداران، دوره ی عالی جنگ.
پوستین چی، زهره و متقی، ابراهیم (1399). کتاب امنیت منطقه ای در شرایط آشوب، دولت قوی یا منطقه قوی، تهران: مرکز انتشارات راهبردی.
تاجیک، محمدرضا (1380) مقدمه ای بر استراتژی های امنیت ملی ج.ا.ا. تهران: مرکز مطالعات استراتژیک، جلد اول، چاپ اول.
حافظ نیا، محمدرضا (1381). جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت.
حسن خانی، سعید (1399). ارتقای قدرت سازی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا، تمدن نوین اسلامی در گام دوم انقلاب، تهران: انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی آجا.
حسن خانی، سعید؛ اخباری، محمد؛ حیدری، غلامحسن (1399). «راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دوره گذار ژئوپلیتیکی در غرب آسیا»، مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی، (45)11، صص 85-59.
دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت (1388). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه‌ی وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران: نشر قومس.
ربیعی، علی (1383). مطالعات امنیت ملی؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
سازمند، بهاره و قنبری، لقمان (1391). «آمریکا و رویکرد تلفیقی به امنیت بعد از حادثه 11سپتامبر(مطالعه موردی: رویکرد نوین امنیتی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: آمریکا شناسی- اسراییل شناسی، سال سیزدهم، شماره سوم، صص 1-28
شادمانی، مهدیه؛ یزدانی، عنایت الله و بصیری، محمد علی (1397). «راهبرد اتحاد پیرامونی رژیم صهیونیستی و موازنه تهدید با ایران(بررسی تاثیر انقلاب اسلامی بر تغییر راهبرد اتحاد پیرامونی)»، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 8، صص 127-150
صالحی، مختار و زارع، رحمان (1396). «ﺧﻸ قدرت و ﺗﺄثیر آن بر امنیت منطقه خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، 10(40)، صص 93-114.
 عباسی، مجید (1390). بازتاب‌های بیداری اسلامی و لزوم اصلاح در نظام سیاسی عربستان، کتاب خاورمیانه 8، ویژه اسلام‌گرایی در خاورمیانه، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
عبدالله خانی، علی (1383). نظریه های امنیت، مقدمه ای بر طرح ریزی دکترین امنیت ملی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعاتی و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر.
عزتی، عزت الله (1379). ژئوپلیتیک، تهران: انتشارات سمت.
مشیرزداه، حمیرا (1386). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
مکین لای، اردی و لیتل، آر (1381). امنیت جهانی: رویکردها و نظریه ها، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هالیس، رزماری (1372)امنیت خلیج فارس، ترجمه ی حاکم قاسمی، تهران، دانشگاه امام حسین علیه السلام.
Mesbahi, Mohiaddin (2011) Free and Confined: Iran and the International System. (Spring). Iranian Review of Foreign Affairs, 5 (2): 9-34
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/24/2327402.
https://www.iribnews.ir/fa/news/2620694