نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف نوشتار حاضر، بررسی مفهوم آزادی و رابطه آن با قانون در فلسفه اخلاق کانت می‌باشد. وی در فلسفه اخلاق خود، آزادی را مبنای استدلال اخلاقی قرار داده و معتقد است زمانیکه انسان دارای اراده‌ای آزاد است در آن صورت اخلاق، واقعی است و قانون اخلاق نیز برای همه انسان ها معتبر می باشد. از نظر او آزادی، به معنای امکان انجام هرکاری نیست که شخصی می خواهد، زیرا انسانی که آزادی انجام هرکاری را می‌خواهد، در‌واقع برده‌ی نفس پست خود است. اختیار فقط موقعی منشا عمل و علت آن می‌گردد که مطابق قانون اخلاقی باشد. در پژوهش حاضر قصد داریم با استفاده از روش توصیفی ارتباط میان آزادی و قانون اخلاقی را از دیدگاه ایمانوئل کانت مورد بررسی قرار دهیم. کانت می خواهد نشان دهد که اخلاق فقط یک نظام انتزاعی و صوری نیست بلکه امری است تحقق پذیر و انسان در آن مقام هست که بدان واقعیت بخشد. مسئله ای که ناچار مطرح می شود مسئله‌ی اختیار و امکان آزادی در نزد انسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Attitude the Concept of Freedom and Law in Kant's Philosophy of Ethics

نویسنده [English]

  • hamidreza dehghani

Graduate of Master of Political Science, Allameh Tabatabai University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this article is to examine the concept of freedom and its relationship with law in Kant's philosophy of ethics. In his philosophy of ethics, he uses freedom as the basis of moral reasoning and believes that when man has free will, then morality is real and the law of morality is valid for all human beings. According to him, freedom does not mean the possibility of doing whatever one wants, because a person who wants the freedom to do anything is in fact a slave to his low self. Authority becomes the source of action and its cause only when it is in accordance with the moral law.

In the present study, we intend to use a descriptive method to examine the relationship between freedom and moral law from the perspective of Immanuel Kant. Kant wants to show that morality is not just an abstract and formal system, but something that can be achieved and that man is in a position to make it a reality. The issue that inevitably arises is the issue of freedom and the possibility of freedom for human beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom
  • reason and political system freedom
  • ethics
  • moral law
  • reason and political system
اژدر، زمانی، علم الهدی، پناهی (1391). «تحلیل بر امر مطلق کانت»، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، شماره 33.
اشتفان کورنر، اشتفان (1367). فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی.
ایزا برلین، ایزا (1382). به نام آزادی (نقد و بررسی آرای شش متفکر عصر جدید)، ترجمه محمد امین کاردان، تهران: انتشارات مروارید.
ایمانوئل، کانت (1369). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، ترجمه حمید عنایت و علی قیصری، تهران: خوارزمی.
راوچ، لئو (1386). فلسفه کانت، ترجمه عبدالعلی دستغیب، آبادان: پرسش.
زیباکلام، فاطمه (1378). سیر اندیشه فلسفی در غرب، تهران: دانشگاه تهران.
ژیلسون، اتین (1380). نقد تفکر فلسفی غرب: از قرون وسطی تا اوایل قرن بیستم، ترجمه احمد احمدی، تهران: سمت.
سویفت، آدام (1385). فلسفه سیاسی: راهنمایی مقدماتی برای دانشجویان و سیاستمداران، ترجمه پویا موحد، تهران: ققنوس.
سیف، سیدمسعود (1389). «نقش آزادی در فلسفه اخلاق کانت»، مجله علمی و پژوهشی متافیزیک، شماره 7 و 8 .
شرف الدین خراسانی، شرف (1376). از برونو تا کانت: طرحی ازبرجسته ترین چهره های فلسفی دوران جدید با تجدیدنظر و افزوده‌ها، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
عالم، عبدالرحمن (1377). تاریخ فلسفه سیاسی غرب(عصرجدید و سده نوزدهم)، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.
کاپلستون، فردریک (1380). تاریخ فلسفه: از دکارت تا لایب نیتس، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران: سروش.
کاپلستون، فردریک (1375). تاریخ فلسفه(جلدششم):از ولف تا کانت، ترجمان اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: سروش.
مجتهدی، کریم (1378). فلسفه نقادی کانت، تهران: امیر کبیر.
مجتهدی، کریم (1378). فلسفه در آلمان (از لوتر تا نیچه)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
محمدرضایی، محمد (1390). «آزادی و خودمختاری انسان از دیدگاه کانت و نقد و بررسی آن»، انسان پژوهی دینی، شماره 25.
محمودی، سیدعلی (1383). فلسفه سیاسی کانت: اندیشه سیاسی در گستره فلسفه نظری و فلسفه اخلاق، تهران: نگاه معاصر.
نیاورانی، صابر (1391). «حق بر آموزش و مقتضیات آزادی وجدان: نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 58
Theory and practice, Riess, P 256.
 Wolfang kersting, politics, freedom, and order: Kant's political philosophy' the Cambridge companion to Kant's, P 359.
Cambridge University press،New York، Kantian Ethics ،(2008). Allen W،Wood