نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، متفکرین در حوزه کیفری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرم را در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمله مجرمین و منع مجازات های غیر ضروری نامناسب تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قانون مجازات 1392، مصادیق متعددی از مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات را ایجاد و گسترش داده است. این اقدام مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهم است که مهمترین آنها فقدان زیرساخت های لازم برای اجرا و تحقق این نوع

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Alternative Punishments to Imprisonment under Iran and International Criminal Laws: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • Ali Ahmadi 1
  • Karam Janipour 2
  • Ali Janipour 2

1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran.

2 Assistant Professor, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran

چکیده [English]

The inadequacy of imprisonment and the increasing importance of citizenship rights, including liberty, has led thinkers in criminal law to offer some alternatives to imprisonment that not only punish the defendant but also minimize the ill effects of being imprisoned. This study aimed to address the following research question: how effective are alternative punishments to imprisonment under Iran and international criminal laws, and what would be solutions to their potential challenges? This was an analytical, descriptive study. The library method was also used to deal with the research question. Under international criminal law, all people, including prisoners, should be treated with regard for human dignity, and it rejects imposing inappropriate punishments. In the same way, Iranian legislator, specifically in the penal code 2013, has offered such alternatives as conditional discharge, providing public services, suspension, and substitution of punishment to imprisonment. However, it presents several challenges. The biggest one is the lack of suitable infrastructures to meet defendants' punishments. Our work has led us to conclude that social and economic infrastructures must carry out such a sentence as a conditional discharge

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imprisonment؛ Alternative punishments to imprisonment؛ International law؛ statute law
  • Iran