نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشکده حقوق، علوم سیاسی و الهیات، واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تبیین رابطۀ شکاف مرکز-پیرامون با انتخابات دهم ریاست جمهوری(1388) در ایران است. برای نیل به این هدف ابتدا به بررسی تأثیرگذاری شکافهای اجتماعی برانتخابات و رفتار انتخاباتی پرداخته می‌شود، سپس به درک چگونگی تأثیرگذاری شکاف مرکز- پیرامون بر انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که اقدامات دولت‌های گذشته که باعث عدم توجه به فرودستان جامعه شده و در مقابل اقدامات دولت احمدی‌نژاد بین سالهای 1384 تا 1388 باعث شکل‌گیری پایگاه اجتماعی برای آنها در طبقه فرودست جامعه شده و همین پایگاه سبب پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری در مقابل رقیبان که از پایگاه اجتماعی شهری برخوردار بوده‌اند، شده است. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که بیشترین آراء احمدی‌نژاد در مناطق فرودست و پیرامونی جامعه بوده و هرچه از سمت مرکز به سمت پیرامون دور می‌شویم درصد آراء احمدی‌نژاد بیشتر می‌شود. اثرگذاری شکاف مرکز-پیرامون در انتخابات و رفتار انتخاباتی مردم و پیروزی احمدی‌نژاد نتیجه اقداماتی از قیبل پایگاه اجتماعی پیرامونی دولت احمدی‌نژاد، دو قطبی طبقاتی-جغرافیایی در انتخابات و اقدامات دولت مثل سهام عدالت، مسکن مهر و تخصیص بودجه عمرانی به استانهای محروم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Center gap - about the behavior of the tenth presidential election in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad youssefijouybari 1
  • Majid Nejatpour 2
  • Mojtaba Miri 3

1 Assistant Professor, Department of Political Science and International Relations, Faculty of Law, Political Science and Theology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Researcher and lecturer at Imam Hossein University, Tehran, Iran

3 PhD student in Political Sociology, Azad University, Tehran Markaz

چکیده [English]

The purpose of this article is to explain the relationship between the center-periphery gap and the tenth presidential election (2009) in Iran. To achieve this goal, first, the impact of social gaps on elections and electoral behavior is examined, then the understanding of how the center-periphery gap affects the tenth presidential election in Iran. The results show that the actions of previous governments, which caused a lack of attention to the lower classes of society, and in contrast to the actions of the Ahmadinejad government between2005 and2009, led to the formation of a social base for them in the lower classes of society.

In the tenth presidential election, Ahmadinejad has faced rivals who enjoyed an urban social standing. These results also show that most of Ahmadinejad's votes are in the lower and peripheral areas of society, and the farther we go from the center to the periphery, the higher the percentage of Ahmadinejad's votes. The Impact of the Center-Periphery Gap on Elections and People's Electoral Behavior and Ahmadinejad's Victory The result of measures such as the social base surrounding Ahmadinejad's government, class-geopolitical dichotomy in elections, and government actions such as justice stocks, housing, and allocating development budgets to deprived provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • elections
  • social gaps
  • center-periphery gap
  • electoral behavior
امینی، پرویز (1391). تحلیل جامعه شناختی آراء احمدی‌نژاد و موسوی، ویژه نامه 9 دی.
بشیریه، حسین (1392). جامعه شناسی سیاسی و نقش نیروهای اجتماعی، چاپ بیست سوم، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین، قاضیان، حسین علی (1380). «بررسی تحلیلی مفهوم شکاف‌های اجتماعی»، فصلنامه قلسفه و حکمت، تابستان، شماره30.
پایگاه اطلاع رسانی دولت: www.dolat.ir
حاتمی، عباس و کلاته، فرزاد (1392). «دولت در پیرامون و پیرامون در دولت؛ سندروم‌های درهم تنیدگی اقتصاد، سیاست و اجتماع»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره اول، بهار، 63.
خبرگذاری تسنیم، شهریور 1392: کد خبر245101
خبرگزاری راه دانا، مسکن مهر خوب است یا بد ؟، تاریخ انتشار 29/10/1394
داده‌های انتخاباتی نهم وزارت کشور 1384: www.moi.ir
دورماگن، ژان- ایو و موشار، دانیل( 1389). مبانی جامعه شناسی سیاسی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر آگه.
سعیدی، عباس و همکاران (1387). دانشنامه مدیریت شهری و روستایی در کشور. تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
سند راهبردی طرح جامع مسکن، 1386: 15
عیوضی، محمد رحیم، رمضانی، ملیحه (1389). «بررسی پایگاه اجتماعی هیأت وزیران در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد، زمستان، شماره 24.
مصاحبه مدیرعامل تعاونی‌های سهام عدالت کشور، ویکی پی جی، 25/10/1392
مصاحبه وزیر مسکن و شهرسازی با روزنامه ایران، 28/2/1392).
میری، مجتبی (1394). بررسی تحلیل الگوی انتخابات در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه خوارزمی.
هنی بوش، ریموند (1383). مقایسه سیاست آزادسازی اقتصادی در مصر و سوریه؛ اقتصاد سیاسی گذار در خاورمیانه، ترجمه حسن حکیمیان و زیبا مشاور، تهران: کویر.
Almond, G. (1956). "Comparative Political Systems", The Journal of Politics, Vol. 18, N. 3.
Kiafar, A. (1992). "Urban & policies in post-Revolutionary Iran", in Modern Capitalism and Islamic Ideology in Iran, Edited by C. Bina & et al, London: Mac Milan Press.
Magiran Franklin, M. (1978). “The Decline of Cleavage Politics in: Electrol change”. Newyork: Cambridge UniveMarshal, G. (1996). Oxford Concise Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press.
Manzaco, J and Brooks, C.  (1999). Social Cleavages and Politics change, Oxford: Oxford University Press.