نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم سیاسی، گرایش مطالعات منطقه‌ای: آسیای مرکزی و روسیه(دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان) دوشنبه، تاجیکستان

چکیده

پژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای-مرکزی برای ایران است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطه انجام مشاهده غیر مستقیم (واکاوی متون)، داده‌های پژوهش به صورت روش نمونه‌گیری هدفمند از روی متون موجود گردآوری و از طریق کدگذاری موضوعی، مضامین فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی چین و ترکیه در آسیای‌مرکزی برای ایران شناسایی و در نهایت برحسب وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که وجه اشتراک طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای‌مرکزی برای ایران از حیث فرصت، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای درگیر طرح‌های اقتصادی مذکور است. همچنین، وجه افتراق طرح‌های اقتصادی چین و ترکیه در آسیای‌مرکزی برای ایران، بوجود آمدن تنش و برهم خوردن توازن منافع میان کشورهای درگیر طرح اقتصادی چین از یک سو و ناهمخوانی سیاست‌های توسعه‌ای ایران و ترکیه در آسیای‌مرکزی و تضعیف شدن موقعیت ایران به واسطه دنبال نمودن سیاست‌های غربگرایانه در منطقه از سوی ترکیه میباشد. جهت اعتبارسنجی یافته‌های کیفی از روش ممیزی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی‌سنجی آن از قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"A Comparative Study of the Opportunities & Threats of Turkish & Chinese Economic Plans in Central Asia for Iran

نویسنده [English]

  • mohammad farhadi

PhD candidate in political science, regional studies: Central Asia and Russia (Tajikistan Academy of Sciences) Dushanbe, Tajikistan

چکیده [English]

The present study seeks to make a comparative study of the opportunities & threats of Turkish & Chinese economic projects in Central Asia for Iran. Therefore, using the content analysis method & the theme matrix type by indirect observation & analysis of research texts as a purposeful sampling method is collected from existing texts & through thematic coding, themes of opportunities & threats of China's economic projects & Turkey was identified for Iran in Central Asia & finally compared & analyzed in terms of commonalities & differences. Findings showed that the common denominator of Turkish & Chinese economic projects in Central Asia for Iran in terms of opportunity is to increase Iran's geopolitical importance & expand Iran's relations with countries involved in these economic projects. In addition to, the difference between China & Turkey's economic plans in Central Asia for Iran, the emergence of tensions & the imbalance of interests between the countries involved in China's economic plan & the other hand the inconsistency of Iran & Turkey development policies in Central Asia & the weakening of Iran It is due to the pursuit of Occidentalism policies in the region by Turkey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Projects
  • Central Asia
  • Turkey
  • China
  • Iran
  • Theme Matrix
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانه پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران«، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(4).
حمید شهاب أحمد (2005) «التنافس الإقلیمی والدولی فی منطقة الجمهوریات الإسلامیة فی آسیا الوسطى»، مجلة دراسات دولیة، مرکز الد راسات الدولیة، جامعة بغداد، العدد 28.
زژونگ، ونگ، سانگ جَنگبو (1398). «فعالیت های اقتصادی چین در ایران در چهارچوب ابتکار "کمربند و جاده": فرصت یا چالش؟»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره11.
شمشیری، علی (1398)«تحلیل مالحظات گسترش مناسبات راهبردی ایران و چین»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، 5(2).
عسکرخانی، ابو محمد و همکاران(1398). «مکان­سنجی همکاری چین و ایران در آسیای­مرکزی بر پایه آراء نوواقع­گرایی»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال سوم، شماره8.
Арестакес Симаворян)2018) турция и сотрудничество диаспор тюркоязычныч странб , ( Available at: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=17412),
(Accessed on: 14/7/2020)
Дина Малышева)2016) Россия и Турция в Центральной Азии: партнерство или соперничество? [Электронный режим]. - Режим доступа:( Available at:  http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-turtsiya-v-tsentralnoy-aziipartnerstvo-ili-sopern/), (Accessed on: 15/5/2021)
Львович, сыроежкин,(2016), Проект «Экономический пояс Шёлкового пути» в сложном пространстве Центральной Азии,контуры глобальных трасформацй выпуск 6,том9, Available at:( file:///C:/Users/asus/Desktop/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/asiya%20), (Accessed on: 15/3/2021)
Winrow, G(2019), “The Southern Gas Corridor and Turkey’s Role as an Energy Transit State and Energy Hub”, Insight Turkey, Vol. 15, N°1, (2019), Available at:(http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/ insight-turkey-vol_15_no_1_2019_winrow.pdf.),( Accessed on:6/14/2020)
Vangeli, A. (2018). Global China and symbolic power: the case of 16+1 cooperation. Journal of Contemporary China 27(113), 674–687.
Xi Jinping (2014), The Governance of China, Foreign Languages Press, Beijing. , Available at:(https://books.google.com/books/about/The_Governance_of_China.html?id=wpn5oQEACAAJ),( (Accessed on: 15/5/2021)
Klimes, O. (2017). “China’s cultural soft power: the central concept in the early Xi Jinping era (2012– 2017). Acta Universitatis Carolinae Philologica 2017(4), 127–150. Available at:(https://www.researchgate.net/publication/323965522_China's_Cultural_Soft_Power_The_Central_Concept_in_the_Early_Xi_Jinping_Era_2012-2017),( (Accessed on: 14/7/2020)
Antero Holmila(2019), “Re-thinking Nicholas J. Spykman: From Historical Sociology to Balance of Power,” The International Historical Review, 2019, Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07075332.2019.1655469),( (Accessed on: 15/3/2021)
Chaliand, Gérard (2014), A Global History of War: From Assyria to the Twenty-First Century, trans. Michèle Mangin-Woods and David Woods (Oakland, CA: University of California Press, 2014), 100-107.
Thucydides, (2018), The History of the Peloponnesian War, translated by Richard Crawley, Available at:   https://www.gutenberg.org/files/7142/7142-h/7142-h.htm),( Accessed on: 23/7/2021)
Zarei, Bahador et al. (2015) Persian Gulf and the Competition of Great Powers, Cultural and Political Studies of the Persian Gulf, Volume 2, Number 6. [In Persian].