نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی دکتری علوم سیاسی، گرایش مطالعات منطقه‌ای: آسیای مرکزی و روسیه(دانشگاه علوم آکادمی تاجیکستان) دوشنبه، تاجیکستان

چکیده

پژوهش حاضر درصدد مطالعه تطبیقی فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای-مرکزی برای ایران است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و از نوع ماتریس مضمون به واسطه انجام مشاهده غیر مستقیم (واکاوی متون)، داده‌های پژوهش به صورت روش نمونه‌گیری هدفمند از روی متون موجود گردآوری و از طریق کدگذاری موضوعی، مضامین فرصت‌ها و تهدیدات طرح‌های اقتصادی چین و ترکیه در آسیای‌مرکزی برای ایران شناسایی و در نهایت برحسب وجوه اشتراک و افتراق با یکدیگر مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که وجه اشتراک طرح‌های اقتصادی ترکیه و چین در آسیای‌مرکزی برای ایران از حیث فرصت، افزایش اهمیت ژئوپلیتیکی ایران و گسترش روابط ایران با کشورهای درگیر طرح‌های اقتصادی مذکور است. همچنین، وجه افتراق طرح‌های اقتصادی چین و ترکیه در آسیای‌مرکزی برای ایران، بوجود آمدن تنش و برهم خوردن توازن منافع میان کشورهای درگیر طرح اقتصادی چین از یک سو و ناهمخوانی سیاست‌های توسعه‌ای ایران و ترکیه در آسیای‌مرکزی و تضعیف شدن موقعیت ایران به واسطه دنبال نمودن سیاست‌های غربگرایانه در منطقه از سوی ترکیه میباشد. جهت اعتبارسنجی یافته‌های کیفی از روش ممیزی و تشکیل گروه کانونی و برای پایایی‌سنجی آن از قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم‌پذیری استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"A Comparative Study of the Opportunities & Threats of Turkish & Chinese Economic Plans in Central Asia for Iran

نویسنده [English]

  • mohammad farhadi

a

چکیده [English]

The present study seeks to make a comparative study of the opportunities & threats of Turkish & Chinese economic projects in Central Asia for Iran. Therefore, using the content analysis method & the theme matrix type by indirect observation & analysis of research texts as a purposeful sampling method is collected from existing texts & through thematic coding, themes of opportunities & threats of China's economic projects & Turkey was identified for Iran in Central Asia & finally compared & analyzed in terms of commonalities & differences. Findings showed that the common denominator of Turkish & Chinese economic projects in Central Asia for Iran in terms of opportunity is to increase Iran's geopolitical importance & expand Iran's relations with countries involved in these economic projects. In addition to, the difference between China & Turkey's economic plans in Central Asia for Iran, the emergence of tensions & the imbalance of interests between the countries involved in China's economic plan & the other hand the inconsistency of Iran & Turkey development policies in Central Asia & the weakening of Iran It is due to the pursuit of Occidentalism policies in the region by Turkey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Projects
  • Central Asia
  • Turkey
  • China
  • Iran
  • Theme Matrix