نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شیراز

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین چند گونه مهم هویتی با اعتماد سیاسی است. این پژوهش با روش پیمایشی و تکنیک پرسش‌نامه‌ای با حجم ۲۳۰ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمانشاه انجام شده است. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS  و AMOSبه صورت آماری استنباطی با روش‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) تحلیل شده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه‌ای بین هویت‌های ملی و دینی (از نوع هویت های مشروعیت بخش) و هویت‌های قومی و مجازی در شبکه‌های اجتماعی (از نوع مقاومتی- اعتراضی) با اعتماد سیاسی پاسخگویان به حکومت، نهادها و مقامات حکومتی وجود دارد ؟ یافته‌های کلی این مطالعه نشان می‌دهد که بین هویت های قومی و مجازی با اعتماد سیاسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت های ملی، دینی و خانوادگی با اعتماد سیاسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس داده‌ها، متغیر های مستقل در تبیین متغیر وابسته یعنی اعتماد سیاسی در سطح نظام سیاسی در حد ۴۵ درصد، نهادهای سیاسی 39 درصد و مقامات یا کنشگران سیاسی ۱۹ درصد، نقش داشته‌اند. بنابراین تمام فرضیه های پنجگانه تحقیق تایید شدند. بر اساس نتایج و یافنه های آماری می توان گفت که نظریه‌های استفاده شده همچون نظریه‌های نهادگرایی، توسعه نامتوازن و محرومیت نسبی در سنجش رابطه یا همبستگی منفی بین هویت‌های قومی (در آماره پیرسون) و هوی‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی (در آماره های پیرسون و معادلات ساختاری در شکل تحلیل مسیر) تایید گردیدند. در ضمن، یافته‌های این مطالعه در همبستگی منفی دو هویت مقاومتی- اعتراضی یاد شده با نتایج چند مطالعه در مورد کردها یا غیر کردها همسو بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of Relationship between Identity and Political Trust: Case Study, City of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Khalil Sardarnia 1
  • kourush Badri 2

1 Prof of University

2 M.A Graduated in Political Sciences from Shiraz University

چکیده [English]

The main question is: what is the relationship between national and religious identities (legitimizing identity) and ethnic and virtual identities (namely protest- resistance identity) with political trust of interviewers in three levels of political system, government institutions and elites? The total finding show the negative- significant relationship between ethnic and virtual identities with political trust and positive- significant between national, family and religious identities and political trust. The independent variables have been determinant in in political trust in political system level at 45 percent, political institutions 39 percent and political elites 19 percent. So all five hypothesis verified as well as all used theories such as institutionalism, uneven development and relative deprivation in ethnic variable in Pierson correlation and virtual identity in all statistics methods. By the means, the findings of this study is same and congruent to another mentioned studies in negative correlation between two protest- resistance identity (ethnic and virtual ones) and political trust for Kurds population or others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National
  • Religious
  • Ethnic and Virtual Identities
  • Political Trust
  • Resistance Identity
  • Kermanshah