نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

     هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه بین چند گونه مهم هویتی با اعتماد سیاسی است. این پژوهش با روش پیمایشی و تکنیک پرسش‌نامه‌ای با حجم ۲۳۰ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمانشاه انجام شده است. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS  و AMOSبه صورت آماری استنباطی با روش‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) تحلیل شده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه‌ای بین هویت‌های ملی و دینی (از نوع هویت های مشروعیت بخش) و هویت‌های قومی و مجازی در شبکه‌های اجتماعی (از نوع مقاومتی- اعتراضی) با اعتماد سیاسی پاسخگویان به حکومت، نهادها و مقامات حکومتی وجود دارد ؟ یافته‌های کلی این مطالعه نشان می‌دهد که بین هویت های قومی و مجازی با اعتماد سیاسی رابطه منفی و معنادار وجود دارد و بین هویت های ملی، دینی و خانوادگی با اعتماد سیاسی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس داده‌ها، متغیر های مستقل در تبیین متغیر وابسته یعنی اعتماد سیاسی در سطح نظام سیاسی در حد ۴۵ درصد، نهادهای سیاسی 39 درصد و مقامات یا کنشگران سیاسی ۱۹ درصد، نقش داشته‌اند. بنابراین تمام فرضیه های پنجگانه تحقیق تایید شدند. بر اساس نتایج و یافنه های آماری می توان گفت که نظریه‌های استفاده شده همچون نظریه‌های نهادگرایی، توسعه نامتوازن و محرومیت نسبی در سنجش رابطه یا همبستگی منفی بین هویت‌های قومی (در آماره پیرسون) و هوی‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی (در آماره های پیرسون و معادلات ساختاری در شکل تحلیل مسیر) تایید گردیدند. در ضمن، یافته‌های این مطالعه در همبستگی منفی دو هویت مقاومتی- اعتراضی یاد شده با نتایج چند مطالعه در مورد کردها یا غیر کردها همسو بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of Relationship between Identity and Political Trust: Case Study, City of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Khalil Sardarnia 1
  • kourush Badri 2

1 Professor of Political Science Department, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Master's degree in Political Science from Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The main question is: what is the relationship between national and religious identities (legitimizing identity) and ethnic and virtual identities (namely protest- resistance identity) with political trust of interviewers in three levels of political system, government institutions and elites? The total finding show the negative- significant relationship between ethnic and virtual identities with political trust and positive- significant between national, family and religious identities and political trust. The independent variables have been determinant in in political trust in political system level at 45 percent, political institutions 39 percent and political elites 19 percent. So all five hypothesis verified as well as all used theories such as institutionalism, uneven development and relative deprivation in ethnic variable in Pierson correlation and virtual identity in all statistics methods. By the means, the findings of this study is same and congruent to another mentioned studies in negative correlation between two protest- resistance identity (ethnic and virtual ones) and political trust for Kurds population or others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National
  • Religious
  • Ethnic and Virtual Identities
  • Political Trust
  • Resistance Identity
  • Kermanshah
اوزکریملی، اموت (1383). نظریه‌های ناسیونالیسم، ترجمه محمدعلی قاسمی، تهران: موسسه مطالعات ملی.
بدری، کورش (۱۳۹۷). رابطه بین شبکه‌های اجتماعی با اعتماد نهادی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شیراز)، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
برنم، پیتر و دیگران (۱۳۹۰). روش تحقیق در علوم سیاسی، ترجمه میترا راه نجات، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل.
پرهیز، علی؛ ذوالفقاری، ابوالفضل (۱۳۹۷). «بررسی مقایسه‌ای هویت واقعی و مجازی افراد (موردمطالعه: جوانان شهر یاسوج)»، فصلنامه مدیریت اطلاعات، دوره چهارم، شماره ۲،صص ۲۱ – ۴۴.
پناهی، محمدحسین و شایگان، فریبا (۱۳۸۶). «تأثیر میزان دین‌داری بر اعتماد سیاسی»، فصلنامه علوم اجتماعی، دوره، شماره ۳۷، صص ۷۳ – ۱۰۸.
توسلی، غلام عباس؛ ادهمی، جمال (۱۳۹۱). «حافظه تاریخی، هویت قومی و جهانی‌شدن: پژوهش‌های بین‌نسلی در شهر سنندج»، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال سوم، شماره ۲، صص ۷ - ۳۷
جهانگیری، جهانگیر؛ ابوترابی زارچی، فاطمه (۱۳۹۱). «تحلیل عوامل مرتبط با اعتماد سیاسی دانشجویان (پیمایشی در میان دانشجویان دانشگاه شیراز)»، فصلنامه دانش سیاسی، دوره هشتم، شماره ۲، صص ۵ – ۲۲.
خانباشی، محمد (۱۳۹۰). «تأثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی»، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره ۶۱، صص ۲۷۷ – ۳۱۵.
خبرگزاری ایرنا (۱۴۰۰)www.irna.ir/news/
خیر، محمد؛ سامانی، سیامک (۱۳۸۱). مقدمه‌ای بر سنجش و اندازه‌گیری، چاپ اول، شیراز: انتشارات ملک سلیمان.
داوری، رضا (۱۳۷۶)، ناسیونالیسم و انقلاب، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات ملی.
رجبلو، قنبرعلی؛ حسین پناهی، حلیمه (۱۳۹۶). «هویت قومی و توسعه‌یافتگی سیاسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵)»، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال دهم، شماره ۱، صص ۲۵ – ۴۶.
ردادی، محسن (۱۳۹۶). «تقوای سیاسی و اعتماد سیاسی: مقایسه ظرفیت اعتمادسازی مردم‌سالاری دینی و لیبرال دموکراسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیستم، شماره ۷۶، صص ۳۵ – ۵۷.
زلفعلی فام، جعفر و ابراهیم‌پور، داود (۱۳۸۷). «بررسی تأثیر صنعت فرهنگ بر هویت اجتماعی با تأکید بر شبکه‌های ماهواره‌ای»، فصلنامه وسایل ارتباط‌جمعی رسانه، دوره نوزدهم، شماره ۴، صص ۱۷۵ – ۲۰۱.
سردار نیا، خلیل‌الله، (۱۳۸۶). «آثار سیاسی فناوری‌های تازه ارتباطی - اطلاعاتی»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره دویست و چهل پنجم و دویست و چهل و ششم، صص ۱۰۴ - ۱۱۹
سردارنیا، خلیل اله؛ بدری، کوروش و امینی زاده، سینا (1400). «رابطه بین شبکه های جتماعی و اعتماد نهادی، مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز»، پژوهش های راهبردی سیاست، دروه 10، شماره 36، بهار، صص 125-99.
سردارنیا، خلیل‌الله و همکاران (۱۳۸۸)، «تأثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی: مطالعه موردی؛ شهرهای مشهد و سبزوار»، فصلنامه پژوهش‌نامه علوم سیاسی، دوره پنجم، شماره ۱۷، صص ۱۳۵ – ۱۶۵.
سید امامی، کاووس؛ منتظری مقدم، رضا (۱۳۹۱). «نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاه‌های تهران»، پژوهش‌نامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره ۴، صص ۱۸۹-۲۱۶.
قادرزاده، امید و محمد زاده، حسین (1397). «مطالعه پیمایشی هویت طلبی قومی و سیاسی شدن قومیتهای کرد ایران»،  پژوهش‌های راهبردی امنیت ونظم اجتماعی، سال هفتم، شماره 20، بهار، صص 42-19.
قاسمی، وحید (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos graphics، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
قدرتی، حسین (1387). بررسی تعیین کننده‌های بین نسلی و درون نسلی اعتماد اجتماعی در سبزوار و مشهد، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشگاه شیراز.
قنبرپور، مرجان و همکاران (۱۳۹۵). «ارائه مدلی یکپارچه از تعریف و ابعاد هویت مکان و تعیین شاخص‌های سازنده هویت؛ نمونه موردمطالعه: ساکنین شهر شیراز»، ماهنامه شباک، سال دوم، شماره ۴ - ۵، صص ۱ – ۱۹.
قنبری برزیان، علی؛ همتی، رضا (۱۳۹۴). «هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده (۱۳۸۰ - ۱۳۹۲)»، فصلنامه جامعه‌شناسی کاربردی، دوره بیست و ششم، شماره ۳، صص ۱۱۷ – ۱۳۸.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات، جلد اول و دوم، ترجمه احمد علِیقلِیان، تهران: نشر طرح نو.
کوشکی، امین (۱۳۹۶). «بررسی رابطه میان میزان استفاده از رسانه‌های جمعی در شهرها و اعتماد سیاسی شهروندی؛ نمونه موردی: معلمین شهرستان سبزوار»، فصلنامه مدیریت شهری، دوره ۴۶، شماره ۴۷، صص ۱۶۵ – ۱۳۸.
مالشویچ، سینیشا (1390). جامعه شناسی قومیت، ترجمه پیروز دلیرپور، تهران: نشر آمه.
محموداغلی، رضا و  اصغری نیاز، یعسوب (1396). «بررسی عوامل موثر بر خشونت سیاسی مطالعه موردی: جمعیت بلوچ شهر زاهدان»، فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، سال ششم، شماره 21، تابستان،  شماره پیاپی 51، صص73-96.
مرادی، سالار (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: استان کردستان)، دکترا، دانشگاه علامه طباطبائی.
مرادی، سالار و دلاوری، ابوالفضل (1398). «سنجش اعتماد سیاسی و عوامل موثر بر آن در استان کردستان»، فصلنامه پژوهش های راهبری سیاست، سال هشتم، سماره 29، صص 81 – 110.
هانتینگتون، ساموئل (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
Bagnasco, Arnaldo. “Trust and Social Capital”, in Kate Nash and Alan Scott (eds), The Blackwell Companion to Political Sociology, Blackwell Publishing.
Berg, L., & Hjerm, M. (2010). National identity and political trust. Perspectives on European Politics and Society11(4), 390-407.
Bretzer, Y. N. (2004). How can institutions better explain political trust than social capital does?. University of Gothenburg.
Donovan, T & et.al. “Trust in Government: The Unites States in Comparative Perspective”, www.edudonoat/trust.PDF.
Festenstein, M. (2009) National identity, political trust and the public realm,  Critical Review of International Social and Political Philosophy, 12:2, 279-296.
Jahangiri, J. & Sardarnia, K.A. (2016). Using and Trusting in Media, Type of Governance and the Political Trust of University Students: A Case Study. J. Politics. & Law. 9, 20.
Lödén, H. (2014). Citizenship education, national identity and political trust: The case of Sweden. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, (2014: 2), 116-136.
McLaren, L. (2017). Immigration, national identity and political trust in European democracies. Journal of Ethnic and Migration Studies43(3), 379-399.
Schoon, Ingrid & Cheng, Helen. (2011). “Determinants of Political Trust”, Developmental psychology, Vol.47, No.3.
Verhaegen, S., Hooghe, M., & Quintelier, E. (2017). The effect of political trust and trust in European citizens on European identity. European Political Science Review, 9(2), 161-181.
Vieira, A.L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with SIMPLIS Approach, New York: Springer.
Wimmer, Andreas & Cederman, Lars-Erik. (2009). “Ethnic Politics and Armed Conflict”, American Sociological Review, Vol.74, No.2, pp316-337.
Yalcin, Demet. (1999). Exploring path to Peace with Democratic Institutions, Ph. D Dissertation, State University of New York. (1999).