نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش پیشروبه تاثیرجریان شناسی نفوذبرعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام آرمانها واهدافش باتاکیدبردهه اخیرمی پردازد.جریان نفوذ که سابقه ای طولانی دارددرابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به درون نظام جمهوری اسلامی رخنه کردو به دلیل شکست های دشمنان دربراندازی نظام دردهه اخیروبا روی کارآمدن دولت «تدبیروامید»درقالب مذاکرات هسته ای رخنه خودرا به طرق مختلف افزایش داد.به همین دلیل مقام معظم رهبری دراین دهه ازعمرانقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف جریان نفوذ،منشاَ،اهداف ،انواع و...آن را به مسؤلین ومردم گوشزدکرند.

سؤال تحقیق:جریان نفوذچه تاَثیری برعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام اهدافش دردهه90 داشته است؟

فرضیه تحقیق: نفوذبه دوشکل فردی وجریانی درقالب جریان فکری سیاسی لیبرال که توسط دشمنان انقلاب تربیت یافتند،به جریان سازی نیرواقدام نمودند ودرجریان مذاکرات هسته ای بانفوذ به درون مدیران وتصمیم گیرندگان به اخلال دراهداف انقلاب وناکارآمدجلوه دادن حاکمیت بودند تاازاین طریق به تغییرنظام جمهوری اسلامی که هدف اصلی آنهامی باشد، اقدام کنند.

روش تحقیق:توصیفی-تحلیلی وروش گردآوری اسنادی،کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

نقش جریان شناسیِ «نفوذ»برعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام آرمانها واهدافش (باتاکیدبردهه1390)

نویسندگان [English]

  • rashid rekabian 1
  • sirous khandan 2

1 UYTUY

2 ..PPRUFSUR

چکیده [English]

پژوهش پیشروبه تاثیرجریان شناسی نفوذبرعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام آرمانها واهدافش باتاکیدبردهه اخیرمی پردازد.جریان نفوذ که سابقه ای طولانی دارددرابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به درون نظام جمهوری اسلامی رخنه کردو به دلیل شکست های دشمنان دربراندازی نظام دردهه اخیروبا روی کارآمدن دولت «تدبیروامید»درقالب مذاکرات هسته ای رخنه خودرا به طرق مختلف افزایش داد.به همین دلیل مقام معظم رهبری دراین دهه ازعمرانقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف جریان نفوذ،منشاَ،اهداف ،انواع و...آن را به مسؤلین ومردم گوشزدکرند.

سؤال تحقیق:جریان نفوذچه تاَثیری برعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام اهدافش دردهه90 داشته است؟

فرضیه تحقیق: نفوذبه دوشکل فردی وجریانی درقالب جریان فکری سیاسی لیبرال که توسط دشمنان انقلاب تربیت یافتند،به جریان سازی نیرواقدام نمودند ودرجریان مذاکرات هسته ای بانفوذ به درون مدیران وتصمیم گیرندگان به اخلال دراهداف انقلاب وناکارآمدجلوه دادن حاکمیت بودند تاازاین طریق به تغییرنظام جمهوری اسلامی که هدف اصلی آنهامی باشد، اقدام کنند.

روش تحقیق:توصیفی-تحلیلی وروش گردآوری اسنادی،کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انقلاباسلامی
  • آرمانها
  • مقام معظم رهبری
  • جریان لیبرال
  • دولت تدبیروامید