نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

پژوهش پیشرو به تاثیر جریان شناسی نفوذ برعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام آرمانها واهدافش با تاکید بر دهه اخیر می پردازد. جریان نفوذ که سابقه ای طولانی دارد در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به درون نظام جمهوری اسلامی رخنه کرد و به دلیل شکست های دشمنان در براندازی نظام دردهه اخیر و با روی کارآمدن دولت «تدبیر و امید»در قالب مذاکرات هسته ای رخنه خود را به طرق مختلف افزایش داد.به همین دلیل مقام معظم رهبری دراین دهه از عمر انقلاب اسلامی به مناسبت های مختلف جریان نفوذ، منشاَ، اهداف، انواع و... آن را به مسؤلین ومردم گوشزد کرند. سؤال تحقیق جریان نفوذچه تاَثیری برعدم دستیابی انقلاب اسلامی به تمام اهدافش دردهه90 داشته است؟ فرضیه تحقیق  نفوذ به دوشکل فردی و جریانی در قالب جریان فکری سیاسی لیبرال که توسط دشمنان انقلاب تربیت یافتند، به جریان سازی نیرواقدام نمودند ودرجریان مذاکرات هسته ای بانفوذ به درون مدیران و تصمیم گیرندگان به اخلال در اهداف انقلاب و ناکارآمد جلوه دادن حاکمیت بودند تا از این طریق به تغییر نظام جمهوری اسلامی که هدف اصلی آنها می باشد، اقدام کنند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی وروش گردآوری اسنادی،کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of the flow of "influence" in the failure of the Islamic revolution to achieve all its ideals and goals (Battakid Bardehe 2019)

نویسندگان [English]

  • rashid rekabian 1
  • sirous khandan 2

1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran

2 Member of the Faculty of Law and Political Sciences, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran

چکیده [English]

The progressive research focuses on the impact of the flow of influence on the failure of the Islamic Revolution to achieve all its ideals and goals in the recent decade. The nuclear talks increased their penetration in different ways. For this reason, the Supreme Leader in this decade of the Islamic Revolution, on various occasions, warned the officials and the people about the flow of influence, its origin, goals, types, etc. The question of research: What effect did the flow of infiltration have on the failure of the Islamic Revolution to achieve all its goals in the 1990s? The hypothesis of the research is the influence of two forms of individual and current in the form of liberal political thought flow that were trained by the enemies of the revolution, they acted to mobilize power and during the nuclear negotiations, they were influential in the managers and decision makers to disrupt the goals of the revolution and make the government ineffective, so as to change the system of the Islamic Republic, which is the main goal. It is up to them to take action. The method of descriptive-analytical research and the method of collecting documents is library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • ideals
  • Supreme Leader
  • liberal stream
  • The government of wisdom and hope
امیری، جهاندا (۱۳۸۹)، لیبرالیسم ایرانی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 امیری، جهاندار (۱۳۸۶)، اصلاح‌طلبان تجدیدنظر طلب، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
الوانی، مهدی (۱۳۸۶)، مدیریت عمومی ،تهران، نشر نی
امام خمینی(ره)،  روح الله (1379)، صحیفه امام ،مجلدات،تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
ابن ابی الحدید، عز الدین ابو حامد (1337)، شرح نهج‌البلاغه، قم: کتابخانه عمومی آیة اهلل مرعشی نجفی.
بیانات مقام معظم رهبری دردیداربااقشار مردم ومسؤلینhttps://farsi.khamenei.ir
استمپل، جاندی (۱۳۷۷)، روابط درون انقلاب ایران، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، خدمات فرهنگی
حائری، عبدالهادی (۱۳۶۴)، تشیع و مشروطیت در ایران، تهران ،امیرکبیر
خواجه سروی،غلامرضا وحامدکیانی مجاهد،سیاست وحکومت ونفوذجریانی،فصلنامه مطالعات قدرت نرم،79-16
خالقی راد، مسعود (۱۳۸۸)، هویت چراغ کنفرانس برلین، تهران، واژگان
دهخدا ،علی اکبر (۱۳۸۵)، لغت نامه دهخدا
دارابی، علی (۱۳۸۸)، جریان شناسی درایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
 ریچاردسون، ایان، اندرو کاکابادز، نادا کاکابادز (1397)،  بیلدربرگی‌ها: قدرت نخبگان و وفاق در مسائل جهانی: فواد ایزدی، محسن بدره، ناشر: موسسه خبرگزاری فارس
 رنجبر، مقصود (1384)، «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره84، صص221-230
ریزن،  جیمز (1394)، به هر قیمت آمریکا؛ طمع، قدرت، جنگ بی پایان ترجمه میثم علی آبادی، تهران،انتشارات خبرگزاری فارس  
علوی نیک، سلیمان (۱۳۸۱)، آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی، تهران، مرکز مرکز اسناد انقلاب اسلامی
گوهری مقدم، ابوذر، کیانی مجاهد، حامد (1397)، «تحلیل سیستمی مسأله نفوذ و منظومه اثرگذاری آن با تأکید بر ابزارهای نوین دیپلماسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست ویکم، شماره 80، پاییز،160-186
کلینی، محمد (1365)، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
گارو، رنه (1344)، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، تهران: ابن سینا
گنجی، عبدالله (۱۳۸۹)، جریان شناسی انتخابات دهم، تهران، فرهنگ اندیشه
معین، محمد (۱۳۸۶)، لغتنامه معین
Bottom of Form
Top of Form
مرعشی، حسین، مصاحبه ذکر، ما لیبرال دموکراتیم،5/3/۱۳۸۵
موسوی، سید غلامرضا؛ واعظی، احمد (1392)، «نگرش سیستمی و مسأله کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ظرفیتهای نهاد ولای»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 64، زمستان.
میرسلیم، مصطفی (۱۳۸۴)، جریان شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران، جهاد دانشگاهی 
https://www.eghtesadnews.com 18/6/99
https://www.isna.ir › news24/2/97
https://www.tahririeh.com › news9/12/99
https://farsi.khamenei.ir › newspart