نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

حزب آزادی اتریش با رویکردی ضد اسلامی توانسته است تا توجه مردم و احزاب اصلی را به مسئله مهاجرت و مسلمانان جلب نماید اما آنچه به‌عنوان موضوع قابل‌ توجه و تأمل در رویکرد این حزب وجود دارد مخالفت شدید این حزب با ترکیه است. با توجه به اینکه کشور ترکیه با اتریش دارای روابط تاریخی گسترده‌ای بوده و امروزه جمعیت قابل‌توجهی از اقوام حاضر در کشور اتریش را ترک‌تبارها تشکیل می‌دهند و هر روز بر میزان جمعیت آن‌ها به‌واسطه مهاجرت یا تولید نسل افزوده می‌شود از همین رو، توجه حزب راست آزادی اتریش به این اقلیت معطوف شده است. از طرفی کشور ترکیه نیز در تلاش است تا به عضویت اتحادیه اروپا درآید و بدین ترتیب به‌طور سرسخت با مخالفت عضویت در اتحادیه اروپا مواجه شده است. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است و پرسش اصلی این است که علت مخالف حزب آزادی اتریش با دولت ترکیه چیست؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح‌شده است که حزب آزادی اتریش با تاکید بر دلایل تاریخی، اجتماعی، فرهنگی-ایدئولوژیک و برای جلب نظر رأی دهندگان در انتخابات با ترکیه مخالفت می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Austrian Freedom Party Opposes Turkey (2008-2016)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza dehshiri 1
  • Ehsan Jafari Far 2

1 Associate Professor of International Relations Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.

2 Graduated from Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The Austrian Freedom Party has been able to draw the attention of the people and the main parties to the issue of immigration and Muslims with its anti-Islamic approach, but what is significant and thought-provoking in its approach is its strong opposition to Turkey. Given that Turkey has extensive historical ties with Austria and today a significant population of ethnic groups in Austria are Turks and their population is increasing every day due to migration or generational production, the Austrian Freedom Party's attention to This minority is targeted. On the other hand, Turkey is also trying to join the European Union, and thus has strongly opposed opposition to EU membership. The present article has been compiled by analytical and descriptive method and the main question is what is the reason for the opposition of the Austrian Freedom Party to the Turkish government? In response to this question, it has been hypothesized that the Austrian Freedom Party opposes Turkey by emphasizing historical, social, cultural-ideological reasons and in order to attract the attention of voters in the elections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Austrian Freedom Party
  • far right
  • Islamophobia
  • Copenhagen School
  • security
ابراهیمی، نبی‌الله (1386). «تأملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاک»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم، شماره 2، تابستان.
انتخابات عمومی هلند امروز برگزار می‌شود http://www.pressreader.com/iran/shargh/20170315/281672549751083
بصیری، محمدعلی؛ موسوی، سید فاضل (1389). «نقش و تأثیر عوامل داخلی ترکیه در پیوستن آن کشور به اتحادیه اروپا»، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، سال دوم، شماره 2، بهار، صص 45-84.
پارسایی، مهدی (1395). «بررسی روابط اتحادیه اروپا و ترکیه» فصلنامه سیاست، سال سوم، شماره 10، تابستان.
ثمودی پیله ورد، علیرضا (1396). سیاست اروپایی و برنامه هستهای ایران، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
رهبر راست‌گرایان اتریش: «اقدامات اردوغان یادآور دولت نازی آلمان است» http://www.mehrnews.com/news/3733904
عابدی گناباد، رضا، (1389). «دلایل عدم الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا»، آفاق امنیت، شماره 7، صص 159-184.
عبدالله خانی، علی (1389). نظریههای امنیت، تهران: موسسه ابرار معاصر، چاپ دوم.
قربان پور نجف‌آبادی، علیرضا و گودرزی، مهناز (1395). «بحران اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا و همگرایی سیاسی و امنیتی اروپایی»، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، سال نهم، شماره 36، زمستان.
قدرت گرفتن راست‌گرایان در اتریش و پیامدهای آن http://www.tabyincenter.ir/qadim/index.php/rasad/1395052004
طرح جدید قانون اسلام» در اتریش؛ اسلامی منطبق با شرایط کشور»  http://p.dw.com/p/1E3xe-dw.(2014, 12 14).
نتایج اولیه انتخابات هلند: حزب میانه‌رو ۳۱ کرسی پارلمان را کسب کرد  http://fa.euronews.com/2017/03/16/dutch-elections-push-web
balent & magali، deloy & corinne & european elections 2014: towards “a” european far right?vailable at: www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-309-en.pdf
Economist (1998, JUL 9). Jörg Haider, Austria’s (and Europe’s) border guard. Retrieved from Economist: http://www.economist.com/node/142486
Euobserver (2009, may 25). Church enters the fray in European elections. Retrieved from euobserver: https://euobserver.com/news/28177
Europeanfinancialreview (2017, MAY 05). The Free Movement of Workers Within the EU and the Case of Austria: Balancing Distortions and Adding Value. Retrieved from Europeanfinancialreview:
 http://www.europeanfinancialreview.com/?p=15641
Friis, Karsten (2000). From Liminarsto others: Securitizations through Myths, A Journal ofNetwork of Peace and Confikhct Studies.
greven، thomas thomas greven | the rise of right-wing populism in europe and the united states. Available at:
goodwin, m. and ramalingam, v (2012). the new radical right: violent and non-violent movements in europe. london: institute for strategic dialogue (isd). (report).
meret, susi (2010). the danish people’s party, the italian northern league and the austrian freedom party in a comparative perspective: party ideology and electoral support (phd thesis). pp. 198-199.university of aalborg. issn 1903-7783
Theguardian (2017, mar 02). Dutch elections: all you need to know. Retrieved from theguardian:https://www.theguardian.com/world/2017/mar/02/dutch-parliamentary-elections-everything-you-need-to-know-brexit-vote-trump-geert-wilders
Williams, Michael C, Words, Images, and Enemies: Securitizationand International Politics, International Studies Quarterly, Vol. 47, No. 4, (2003).p514