نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

 چین و هند دو قدرت نوظهور آسیایی نگاه ویژه‌ای به روابط میان خود دارند. سیر جدید روابط میان دو کشور بر اندیشه‌های نسل جدید رهبران دو کشور است که به دنبال حل و فصل اختلافات کهن برآمدند و روابط جدیدی را پایه‌گذاری کردند که سرآغاز فصل نوین همکاری استراتژیک دو قدرت آسیایی شد. ظرفیت بالای هند در زمینه کثرت‌گرایی به عنوان بزرگ‌ترین دموکراسی جهان ابراز قدرتمندی است که در کنار جمعیت زیاد، ظرفیت منابع انسانی و منابع زیرزمینی و رشد نسبتاً سریع اقتصادی توان رقابت را افزایش داده است. در مقابل چین هم با درآمد سرانه بالا، توان اقتصادی بالا و جایگاه مناسب در صحنه بین‌الملل در موقعیت خوبی قرار دارد. همکاری و تعامل گسترده‌ این دو قدرت بزرگ آسیایی می‌تواند شرایط جدیدی را نه‌تنها در منطقه بلکه در عرصه جهانی به‌وجود آورد. بر این اساس در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده می‌شودکه: با توجه به عوامل هم‌گرایی و واگرایی موجود در روابط دو کشور، در نهایت کدام دسته از عوامل نقش مؤثری ایفا نموده و ساختار کلی روابط دو کشور را پیش می‌برد؟ با توجه به عوامل هم‌گرایی و واگرایی روابط دو کشورمورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors of Convergence and Divergence in Economic-Political Relations, India-China (2015-2001)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Hedayati Shahidani 1
  • Fatemeh Pakzad 2
  • Zahra Pakzad 3

1 Assistant Professor of International Relations, University of Guilan, Guilan, Iran.

2 Graduated from the University of Guilan, Guilan, Iran

3 Graduated from the University of Guilan, Guilan, Iran.

چکیده [English]

China and India, two emerging Asian powers, have a special view of relations. The new course of relations between the two countries is based on the ideas of a new generation of leaders of the two countries who sought to resolve old differences and established a new relationship that marked the beginning of a new chapter in strategic cooperation between the two Asian powers. India's high capacity for pluralism as the world's largest democracy is a powerful expression that, along with its large population, human and underground resource capacity, and relatively rapid economic growth, has increased its competitiveness. China, on the other hand, is in a good position with a high per capita income, high economic power and a good position on the international stage. Extensive cooperation and interaction between these two great Asian powers can create new conditions not only in the region but also in the world arena. Accordingly, this study answers the question: Considering the factors of convergence and divergence in the relations between the two countries, which group of factors ultimately plays an effective role and promotes the overall structure of relations between the two countries? According to the factors of convergence and divergence, the relations between the two countries are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divergence
  • convergence
  • India
  • China
  • political relations
  • cultural relations
آل احمد، سیدمهرداد، چابهار، سرای‌گرد افشاری، بابک (1391). «چابهار، کلید موازنه قدرت در شمال اقیانوس هند»، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران- 28 لغایت 30 بهمن.
اسمال، اندرو (1396). محور چین-پاکستان؛ ژئوپلیتیک نوین آسیا، مترجم: محمد حسین دهقانیان، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی کتاب تخصصی.
اطاعت، جواد، احمدی، ابراهیم (1394). «تحلیل ژئوپلیتیک روابط پاکستان و همسایگان: تنش‌ها و تهدیدها»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 24، پاییز.
روشن، امیر؛ فرجی، محمدرضا (1396). «روابط هند و چین»، فصلنامه روابط خارجی، سال نهم، شماره دوم، تابستان، صص 258-223.
سازمند، بهاره؛ حق شناس، محمدرضا؛ قنبری، لقمان (1393). «چشم‌انداز موازنه قدرت در روابط هند -پاکستان در پرتو تحولات اخیر»، فصلنامه روابط خارجی، سال ششم، شماره اول، بهار.
سجادپور، سیدمحمدکاظم؛ پهلوانی، مهرداد (1391). «جایگاه جمهوری اسلامی ایران در روابط هند و ایالات متحدة آمریکا»، پژوهش نامة ایرانی سیاست بین‌الملل، سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان، صص 93-68.
سلیمانپور، هادی (1393). «آمریکا و چین و چشم‌انداز نظام بین‌الملل»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره سوم، تابستان، صص 143-111.
سمیعی، محمد (1390). «آیا هند دگر بار به دامان امپریالیسم بازگشته است؟»، فصلنامه مطالعات جهان، دوره اول، شماره 2، زمستان، صص 72-49.
سیمبر، رضا، بهرامی‌مقدم، سجاد، زیبایی، مهدی (1394). «سیاست‌خارجی هند»، گیلان: انتشارات دانشگاه گیلان.
شفیعی، نوذر؛ فرجی‌نصیری، شهریار (1393). «ترتیبات سیاسی- امنیتی در جنوب‌آسیا و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ایران»، فصلنامه سیاست پژوهی، سال اول، شماره 1، زمستان، صفحات: 31 -9.
عسگرخانی، ابومحمد؛ قهرمانی، محمدجواد (1392). «افزایش قدرت چین و واکنش ایالات متحده و هند در برابر آن»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره هفدهم، زمستان، صص 35-53.
فرزین‌نیا، زیبا (1388). «روابط چین و هند: همکاری و رقابت»، ماهنانه رویدادها و تحلیل‌ها، سال بیست‌وسوم، شماره 234، مرداد، صص. 2٥ – 17.
کتابی، محمود؛ دهقان، یدالله؛ دهقان‌نصیری، سارا (1395). «تبیین روابط استراتژیک چین و پاکستان»، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی، دورة پنجم، شمارة اول، بهار.
محمودی بورنگ، فاطمه (1393). راهبرد امنیتی چین در نظم جهانی آمریکایی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان.
«گسترش روابط چین با پاکستان، (عوامل هم‌گرایی و واگرایی)»، (اردیبهشت،1394)، https://www.mehrnews.com/news/2539493.
http://persian.cri.cn.
Goldestone, Jacka A, (2004). More Social Movements or Fewer? Beyond Political Opportunity Structures and Relational Fields, Theory and Society, vol 33, 346.....
Gojree, M.U, (2013), "India and China: Prospects for Challenges", International Research Journal of Social Sciences, 2.
Jain, B.M, (2004), "India- China Relations: Issues and emerging trends" The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs.
Mahmoud Khalid, (2007), "Sino-Indian Relations: Future Prospects- Friendship, rivalry or Contention?", Regional Studies, Spring.
Malik, M, (2001), "South Asia in China’s Foreign Relations: Peace, Security and Global Change", Pacific Publishing Company Review, 13(1), 73-90.
Morley, James William, (2015), Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region. Routledge.
Parthansarthy. G, (2009), "Emerging Trends in India-Us Relations", India Quarterly: a Journal of International Affairs, 65, (37)373-381.
Ratha, K. C, and Mahapatra, S. K, (2012), "India-China Bilateral Relations: Confrontation and Conciliation, Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness", Conference: 23rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) on “Vision 2020 Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness”, At Valencia, Spain, Volume: 23.
Zhu, Y, (2011), "Sino – Indian Relations – From Hostility to Mutual Cooperation and Complementation", Japan Center for Economic Research, Asia Research Report.