نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

آیت ­الله سید محمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان و به تعبیرحضرت امام خمینی (ره)، «مغز متفکر اسلامی» در تاریخ اسلام به ­ویژه در قرن چهاردهم هجری است. فقیهی جامع ­الشرایط، فیلسوفی اجتماعی، مفسری بزرگ، متفکری آگاه به فرهنگ و علوم زمانش‏، نویسنده ­ای توانمند و پرکار و سیاستمداری هوشمند و شجاع و دردمند بود. ایشان علاوه بر شاخصه‌ها و ویژگی‌های برجسته فوق، نظریه پردازی آگاه و پرتوان بوده است. وی در باب سیاست، نظریه «خلافت عمومی» را مطرح کرده است که مبتنی بر احکام و فقه تشیع است. در این پژوهش به بررسی دیدگاه ایشان در باب مفهوم انقلاب در چارچوب نظریه خلافت عمومی ایشان و برگرفته از هستی ­شناسی، معرفت­ شناسی و روش ­شناسی ایشان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The concept of revolution in the view of martyr Seyyed Mohammad Baqir Sadr

نویسندگان [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi 1
  • Seyed Ahmad Mousavi 2

1 Associate Professor of Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran.

2 PhD student in Political Science, Yasouj University, Yasouj, Iran

چکیده [English]

Ayatollah Seyyed Mohammad Baqir Sadr is one of the greatest Muslim thinkers and, in the words of Imam Khomeini, the "brain of Islamic thought" in the history of Islam, especially in the fourteenth century AH. He was a comprehensive jurist, a social philosopher, a great commentator, a thinker aware of the culture and sciences of his time, a powerful and prolific writer, and an intelligent, brave, and painful politician. In addition to the above prominent features and characteristics, he has been a conscious and powerful theorist. Regarding politics, he has proposed the theory of "general caliphate", which is based on Shiite rules and jurisprudence. In this research, his views on the concept of revolution in the framework of his general caliphate theory and taken from his ontology, epistemology and methodology have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Sadr
  • Theory of General Caliphate
  • The Concept of Revolution
  • Political Society
قرآن کریم
بری، باقر (1386). «تحلیلی پیرامون نقش شهید صدر در نظریه سازی اسلامی، نظریه پردازی بر کاربست واقع گرایی»، پگاه حوزه، شماره 205، اردیبهشت.
پورحسین، مهدی (1390). «شهید صدر و انقلاب اسلامی»، روزنامه جمهوری اسلامی، 22/1/ 1390.
پورفرد، مسعود (1387). «مبانی و مبادی اندیشه سیاسی شهید صدر»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان.
جمشیدی، محمدحسین و ایران نژاد، ابراهیم (1391). «نظریه انقلاب اسلامی در اندیشه سیاسی شهید صدر (ره)»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 29، تابستان.
جمشیدی، محمدحسین (1377). اندیشه سیاسی شهید رابع، امام سید محمدباقر صدر، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
جمشیدی، محمدحسین (1389). «نظریه خلافت عمومی انسان در اندیشه سیاسی سید محمدباقر صدر(ره)»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 11.
حائری، سیدکاظم (1407 ه ق). مباحث الاصول. قم: مکتب العلام الاسلامی.
الحسینی، محمد (1989). الامام الشهید السید محمدباقر صدر، بیروت: دارالفرات.
صدر، سید محمدباقر (بی تا). آزادی در قرآن (ضمیمه پیشوایان شیعه در بازسازی جامعه)، ترجمه هادی انصاری، تهران: روزبه.
صدر، سید محمدباقر (1358). اسلام و مکتب‌های اقتصادی. ترجمه محمد نبی زاده، قم: مجمع ذخایر اسلامی، چاپ دوم.
صدر، سید محمدباقر (بی تا). اقتصاد ما. ترجمه محمدمهدی فولادوند، تهران: بنیاد علوم اسلامی.
صدر، سید محمدباقر (بی تا). المدرسه القرآنیه. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.
صدر، سید محمدباقر (بی تا). آنچه برای تو خواستم یا بهترین مقالات، ترجمه سید نورالدین شریعتمداری، قم: دارالکتاب.
صدر، سید محمدباقر (بی تا). تفسیر موضوعی سنت‌های تاریخ در قرآن، ترجمه جمال موسوی، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
صدر، سید محمدباقر (1360). تئوری شناخت و جهان بینی در فلسفه ما، ترجمه سیدحسین حسینی، تهران: بدر.
صدر، سید محمدباقر (1364). خلافه الانسان و شهاده الانبیاء. تهران: جهاد البناء.
صدر، سید محمدباقر (1366). رسالتنا. تهران: نشر توحید، چاپ سوم.
صدر، سید محمدباقر (ب تا). فلسفه ما. ترجمه سید حسن مرعشی، تهران: کتابخانه صدر.
صدر، سید محمدباقر (1362). مدرسه اسلامی. تهران: مؤسسه مطبوعاتی عطایی، چاپ اول.