نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

یکی از عناصر و عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده انرژی، نفت و گاز است. بعد از پیدایش نفت در ایران به مرور این ماده خام به عنوان مهمترین مؤلفه تاثیرگذار بر اقتصاد، سیاست و به طور کلی امنیت ایران ایفای نقش کرده است. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری ها در اﯾﺮان ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺮﯾﺰﻧﺎﭘﺬﯾﺮی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ و درآمدهای نفتی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑدﺳﺖ آﻣﺪه است ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ایران ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ نوشتار با بهره مندی از مبنای تئوریک مدل تصمیم گیری نهادی، ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮه مندی دولت نهم از درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی این دوﻟﺖ، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ سال 1384 تا 1392 ﻣﻮرد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار داده است. به عبارت  دقیق تر، تاثیر درآﻣﺪ ﺑﺎﻻی ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳﺖگذاری امنیتی دوﻟﺖ نهم بررسی شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد افزایش ناگهانی درآمدهای در دولت های نهم و دهم، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تهاجمی این دولت نسبت به نظام بین الملل و منافع قدرت های بزرگ شدکه هدف از آن تغییر وضع موجود در راستای الگوی نوین عدالت- محور بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Oil Price Fluctuations on Iran's Security Policy (A Case Study of President Mahmoud Ahmadinejad)

نویسندگان [English]

 • ali mohseni 1
 • Mohammad Haji Mullah Ali 2

1 Assistant Professor, Department of Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

2 PhD Student in Political Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

چکیده [English]

One of the important elements and factors affecting the national security of countries producing and consuming energy is oil and gas. After the emergence of oil in Iran, this crude material has gradually played a role as the most important influential component on Iran's economy, politics and security in general. Deposits in each of them and oil revenues. Taking advantage of the theoretical basis of the institutional decision-making model, this article examines the ninth government's understanding of the and security arrangements of the two, in the period from 1384 to 1392. In other words, the impact on the security. Eventually, this resulted in a sudden increase in revenues in the ninth and tenth administrations, paving the way for the formation of an aggressive discourse of this state towards the international system and the interests of the great powers, which aimed to change the status quo in line with the new justice-oriented model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Security setting
 • ninth government oil revenues
 1. الوانی، م و شریف زاده (1387). فرایند خط مشی گذاری عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.

  آندرو اسکات کوپر (1387). «راند آخر در دوحه: معامله نفتی محرمانه‌ای که به سقوط شاه ایران یاری رساند»، ترجمه احسان نوروزی، هفته نامه ایران در جهان، آذرماه.

  توین بی، آرنولد (1386). خلاصه دوره دوازده جلدی بررسی تاریخ تمدن، ترجمه محمد حسین اریا، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  دیوید، فرد، آر (1397). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پزوهشهای فرهنگی.

  رشنو، نبی الله (1388). «ملاحظات ژئوپلتیک در شرایط جدیدی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، تابناک، 20 اسفند.

  عزتی، عزت الله (1381). ژئوپلیتیک، تهران: سمت.

  کاظم پور اردبیلی (1389). تعامل تولید کننده و مصرف کننده در اوپک، تهران: دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف.

  متقی، ابراهیم (1388). «مثلث نفت، سیاست بین الملل و سیاست خارجی»، همایش نفت و سیاست خارجی، مرکز مطالعات استراتژیک، تهران.

  رضائیان، علی (1387). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات سمت.

  Dror, Yehezekel; "Basic Concepts in Advanced Policy Sciences"; in Dror (Ed); Policy Making Re-examined.

  Kaufmann, W.; Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist; Princeton: Princeton University Press, 1974.

  Kennedy, Paul. (Ed); Grand Strategies in War and Peace; New Haven: Yale University Press, 1991.

  1. W. Martin (Ed.); Self-Deception and Self-Understanding: New Essay in Philosophy and Psychology, Lawrence: University Press of Kansas, 1985.

  Barrow, J. D.; Pi in the Sky: Counting, Thinking, and Being; Oxford: Clarendon Press, 2012.

  Dror, Y; "Fateful decisions as fuzzy gambles with history"; Jerusalem Journal of International Relations; 2016.

  Dror, Yehezkel, Policy Making Re-examined, New Jersey; 1988

  Hirschman, A; Rival Views of Market Societies; New York: Viking, 1986.

  Janis, I. L.; Crucial Decisions; New York: Free Press, 1989.

  Lindblom, Chrles. E.; "The Science of Muddling Through"; Public Administration Review; 19.2.

  Michael Porter, the Competitive Advantage of Nations; New York: The Free Press, 1990.

  Taylor, Fredrick; "The principles of Scientific Management"; in Louis Boone & Donald Bowen (Eds); The Great Writings in Management and Organizational Behavior; New York: Random House, 1987.

  Weber, Max; "Legitimate Authority and Bureaucracy"; in Louis Boone & Donald Bowen (Eds); The Great Writings in Management and Organizational Behavior; New York: Random House, 1987, Pp. 5-18.

  www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2010.

  www.upi.com/Science_News/Resource-Wars/2010/06/02.

  Yves Meres: “Shell Energy Scenario to 2050”, Manager of Shell Global Solution in Iran, presentation in Energy Department, Sharif University of Technology, 3/12/1388.