نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

رفراندوم 23 ژوئن 2016 مردم بریتانیا قانون خروج این کشور را از اتحادیه اروپا که به برگزیت معروف شد را تصویب کرد. خروجی که توانسته است تأثیر شگرفی بر معادلات قدرت در اروپا و جهان داشته باشد. در این مقاله به بررسی، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیامدهای متعدد این پدیده در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور پرداخته و به طور منطقی تحقق این مهم به فهم بهتری از آینده پیش روی اتحادیه‌ی اروپا و عوامل مؤثر بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا که هم اکنون در مراحل مذاکره پیش از خروج می‌باشند دست یابیم. و در نهایت، قصد آن داریم که به ارتقای سطح منابع داخلی معطوف به مطالعات اروپا مساعدت گردد. ما در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی به موضوع پرداخته‌ایم، و این پرسش را مطرح نموده که کدام عوامل بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تأثیر مهم داشته و چه پیامدی بر سیاست خارجی این دولت داشته است؟ و فرضیه خود را بر این مبنا قرار داده‌ایم که سیاست معطوف به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت تحت تأثیر سه عامل تقابل تاریخی-فرهنگی این دولت با اتحادیه، مواضع انتخاباتی دیوید کامرون در آستانه دومین دوره نخست وزیری و بحران مهاجرت قرار داشته و پیامدهای متعددی را در ابعاد اقتصادی، تجاری و نیروی کار برای این کشور به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Choice on British Domestic and Foreign Policy

نویسندگان [English]

  • hamid salehi 1
  • abouzar nazarian 2
  • naser nazarian 3

1 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 Master of Regional Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 PhD student in Sociology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The referendum on June 23, 2016, the British people passed the law of exit from the European Union, which became known as Bergzit. An output that has been able to have a tremendous impact on the power equations in Europe and the world. This article examines, identifies and analyzes the factors affecting Britain's exit from the EU and the various consequences of this phenomenon in the economic, trade and labor dimensions for the country and logically the realization of this important to better understand the future of the EU. And the factors influencing the country's exit from the European Union, which are currently in the pre-exit negotiation stages. Finally, we intend to help raise the level of domestic resources focused on European studies. In this study, we have dealt with the issue from a descriptive-analytical method, and have raised the question of what factors had a significant impact on Britain's exit from the EU and what consequences had had on its foreign policy? And we hypothesize that the policy of Britain's withdrawal from the EU, or Bergzeit, influenced by the three factors of its historical-cultural confrontation with the EU, David Cameron's campaign positions are on the verge of a second term as Prime Minister and the immigration crisis, and the consequences It brings with it many economic, commercial and labor dimensions for this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brexit
  • structuralism
  • immigration crisis
  • British identity
  • European immigration policy
اسکندریان، مهدی (1382). تاریخچه شکل گیری اتحادیه اروپایی، کتاب ازوپا ویژه اتحادیه اروپا، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
جاویدنیا، کیومرث (1375). مواضع انگلیس در قبال روند وحدت اروپا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل.
جنکینز، ریچارد (1387). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: انتشارات شیرازه.
رفیعی، محمدعلی (1396). سه نسل- سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک، تهران: موسسه مطالعات راهبردی ابرار معاصر.
رضاییان، محمدرضا (1393). «گسترش جریان راست افراطی در آینده اروپا»، پژوهشنامه روابط بین الملل، سال ششم، شماره 23.
قوام، عبدالعلی (1388). اتحادیه اروپا: هویت، امنیت و سیاست، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
کرمی، جهانگیر (1384). «سیاست خارجی از منر تکوین گرایی اجتماعی»؛ فصلنامه راهبرد، شماره 31.
کریمیان، محمدرضا (1395). فرهنگ و هویت و جهانی شدن، تهران: انتشارات تمدن.
کیانی، حسین (1394). بررسی جامعه شناسی هویت، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
مشیرزاده، حمیرا (1384). تحول در نظریه‌های روابط بین الملل، تهران: انتشارات سمت.
مختارپور، مهدی (1393). مهاجران و چالشهای اروپای متحد، تهران: انتشارات عصر.
همیلتون، پیتر (1381). شناخت و ساختار اجتماعی، ترجمه: حسن شمس آوری، تهران: نشر مرکز.
صفیرزاده، محمد (1395). «تحولات اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه انگاری»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4.
Battisti, M.; Felbermayr, G.; Peri, G.; Poutvaara; P (2015). “Immigration, Search, and Redistribution: AQuantitative Assessment of Native Welfare,” NBER Working Paper No. 20131.
Bustos, P (2016). “Trade Liberalization, Exports and Technology Upgrading: Evidence on the impact of MERCOSUR on Argentinian Firms,” American Economic Review, 101 (1), 304–340.
Campos, N.; F. Coricelli; L. Moretti (2014). “Economic Growth and Political Integration: Estimating the Benefits from Membership in the European Union Using the Synthetic Counterfactuals Method,” IZA Disussion Paper 8162, 2014.
Fairclough, Norman (2002). New Labour New Language, Routledge.
Nevin, S (2017). Brexit: UK–EU movement of people – oral evidence, EU Home Affairs.
Portes, J (2017). Who are you Calling Low Skilled? Available at:http://ukandeu.ac.uk/who-are-you-calling-low-skilled/ (accessed 24 April).
Cram, Peter (2016). “The Nation Supreme: The Idea of Europe, 1914-1945”, in Kevin Wilson and Jan Van der Dussen (eds), The History of The Idea of Europe. London: Routledge.