نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

رژیم صهیونیستی به سبب قرار گرفتن در بلوک غرب در دوران جنگ سرد که رقابت سختی بین دو بلوک شرق و غرب بود نفوذ و حضوری درصحنه جمهوری‌های شوروی نداشت؛ اما با پایان جنگ سرد و شروع دوران اصلاحات گورباچف، زمینه و فرصت‌های نفوذ رژیم صهیونیستی فراهم شد و با استقلال آسیای مرکزی و قفقاز، این رژیم اهداف و برنامه‌های خاصی برای نفوذ در این کشورها طراحی کرد و به اجرا درآورد. با توجه به اینکه اسرائیل همواره در جهت توسعه و گسترش مرزهای سرزمینی، قدرت و امنیت خویش در منطقه خاورمیانه می‌کوشد از همین رو روابط با کشور آذربایجان بعد از فروپاشی شوروی را در دستور کار خود قرار داد. در این مقاله، به روش توصیفی و تحلیلی، سؤال اصلی این است که مهم‌ترین عوامل موثر بر همگرایی اسرائیل و جمهوری آذربایجان چیست؟ و در پاسخ به پرسش مطرح‌شده این فرضیه در نظر گرفته‌شده است که راهبرد پیرامونی اسرائیل، همکاری نظامی، اهمیت ژئوپلیتیکی و وجود ذخایر انرژی و یهودیان آذربایجان سبب نزدیکی روابط اسراییل و کشور شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Convergence of Israel and the Republic of Azerbaijan (1991-1997)

نویسندگان [English]

  • aziz javanpour heravi 1
  • ehsan jafarifar 2

1 Assistant Professor of Political Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Master of International Relations, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

Due to its position in the Western bloc during the Cold War, which was a fierce rivalry between the Eastern and Western blocs, the Zionist regime had no influence or presence on the scene of the Soviet republics; However, with the end of the Cold War and the beginning of the Gorbachev reform era, the Zionist regime had the opportunity to infiltrate, and with the independence of Central Asia and the Caucasus, the regime designed and implemented specific goals and programs for infiltration in these countries. Given that Israel is always striving for the development and expansion of its territorial borders, its power and security in the Middle East, so it put relations with Azerbaijan on its agenda after the collapse of the Soviet Union. In this article, descriptively and analytically, the main question is what are the most important factors affecting the convergence of Israel and the Republic of Azerbaijan? In response to this question, it has been hypothesized that Israel's strategy around the country, military cooperation, geopolitical importance and the existence of energy resources and the Jews of Azerbaijan have led to closer Israeli-Israeli relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Israel
  • South Caucasus Region
  • Bangurin Doctrine
  • Republic of Azerbaijan
آجیلی، هادی؛ بهادر خانی، محمدرضا (1393).  «اقتصاد سیاسی خطوط لوله انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، پاییز 1393، شماره 10، صص 129-156.
ارجمند، محمدجعفر جوادی؛ رضازاده، حبیب؛ حضرت پور، سعیده(1392)، «بررسی علت‌های سردی روابط ایران و جمهوری آذربایجان»، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان، صص 57-80.
امیدی، خیری (1395). «تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره سوم، شماره مسلسل 73، صص 137-158.
ترابی، قاسم؛ کیانی، فریبا (1393). «تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، پاییز، شماره 8، صص 1-32.
حاتمی، محمدرضا(1394). «کار ویژه تحولات سوریه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره چهارم، زمستان، صص 27-50.
حضی نیا، ناصر (1393). «معادلات قدرت در محیط امنیتی قفقاز جنوبی»، فصلنامه سیاست خارجی، بهار، شماره 10، صص 149-172.
خیری، مصطفی؛ ایزدی، رجب (1396). «منافع روسیه در خارج نزدیک با تاکید بر ارمنستان»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 100، صص 2-24.
راد‌گودرزی، معصومه (1395).  «روابط استراتژیک اسراییل و آذربایجان: بنیادها و الزامات»، فصلنامه سیاست جهانی، پاییز، دوره پنجم، شماره 3، صص 185-218.
 نیاکوئی، سید‌‌امیر؛ کریمی‌پور، داود (1394). «دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه‌ای»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره بیست و دوم، بهار، صص 27-58.
شیهان، مایکل (1388). امنیت بین‌الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، سال.
کرمی ناوه‌کش، محسن؛ نظر پور، داوود (1392). «منابع نفت و گاز جمهوری آذربایجان، تحرکات انرژیک اسراییل و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، شماره 49، صص 49-74.
گریفیتس، مارتین (1388). دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
مؤمنی، مجیدرضا؛ رحیمی، امید (1396). «تقابل ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر گسترش روابط سیاسی- امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجان»، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره دهم، شماره 2، صص 415-431.
نیاکوئی، سید امیر؛ کریمی پور، داود (1394). «دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه‌ای»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 22، صص 27-58.
یزدانی، عنایت‌الله؛ فلاحی، احسان (1395). «تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در تقابل با محور شرقی- غربی در قفقاز جنوبی»، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، پاییز و زمستان، دوره نهم - شماره 2، صص 413-432.
Abilov, Shamkhal (2010). “The Azerbaijan-Israel Relations: A Non-Diplomatic,
but Strategic Partnership”, USAK Yearbook of International Politics and Law, No. 3, pp. 317-331
Bahgat, Gawdat (2011). ‘Israel’s Energy Security: Regional Implications’, Middle East Policy, Vol. 18, No. 3, pp. 25–34
BBC. (2012, march 22). جمهوری آذربایجان: به اسرائیل برای حمله به ایران پایگاهی ندادیم. Retrieved from Bbc: http://www.bbc.coنمm/persian/iran/2012/03/120329_an_iran_azerbaijan_israel_military
BP Statistical Review of World Energy. (2015). 64th Edition, pp.20-22. http://www.bp.com/statisticalreview#Bpstats, (Accessed on: 18/1/2015.)
Bourtman, I (2006). ‘Israel and Azerbaijan’s Furtive Embrace’, Middle
East Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp. 47–57.
Ehrmann, Maya, Kraus, Josef, Souleimanov, Emil (2013). "The Iran-Israel-Azerbaijan Triangle: Implications on Regional Security, at: http:// www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid
Hoffman, M (2018, July 02). Driving a wedge between Israel and Azerbaijan. Retrieved from news.az: https://news.az/articles/politics/132099
Kirshner, jonathan (2010). the tragedy of offensive realism: classical realism and the rise of china, Europea, journal of international relations
Murinson, Alexander (2014). "the Ties between Israel and Azerbaijan", the Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University
News.az a ( 2018, July 11). Azerbaijan and Israel will jointly produce new types of unmanned aerial systems. Retrieved from news.az: https://news.az/articles/politics/132306
 News.az b (2018, May 02). Ambassador: Israel, Azerbaijan enjoy multilateral and strategic relations. Retrieved from https://news.az/articles/politics/130873
Resende-Santos, Joao (2007). Neorealism, States, and the Modern Mass Army. New York: Cambridge University Press.
Romain (2015, oct 14). Can Azerbaijan still afford not to choose a strategic alliance? Retrieved from romain: http://www.romain.su/can-azerbaijan-still-afford-not-to-choose-a-strategic-alliance/