نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

آمریکا ازدهه هفتاد(1990 )و بعد از خروج یک جانبه از توافق هسته ای تحریم های یک جانبه را علیه ایران اعمال کرده که نظام سلامت و حقوق بیماران را از نظر دسترسی به داروهای اساسی با توجه به تحریمهای بانکی و اقتصادی با تهدید جدی روبرو کرده است. با توجه به رأی موقت دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر کاهش میزان تحریمها از سوی آمریکا علیه ایران چالشهای حقوقی متعددی را می توان متصور شد. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا بر حق سلامت بیماران در پرتو رأی موقت دیوان بین المللی گذاشته است؟ در پاسخ به آن فرضیه پژوهش است که چالشهای حقوقی تحریم های یک جانبه آمریکا را در غالب چالشهای حقوق بشری و چالشهای نقض قوانین بین المللی بررسی می کند.روش مطالعه پژوهش تبیینی- علی با بررسی و مطالعه اسنادمربوط به حوزه سلامت در ایران بدست می آید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The legal challenges of the unilateral sanctions imposed by the United States and their effects on the right to health and education in light of the provisional verdict of the International Court of Justice (ICJ)

نویسندگان [English]

  • mohamad zarei hadak
  • irag rezayi nezhad
  • ali babayi mehr

univercity

چکیده [English]

Abstract:The United States has imposed unilateral sanctions on Iran since the 1970s, following the unilateral withdrawal from the nuclear deal, posing a serious threat to the health system and patients' rights in terms of access to essential medicines due to banking and economic sanctions. Is. Given the interim ruling of the International Court of Justice to reduce US sanctions against Iran, several legal challenges can be imagined. Therefore, the main question of the research is what legal challenges the US unilateral sanctions on patients' right to health have posed in the light of the temporary ruling of the International Court of Justice? In response to this is the research hypothesis that examines the legal challenges of unilateral US sanctions in the form of human rights challenges and the challenges of violating international law. Explanatory-causal research method is obtained by examining documents related to health in Iran

Legal Challenge-Unilateral Sanction-Right to Health-Provisional Verdict- International Court of Justice

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal challenge
  • unilateral sanction
  • right to health
  • provisional verdict
  • international court of justice
ادیبی، اکبر و حبیبی، همایون (1396). «اصل تناسب در اتخاذ تحریم های اقتصادی»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 56، صص212-189.
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز و حسنوند، مظفر (2017). «برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا»، پژوهشنامه علوم سیاسی، 12(4)، صص 7-38.‎
برهانی، محسن و ابوذری، مهرنوش (1391). «حق دسترسی به داروها و حمایت از اختراعات دارویی»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و یکم، شماره نود و نهم.
چهرآزاد، سعید (1399). «بررسی فرآیند سیاستگذاری حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه». فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9(2)، صص 35-50.
درخشان، مرتضی (1393). «تحلیل عوامل تأثیرگذاری تحریم های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن»، راهبرد، سال بیست وسوم. شماره 73.
رضایی، اکبر (1391). ارزیابی تأثیر تحریم های هوشمند اقتصادی ایالات متحده بر تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، واحد تهران مرکزی.
رضی بهابادی، بی بی سادات؛ بهادری، آتنا و پورکاویان، زینب. (1399). «تحلیل مضمون آثار اقتدار ملی در بیانات آیت الله خامنه ای و مبانی قرآنی آن»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، 9(2)، صص 247-269.
ساعدی بناب، بهزاد (1379). تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق. دانشگاه شهید بهشتی.
ظریف، محمد جواد و میرزایی، سعید (1376). «تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره 1.
ظریف، محمد جواد و میرزایی، سعید (1376). «تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، شماره 41.
فرحی، حسین (1395). مشروعیت تحریم‌های نفتی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌های وضع شده توسط ایالات متحده امریکا از 1996 تا 2013، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
کوشا، سهیلا و اسکندری، محمد علی (1391). «چالش های حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و قطعنامه های تحریمی»، مجله سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره 2.
مافی، همایون (1385). «تاملی بر تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل»، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، شماره 1.
نیاورانی، صابر و جاوید، احسان (1395). «حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت»، حقوق بین المللی، سال 33، شماره 54.
Committee on Economic, Social & Cultural Rights (CESCR), 2000, “The Right to the HighestAttainable Standard of Health”, (article 12 of the ICESR), General Comment No. 14. para. 12(a)
Dudlák, T. (2018). After the sanctions: Policy challenges in transition to a new political economy of the Iranian oil and gas sectors. Energy Policy, 121, 464-475.
Iran Sanctions(2019/9/11), Congressional Research Service,available at: https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871
Iranian Transactions and Sanctions Regulations,2013/1/10, available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs
Jazairy, I. (2019). Unilateral Economic Sanctions, International Law, and Human Rights. Ethics & International Affairs, 33(3), 291-302.
Report of the Special Rapporteur on the negative impact of     unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights(2018), Human Rights Council, Thirty-ninth session, 10–28 September 2018.Agenda item 3.
Sanctions Risks Related to Shipping Petroleum and Petroleum Products from Iran(2019/10/4), OFAC Advisory to the Maritime Petroleum Shipping Community,available at: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions
Shahabi, S., Fazlalizadeh, H., Stedman, J., Chuang, L., Shariftabrizi, A., & Ram, R. (2015). The impact of international economic sanctions on Iranian cancer healthcare. Health Policy, 119(10), 1309-1318.
Suk Baek, Buhm(2008), Economic Sanctions Against Human Rights Violations, Cornell Law School Inter-University Graduate Student Conference Papers, Conferences, Lectures, and Workshops
UN General Assembly resolution A/RES/36/103 (1981), Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States, http://www.un.org/documents/ga/res/36/ a36r103.htm. Accessed 21 September 2017.