نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

مربی، عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه رسانه به عنوان ابزاری جهت جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا ازجمله ایران قرار گرفته است. سؤال اصل این مقاله آن است که ماهیت این جنگ چیست؟ درپاسخ به سؤال اصلی مقاله این جنگ در چهار محور اساسی ویژگیهای جنگ رسانه ای، روشها و فنون جنگ رسانه ای، ابزارهای جنگ رسانه ای و اهداف جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در محور اول تصویرسازی، تحریف، دستکاری اطلاعات، بمباران خبری، جعل خبری و بزرگ نمایی از ویژگی های جنگ رسانه ای آمریکا علیه کشورهای هدف است. در محور دوم آمریکا با روش هایی مانند انگاره سازی، توسل به ترس، برچسب زنی و ترور شخصیت تلاش می کند تا در ذهن مخاطبان تغییر نگرش ایجاد کند. در محور سوم آمریکا سعی دارد با استفاده از ابزارهای جنگ رسانه ای ازقبل رادیو، شبکه های تلویزیونی ماهواره ی سایتهای اینترنتی فارسی و شبکه های تبشیری و نیز با استفاده از تاکنیک های رسانه ای مانند تبلیغات و برجسته سازی بر کشورهای هدف ازجمله ایران اثر بگذارد. آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با روشهایی از جمله هنجارسازی، دموکراسی سازی و شبکه سازی مسلمانان میانه رو و با سه استراتژی بلندمدت میانه مدت و کوتاه مدت اهداف خود را دنبال می کند؛ ارائه چهره مخوف از اسلام و جمهوری اسلامی، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت، مطرح کردن ایده اسلام هراسی و ایران هراسی، ناکارآمدی دین در اداره جامعه، تلقین به اجماع جهانی علیه ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Soft war against countries opposed to US hegemony (especially media war against Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammadreza ghanbari salahshour
  • nadya agharezaie

Instructor, Faculty Member, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, the media has emerged as a tool for soft warfare against countries opposed to US hegemony, including Iran. The main question of this article is what is the nature of this war? In answer to the main question of this article, this war has been examined in four main areas: the characteristics of media warfare, methods and techniques of media warfare, tools of media warfare, and the goals of the US media war against Iran. At the forefront of imagery, distortion, information manipulation, news bombing, news falsification, and magnification are features of the US media war against target countries. In the second axis, America tries to change the attitude in the minds of the audience through methods such as imagining, resorting to fear, labeling and assassinating the character. In the third axis, the United States is trying to influence the target countries, including Iran, by using media warfare tools such as radio, satellite TV channels, Persian Internet sites, and evangelical networks, as well as by using media techniques such as advertising and highlighting. In the soft war against Iran, the United States pursues its goals through methods such as normalization, democratization, and networking of moderate Muslims, and with three long-term strategies: medium-term and short-term; Presenting a dreadful image of Islam and the Islamic Republic, portraying Iran as the axis of evil, proposing the idea of ​​Islamophobia and Iranophobia, the inefficiency of religion in governing society, instilling a global consensus against Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft power
  • soft war
  • media war
  • American hegemony
آزادیخواه، علیرضا (1388). «جنگ نرم با تأکید برنقش رسانه ها»، فصلنامه عملیات روانی، سال ششم،  شماره 23.
افتخاری، اصغر و همکاران (1389). قدرت نرم،  فرهنگ و امنیت، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه جامع امام حسین(ع).
افتخاری، اصغر و همکاران (1389). قدرت نرم و سرمایه اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه جامع امام حسین(ع).
الیاسی، محمدحسین (1387). «مقدمه ای برماهیت و ابعاد تهدید نرم»، فصلنامه نگاه، سال دوم، شماره 5.
تافلر، الوین (1385). موج سوم،  ترجمه شهین دخت خوارزمی، تهران: علم.
تی.جی.لنون، الکساندر (1388). کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل، مترجم سید محسن روحانی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
حاتمی راد، منصور (1386). «جنگ رسانه ای»، فصلنامه پیام، شماره 85.
جمشیدیان، هادی (1390). «نبرد رسانه ای»                                                                 http:www.sawar.ir
درویش، رضاداد (1384). کتاب آمریکا، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
رجبی نیا، داود (1389). جنگ نرم رسانه ای تهاجم برضد اسلام و ایران، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما.
رضائیان، مهدی (1387). «راهبردها و اهداف جنگ رسانه ای غرب علیه جهوری اسلامی ایران»، پژوهش های ارتباطی،  سال 15،  شماره 55.
رنجبران، داود (1388). جنگ نرم،  تهران: ساحل اندیشه.
سلیمانی پورلک، فاطمه (1389). قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ضیایی پرور، حمید (1387). جنگ نرم 2  ویژه جنگ رسانه ای، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
عبداله، عبدالمطلب (1390). «از هژمونی نظامی تا قدرت نرم در سیاست ایالات متحده آمریکا»، رهیافت انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره 14.
عیوضی، محمد رحیم (1387). «بحران شناسی رسانه ای: رسانه قدرت نرم 21»، پژوهش های ارتباطی،  سال 15،  شماره 55.
غریب آبادی، تجری (1390). «جنگ نرم چیست و راههای مقابله با آن کدام است»       http:www.abna.ir
قربانی، محمد (1390). «جنگ نرم، تبیین مفهومی، پیشینه تاریخی و تاکتیکها»            http:www.swar.ir
کرمی، مسعود (1387). «قابلیت های بسیج و سرمایه اجتماعی»، مجموعه مقالات قدرت نرم، جلد دوم،  تهران: پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
کشاورز شکری، عباس؛ غفاری هشجین، زاهد و اسماعیلی، کرامت (1390). «ابعاد جنگ نرم در روابط ایران و آمریکا»، رهیافت انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره 15.
گلشن پژوه، محمدرضا (1390). جنگ نرم 6 ویژه جنگ رسانه ای علیه ج.ا.ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
گیویان، عبدالله (1389). «برجسته سازی اخبار انرژی هسته ای ایران در بخش فارسی سایتهای بی بی سی و صدای آمریکا طی سالهای 1385-1383»، مجله جهانی رسانه، شماره 9.
ماه پیشانیان، مهسا (1389). «سلاح های رسانه ای ایالات متحده آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه عملیات روانی، سال هفتم، شماره 27.
ماه پیشانیان، مهسا (1387). «راهکارهای آمریکا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه عملیات روانی، شماره 18.
متقی، ابراهیم (1389). «جنگ نرم، انقلاب های رنگی و دپلماسی عمومی»، راهبرد دفاعی، سال هشتم،  شماره 28.
مقدم، محمدحسین و جمالی، جواد (1382). «نقش قدرت نرم در پیشبرد استراتژیهای نظامی آمریکا»، فصلنامه عملیات روانی، سال سوم، شماره 2.
مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر (1390). جنگ نرم 5 براندازی نرم در کشورهای مدل، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
میلسن، ژان. و همکاران (1388). دیپلماسی عمومی نوین؛ قدرت نرم در روابط بین الملل، مترجمان رضا  کلهر، سید محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نای، جوزف (1389). قدرت نرم افزارهای موفقیت در سیاست بین الملل، مترجمان سید محسن روحانی، مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
نای، جوزف (1387). قدرت در عصر اطلاعات، از واقع گرایی تا جهانی شدن، ترجمه سعید میر ترابی،  تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
نائینی، علی محمد (1389). «درآمدی بر ماهیت شناسی جنگ نرم»، راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره 28.
نصیری، بهاره (1388). جهانی شدن رسانه ها و چالش سیاست گذاری رسانه های ملی، تهران: دفتر گسترش تولید علم.
نقیب السادات، سید رضا (1387). «تهدیدهای رسانه ای و مدیریت بحران»، پژوهش های ارتباطی،  (15)55.