نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

منطقه خلیج فارس به دلیل ذخایر عظیم انرژی آن و موقعیت ژئوپلتیکش به مهم‌ترین منطقه جهان تبدیل شده است. بنابر یک راهبرد بین المللی که قدرت جهانی را در اختیار کسانی می‌داند که بر منابع و خطوط انرژی تسلط داشته باشند، قدرت‌های فرامنطقه ای برای بسط سلطه خود بر این منطقه در حال رقابت هستند. این رقابت از امپراتوری بریتانیا آغاز شد و امروز نیز توسط قدرت‌هایی چون آمریکا، اروپا، روسیه، چین، هند، پاکستان و ترکیه ادامه دارد. با توجه به ضرورت ایجاد توازن میان نفوذ قدرت‌های بزرگ در منطقه و تداوم خط مشی مستقل از سوی ایران، نیاز به نوعی سیاستگذاری خاص در زمینه انرژی بیش از پیش احساس می‌شود. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بازار نفت و جایگاه نفت حوزه خلیج فارس، امنیت انرژی و سیاست قدرت‌های بزرگ می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategy of the great powers towards the energy of the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • hamid salehi 1
  • seyed mohammadreza mousavi 2
  • aliasghar mohammadi darabi 3

1 adfrf

2 klfgrt

3 yjuert

چکیده [English]

The Persian Gulf region has become the most important region in the world due to its huge energy reserves and geopolitical position. According to an international strategy that places global power in the hands of those who dominate energy resources and lines, supra-regional powers are competing to expand their dominance over the region. The rivalry began in the British Empire and continues today with powers such as the United States, Europe, Russia, China, India, Pakistan and Turkey. Given the need to strike a balance between the influence of major powers in the region and the continuation of an independent policy by Iran, the need for a special policy in the field of energy is felt more than ever. The present study examines the situation of the oil market and the position of the oil in the Persian Gulf, energy security and the policies of the great powers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Great Powers
  • Energy
  • Geopolitics
  • Geostrategy
  • Persian Gulf
آقایی، داوود و دیگران (1391). «امنیت انرژی و امنیت جهانی؛ نقش ژئوپلیتیک انرژی خلیج فارس»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بهروزی فر، مرتضی (1388). «ایران، خلیج فارس و بازارهای جهانی انرژی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 209- 210.
عباسی، مجید (1391). «تأثیر منابع انرژی بر اهمیت ژئوپلیتیک و نگرش راهبردی آمریکا به خلیج فارس»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلیتیک خلیج فارس، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
غفاریان، سیروس (1389). خلیج فارس(هارتلند جهان) مخزن انرژی دنیا و اهمیت ژئوپلیتیک آن، تهران: انتشارات مدرسه.
گورایی، محمد مهدی و امینی زاده، ابراهیم (1390). خلیج فارس، تهران: خانه کتاب.
«مشارکت 40 میلیارد دلاری چین در طرح‌های نفتی ایران»، خبرگزاری مهر 9/5/1389.
موسوی شفایی، سیدمسعود (1385). «جایگاه نفت خلیج فارس در استراتژی امنیت ملی آمریکا»، فصلنامه راهبرد، شماره 39، بهار.
واعظی، محمود (1385). «مشارکت در انرژی- همکاری در امنیت؛ وابستگی متقابل ایران و چین»، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، فروردین.
واعظی، محمود (1386). انرژی اوراسیایی، پژوهش شماره 8، پژوهشکده مطالعات استراتژیک، گروه مطالعات سیاست خارجی، مرداد.
Barroso, Jose Manuel (2006). “Speaking with a Common Voice: Energy Policy for the 21th Century“ "Speech at Georgetown University", February.
BP Statistical Review of Energy, 2005.
BP Statistical Review of World Energy June 2011.
Flynt Leverett and Jeffrey Bader (2005). "Managing China – U.S. Energy Campetition in the Middle East", The Washington Quarterly.
Gawdat, Bahgat (2003). American Oil Diplomacy in Persian Gulf and the Caspian Sa, Florida University Press.
Gennip, Jos Van (2006). “Energy Security” NATO ParliamentaryPaper.
Hindustan Times, Jan. 25, 2006.
"India and the Gulf: Convergence of Interest". in,www. csis. org, December 4,2007.
Information Administration, International Petroleum Monthly/April.http:// www.EIA.org /Energy, 2005.
Korb, Lawrence (2005). The Gulf and U.S National Security Strategy, UAE: The Emirates Center For Strategic Studies and Reaseraches.
Kwon, Goohoon (2003). "The Budgetary Impact of Oil Price in Russia", IMF Working Paper, August 1.
Larry, Everest (2004). Oil, Powers and Empire, Canada: Common Courage Press.
Miller, Linda (1997). "Energy Security and Foreign Policy: A Review Essay" , International Security, Vol. 1, no.4.
National Security Strategy of the United States of America. Washington DC: White House Press,2006.
Oil and Energy Outlook to 2025, OWEM Scenarios Report, Vienna, OPEC Secretariat, March, 2006.
OPEC,(2101/2011) Annual Statistical Bulletin, 2011.
paper, Green (2006). A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy ”European Commission, Brussels, March 8.
Press Trust of India news agency, Jan. 21,2006
Pharkim Beng and Vic Y.W.Li. "China's Energy Dependence on the Middle East: Boon or Bane For Asia Security?" The China and Eurasia Forum Quarterly, Novermber, 2005.
"Saudis Have WTO Demands for Russia", Kommersant (Russia’s Daily Online), May 30, 2008, Available Online at 2010-04-30 , Followed by
Spencer, Abraham (2004). U.S National Energy Policy and Global Energy Security, Economic Perspective, May.
Wonder.Mehden, Fred R (1995). “Japanese Energy Security and changing Energy Markets. Available at. www.riceproject/baker/pubs/ studies/ jescgem.