نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابان زدایی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 استادیار، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

3 استادیار، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 بیابان زایی در بسیاری از کشورها با شرایط، سیاسی واقتصادی آمیخته می باشد. لذا، بررسی نقش و تأثیر سیاست‏هاى اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می تواند حایز اهمیت باشد. فناوری، افزایش جمعیت، سیاست های سوبسید دهی منجر به تسریع تخریب اراضی طی ٥٠ سال گذشته درمناطق حساس زیست محیطی شده است. گام نخست برای مقابله با این معضل در منطقه شناسایی عوامل اصلی و پایه‌ای می‌باشد. در این تحقیق سعی شده تا در منطقه حوض سلطان قم با بررسی یافته های گذشته به کمک مدل مدالوس که در آن نحوه مدیریت در بیابانزایی معنی دار است، روند تخریب اراضی را مشخص کرد مجموعه ای از شاخص های جمعیت شناختی، اقتصادی مناسب جهت ارزیابی خطر بیابان زایی و ایجاد یک شاخص مصنوعی بر اساس رویکرد چند متغیره و در نهایت مقایسه این شاخص با شاخص استاندارد بیابانزایی که اشاره به شرایط ژئوفیزیک دارد مقصود است.در نتیجه یافته های جدید در زمینه تاثیر سیاستگذاری بر محیط زیست و نقش آن در مطالعات بیابان زایی بررسی می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of socio-economic policy on desertification

نویسندگان [English]

  • amirhossein rahmatizadeh 1
  • hamid gholami 2
  • yahya esmaeilpour 2
  • hasan khosravi 3

1 PhD student in Hormozgan University, Hormozgan, Iran

2 Assistant Professor, Hormozgan University, Hormozgan, Iran

3 Assistant Professor, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Desertification in many countries is mixed with political, economic and economic conditions. Therefore, examining the role and impact of government economic policies on environmental quality can be important. Technology, population growth, and subsidy policies have accelerated land degradation over the past six years in environmentally sensitive areas. The first step to deal with this problem in the region is to identify the main and basic factors. In this research, an attempt has been made to determine the trend of land degradation in the Hoz Sultan Qom area by examining past findings with the help of the Madalus model, in which management is significant in desertification. A set of demographic and economic indicators suitable for risk assessment Desertification and creating an artificial index based on a multivariate approach and finally comparing this index with the standard desertification index that refers to geophysical conditions. Therefore, new findings on the impact of policy on the environment and its role in desertification studies to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • policy
  • economics
  • desertification
  • social
  • Hoz Soltan