نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

انقلاب، پدیده‌ای ناظر به تغییرات در عرصه‌ی اجتماع و سیاست است که تحت تأثیر مبانی فکری قرار دارد. جریان فکری و سیاسی فردید و پیروان وی، بر اساس مبانی فکری و حکمی خود به طور خاص از آرای هایدگر ونیز ابن‌عربی تأثیر پذیرفته است، بر آن است که ادوار تاریخی از حیث دلالت‌های معنایی مندرج در آن بر اساس یکی از این اسماء قابل توضیح است. بر همین مبنا این دیدگاه بر اساس حکمت تاریخ، سعی دارد از قید و بند اومانیسم دوران مدرن رها گردیده و افقی معنوی بر اساس نسبتی جدید با خداوند و نیز وجود را طرح نماید. یکی، موضوع انقلاب است که هم به لحاظ مفهومی و هم از حیث توجه فردید به دو واقعه‌ی مهم مشروطه و انقلاب اسلامی حائز اهمیت است. در این نوشتار، بر اساس نگاهی گذرا به مبانی فکری فردید و به طور مشخص نگاه هستی‌شناسی و نیز رویکرد وی به تاریخ و آنچه وی از آن با عنوان حوالت تاریخی یاد نموده است، به بازخوانی دیدگاه وی در مورد انقلاب منظومه‌ی فکری وی و چالش‌ها و فرصت‌های طرح این موضوع از سوی وی به ویژه در افق امکانات پیش‌روی آینده و در انداختن طرحی نو در تفکر پس‌فردایی عالم پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The nature and dimensions of the revolution in the vote Ahmad Fardid

نویسندگان [English]

  • jalal sobhanifard 1
  • aziz javanpour 2
  • reza nasiri hamed 3

1 sd

2 fgda

3 as

چکیده [English]

Revolution is a phenomenon of change in society and politics that is influenced by intellectual foundations. The intellectual and political current of Fardid and his followers, based on their intellectual and philosophical principles, has been particularly influenced by the views of Heidegger and Ibn Arabi. It is believed that historical periods can be explained in terms of semantic meanings contained in them based on one of these names. . Accordingly, this view, based on the wisdom of history, tries to free itself from the shackles of modern humanism and to design a spiritual horizon based on a new relationship with God and also existence. One is the issue of revolution, which is important both conceptually and in terms of Fardid's attention to the two important events of the Constitution and the Islamic Revolution. as well as his approach to history and what he has referred to as historical circumstances, to reread his views on the revolution of his intellectual system and the challenges and The possibilities of raising this issue are explored by him, especially in the horizon of the possibilities of future progress and in launching a new plan in the post-tomorrow thinking of the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Revolution
  • Nomenclature
  • Humanity Wisdom
  • Historical Circumstances
آشوری، داریوش (1392). ما و مدرنیّت، تهران: موسسه فرهنگی صراط، چاپ پنجم.
آل­احمد، جلال (1385). غرب‌زدگی، قم: نشر خرم.
پورجوادی، نصرالله (1392). «افشاگری تئوریک درباره­ی احمد فردید»، بازیابی در تاریخ 15/8/1399 در:  http://farhang3000.blogfa.com/post/198
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
داوری، رضا (1365). ناسیونالیسم و انقلاب، تهران: دفتر پژوهش­ها و برنامه­ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دیباج، سیدموسی (1386). آرا و عقاید سیداحمد فردید(مفردات فردیدی)، تهران: نشر علم.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.
عبدالکریمی، بیژن  (1397) هایدگر در افق تاریخی ما، تهران: نقد فرهنگ، چاپ دوم.
عبدالکریمی، بیژن (1350). «چند پرسش در باب فرهنگ شرق»، فرهنگ و زندگی، ش7، دی، صص32-39.
عبدالکریمی، بیژن (1386). «غرب­زدگی»، خردنامه­ی همشهری، ش19، مهر، صص12-14؛
عبدالکریمی، بیژن (1393). دیدار فرهی و فتوحات آخرالزمان، به کوشش محمد مددپور، تهران: موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، چاپ سوم.
عبدالکریمی، بیژن (1394). هایدگر در ایران: نگاهی به زندگی، آثار و اندیشه­های سیداحمد فردید، تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ دوم.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
کوروز، موریس (1379). فلسفه هیدگر، ترجمه­ی محمود نوالی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ دوم.
معارف، سیدعباس (1390). نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی، آبادان: نشر پرسش.
هاشمی، محمدمنصور (1397). هویت­اندیشان و میراث فکری احمد فردید، تهران: انتشارات کویر.
Ashuri, Daryush (2019). Fardid was not very Religious, in: Iran‘s Troubled Modernity: Debating Ahmad Fardid‘s Legacy, by Ali Mirsepassi, New York, Cambridge University Press, PP.73-97.
Mirsepassi, Ali (2017). Transnationalism in Iranian Political Thought: The Life and Time of Ahmad Fardid, New York, Cambridge University Press.
Sorush, Abdolkarim (2019). I was not Impressed by Fardid, in: Iran‘s Troubled Modernity: Debating Ahmad Fardid‘s Legacy, by Ali Mirsepassi, New York, Cambridge University Press, PP.304-324.