نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

افغانستان بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است و علیرغم اینکه کشوری است که محصور در خشکی بوده و فاقد منابع و ذخایر معدنی است ولی با وجود این شرایط، در منطقه از جایگاه مهمی برخوردار است؛ از جمله همسایگی با قدرت‌های جهانی مثل چین و روسیه و مجاورت با قفقاز که افغانستان را به یکی از مناطق مهم برای دستیابی به اهداف گروه‌های تروریستی و کشورهایی همچون آمریکا تبدیل کرده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش گروه‌ تروریستی طالبان در حمایت از تولید خشخاش و مواد مخدردر افغانستان پرداخته است. در افغانستان گروه‌های تروریستی مختلفی فعالیت می‌کنند. اکثر این گروه‌های تروریستی از درآمدهای به دست آمده از تولید و قاچاق مواد مخدر در راستای اهداف تروریستی خود استفاده می‌کنند. مهم‌ترین گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان طالبان، داعش و القاعده هستند که در این پژوهش، ضمن اشاره به نقش گروه تروریستی طالبان در حمایت از تولید خشخاش و مواد مخدر در افغانستان و میزان زمین‌های زیر کشت خشخاش در مناطق تحت کنترل این گروه‌، تأثیر تجارت مواد مخدر بر فعالیت طالبان در افغانستان تبیین و مورد بررسی علمی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of the Taliban in drug production and trafficking in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • mohsen amini nasab 1
  • Novzar Shafiee 2
  • Hasan shafiee 2
  • sakineh Babri qonbad 2

1 PhD Student in International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of International Relations, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Afghanistan is the largest producer of narcotics in the world, and despite being a landlocked country with no mineral resources, it still has an important position in the region; Including its proximity to world powers such as China and Russia and its proximity to the Caucasus, which has made Afghanistan one of the most important areas to achieve the goals of terrorist groups and countries such as the United States. This article examines the role of the Taliban terrorist group in supporting poppy and narcotics production in Afghanistan using a descriptive-analytical method. There are various terrorist groups operating in Afghanistan. Most of these terrorist groups use the proceeds from the production and trafficking of narcotics for their own terrorist purposes. The most important terrorist groups active in Afghanistan are the Taliban, ISIS and al-Qaeda. In this study, while pointing to the role of the Taliban terrorist group in supporting poppy and narcotics production in Afghanistan Narcotics will be explained and studied scientifically on the activities of the Taliban in Afghanistan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • drugs
  • terrorist groups
  • narcoterrorism
  • Afghanistan
احمدرشید، طالبان (1381). اسلام و بازی بزرگ، ترجمه اسدالله شفائی و صادق باقری، تهران: دانش هستی.
احمدی، حمید (1377). «طالبان: ریشه ها، علل ظهور و عوامل رشد»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره 131و132.
اخوان، صفا (1380). تاریخ شفاهی افغانستان، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
انصاری، فاروق (1382). تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.
آژانس خبری پژاک (1396). «رهبر تازه شاخه افغانستان داعش اعلام موجودیت کرد»، 25 اردیبهشت، موجود در:       https://www.pajhwok.com
باقری، اسماعیل (1386). «افغانستان و خیزش دوباره طالبان»، مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 29، از صص102 تا 115.
بوالوردی، م (1390). «بررسی تأثیرات تولید مواد مخدر بر دولت ملی افغانستان»، مقاله درج شده در www.iichsorg/foreign- policy-articles/Barresi-tasirat.docx
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
حاتمی، عباس و رضایی، فاطمه (1398). «تحلیل تطبیقی شیوه های تأمین منابع مالی القاعده و داعش: رهیافتی در اقتصادی سیاسی تروریسم»، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، شماره 1.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
رشید، احمد رشید (1382). طالبان، ترجمه نجله خندق، چاپ اول، تهران: انتشارات بقعه.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
زین، سهیل ال (1380). جرم بین‌المللی چیست، ترجمه اداره اطلاع رسانی پلیس بین‌الملل.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.
علوی لنگرودی، سید حسین (1387). «اقتصاد مواد مخدر»، بانک و اقتصاد، شماره 95، صص66 تا 68.
فیرحی، داوود (1387). «تروریسم؛ تعریف، تاریخچه و رهیافت‏های موجود در تحلیل پدیده تروریسم»، فصلنامه سیاست، شماره سوم، دوره سی و هشتم.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
محروق، فاطمه (1394). «اقتصاد سیاسی تروریسم: مورد داعش»، فصلنامه روابط خارجی، شماره چهارم.
نجفی ابرند آبادی، علی (1386). «درآمدی بر درک جرایم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن»، مجله عصر عدالت، شماره 13.
یزدانی، عنایت الله و بدخشانی، مجتبی (1393). «تأثیر تولید و تجارت مواد مخدر بر کاهش امنیت در افغانستان»، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال سوم، شماره1، صص140-118.
Buzan, B., & O. Waever (2013). Macrosecuritisation and security constellations: reconsidering scale in securitisation theory. Review of International Studies. 35, 253-276.
FATF REPORT (2015).Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant
Katzman, Keneth, Christopher M. Blenchard, Carla E. Humud, Rhoda Margesson, and Matthew C. Weed (2015, November). "The Islamic State Crisis and US Policy", Congressional Research Service.
Kreutzmann, Herman (2007):”Afghanistan and the opium world Market: poppyproduction and Trade”, Iranian Studies Vol. 40, No. 5.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2010). World Drug Report From. http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_R port_2010_lo-res.pdf.
UNODC (2014), “Afghanistan Opium Survey, Cultivation and Production”, UNSC (2014), “Report on Poppy Eradication Verification in.
UNODC (2011).world drug report.
UNODC, Global illicit drug trends (2001). p.30.
UNODC, Global illicit drug trends (2001). p.30.
UNODC.(1995). The Social Impact of Drug Abuse.  From https://www.unodc.org/ pdf/ technical_ series _1995-03-01_1.pdf.
www.whitehouse.gov