نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار گروه گروه فقه و مبانی حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

در عصر حاضر یکی از دغدغه های مشترک جامعه جهانی، جلوگیری ازتخریب محیط زیست و بررسی روشهای حفاظت از آن است به گونه ای که سازمان ملل یکی از مهمترین مولفه های حمایت از امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این موضوع از منظر همه جوامع، به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای وبین المللی، به کرات مورد توجه وتاکید بوده است. از آنجا که تامین هدف حفاظت از محیط زیست درگرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم وکارآمد در قبال جرایم زیست محیطی است، در این تحقیق با تمرکز برآسیب شناسی قوانین و سیاستهای کیفری ایران، تلاش شده تا ضمن نقد قوانین، یکی از مهمترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی را مورد نقد قرارداده و در پرتو آن با درک خلاها و کاستی های سیاست کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این تحقیق که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی به مواردی نظیر تشتت قوانین، خلا ضمانت اجرا های کارآمد، ناکارآمدی دچار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Pathology of environmental protection policy based on religious teachings and international regulations

نویسندگان [English]

  • mohammad azari 1
  • mohammad javad baqizadeh 2
  • behnam yousefian 2

1 PhD Student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

2 Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran

چکیده [English]

At present, one of the common concerns of the international community is to prevent the destruction of the environment and to examine ways to protect it, so that the United Nations has considered environmental security as one of the most important components of human security; The importance of this issue from the perspective of all societies is such that the need to protect the environment in various domestic, regional and international documents has been repeatedly considered and emphasized. Since the goal of environmental protection depends on the adoption of a coherent and effective criminal policy against environmental crimes, this study focuses on the pathology of Iranian criminal law and policies, while criticizing the law, one of the most important parts of criminal policy. That is, to criticize the criminal policy towards environmental crimes and in the light of that, by understanding the gaps and shortcomings of the current policy, the ground for adopting a desirable and efficient criminal policy is provided. In this study, which was conducted through a library study and descriptive-analytical method, it was found that Iran's criminal policy towards environmental crimes is subject to issues such as fragmentation of laws, lack of guarantees of efficient implementation, inefficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • criminal
  • policy
  • environment
  • law
قرآن کریم
ابراهیمی رستاقی، مرتضی (1390). «محیط زیست ایران درتنگنا»، مقالات اولین همایش ملی بررسی محیط زیست ایران، تهران.
ابراهیمی، شهرام (1390). جرمشناسی پیشگیری، جلد اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
احمدی نوربخش، سیاوش (1393). مبانی حقوق حیوانات، تهران: نشر دادگستر.
آخوندی، محمود (1392). آیین دادرسی، جلد۲، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ۳.
آذرنگ، عبدالحسین (1389). تکنولوژی و بحران محیط زیست، تهران: انتشارات امیرکبیر.
اسماعیلی ساری، علی (1391). آلاینده ها و بهداشت و استاندارد در محیط زیست، تهران: نشر نقش مهر.
اشتریان، کیومرث (1389). سیاستگذاری عمومی در ایران، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
اشتیاقی، ناصری (1390). حقوق حیات وحش درایران وجهان، تهران: انتشارات نشر دادگستر.
آشوری، علی (1394). آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات سمت، جلد اول، چاپ سوم.
اکبری، احمدعلی (1392). آسیب شناسی حمایت کیفری از گونه های گیاهی، تهران: نشر پیوند.
انصاری، ناصر؛ اخلاقی، سید جعفر و فیاضی، محمد (1390). نقش عوامل قانونی و تشکیلاتی در محیط زیست ایران، تهران: نشر بهار.
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران: نشر فرهنگ سخن، چاپ اول.
براون، لستر و همکاران (1375). نگاهی به وضعیت جهان، ترجمه حمید طراوتی، تهران: نشرآروین.
برخوردار، بنفشه (1392). شناخت محیط زیست، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
بشیرزادگان، فرشاد (1388). حمایت قضایی از محیط زیست، تهران: نشر میزان.
بنان، غلامعلی (۱۳8۱). محیط زیست انسان وجلوگیری ازآلودگی آن، تهران: انجمن ملی حفاظت منابع طبیعی و محیط، جلد اول.
بهرام‌سلطانی، کامبیز (1381). مجموعه مباحث وروش‌های شهرسازی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات معماری ایران، چاپ اول.
بیگ‌زاده، صدیف (1382). «ارزش‌گذاری منابع زیست محیطی»، نشریه پیام سبز، شماره 25.
پاد، بهمن (1385). حقوق کیفری حیات وحش، تهران: نشر سمت.
پورمحمدی، شیما (1387). «گستره حقوق حیوانات دراسلام وغرب»، فصلنامه فقه وحقوق اسلامی، شماره 49.
تقوامنش، محمد (1389). حیات وحش ایران و خطرات احتمالی و راههای مقابله با آن، تهران: نشر میزان.
تقی زاده انصاری، مصطفی (۱۳8۶). حقوق کیفری محیط زیست، تهران: نشر قومس، چاپ اول.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خالقی،ابوالفتح (1389). «تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری»، فصلنامه حقوق، دوره 40، شماره 4.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
دبیرسیاقی، منوچهر (1393). بحران محیط زیست، قزوین: انتشارات حدیث امروز.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
رحمتی، محسن (1386). کیفر جرایم علیه حیات وحش درقوانین ایران، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم.
رحمتی، محسن (1389). کیفر جرایم علیه حیات وحش درقوانین ایران، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم.
رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1388). «حمایت کیفری ازگونه های جانوری ایران»، مجله علوم محیطی، سال هفتم، شماره دوم.
رمضانی قوام آبادی، محمدحسین (1389). «حمایت کیفری ازگونه های جانوری ایران»، مجله علوم محیطی، سال هفتم، شماره دوم.
زراعت، عباس و مهاجری، علی (1390). بایسته های آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: فکر سازان.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
سعیدنیا، احمد (1389). فضای‌سبزشهری، کتاب‌‌ سبز شهرداری، جلد‌دوم، تهران: انتشارات ‌‌سازمان شهرداری ‌های‌کشور.
سیمبر،رضا (1383). «حقوق بشر در چارچوب محیط زیست»، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال هجدهم، شماره نهم ودهم.
شمس، احمد (۱۳۷۶). نظام حقوقی اراضی ملی شد، تهران: نشر دادگستر، چاپ اول.
طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.
فیروزی، مهدی (1394). حق برمحیط زیست، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
قوام، میرعظیم (۱۳8۵). حمایت کیفری از محیط زیست، تهران: انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول.
کوشکی، غلامحسن (1389). «چالشهای نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی»، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 17.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
کی نیا، مهدی (1386). مبانی جرم شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، جلد اول.
مطلبی، محمد (1382). «محیط زیست و حقوق بشر»، نشریه پیام سبز، شماره 25، سال سوم.
مطلبی، محمد (1392). محیط زیست و حقوق بشر، تهران: نشر پیام سبز.
میرمحمد‎ صادقی، حسین (1390). تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی، تهران: نشر جنگل.
وفادار، علی (1388). «تعهد و مسئولیت دولتها در رعایت محیط زیست»، علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نهم، شماره 1.