نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار حقوق بین الملل، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.

3 استادیار حقوق بین الملل، واحد دامغان، داشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

گسترش رفتارهای خلاف عرف و قواعد بین‌المللی از سوی دولت‌ها بعنوان نقش‌آفرینان اصلی حقوق بین الملل و سیاست‌زدگی سازمان‌ملل‌متحد علی‌الخصوص شورای‌امنیت و سایر سازمان‌های بین‌المللی، صلح جهانی را با مخاطره مواجه ساخته‌است، جنگ‌های پایان ناپذیر و متمادی در خاورمیانه، رقابت تسلیحاتی بین قدرت‌های بزرگ جهانی، نسل‌کشی مسلمانان بوسنی، روهینگیا و ایغورها در چین، جنایت‌های مکرر علیه بشریت در آفریقا، تخریب گسترده محیط زیست، رشد فزاینده خشونت علیه اقلیّت‌های قومی و دینی، نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان، تحریم‌های یک‌جانبه و ... شاهدی بر ناکارآمدی حقوق بین‌الملل وستفالیایی است.امروزه جامعه مدنی‌جهانی، ضرورت زیست بین‌المللی است. در این جهان نوین، نیاز به عبور از مفاهیم پذیرفته شده جهان وستفالی هستیم. یعنی در سیاست جهانی دیگر سامانه‌ای چون یک دولت محلی توان پاسخگویی به نیازهای امروزین انسان‌ها را ندارد و نیاز به بازنگری در حقوق بین‌الملل و پیشنهاد یک پیمان وستفالی نوین که در آن بازیگران غیردولتی جامعه‌جهانی ، دارای قدرت‌های تقنینی-اجرایی شوند، یکی از کاربردی‌ترین راه‌چاره برای مقابله با بحران‌های بزرگی‌است . بنابراین؛ آیا جامعه مدنی می‌تواند با نقش آفرینی در حقوق بین-الملل، موجب برون رفت از وضعیت فعلی و تعدیل و کنترل کجروی دولت‌ها از قواعد و قوانین حقوق-بین‌الملل باشد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Civil society and the development of international law

نویسندگان [English]

  • Aidin Zandian 1
  • hasan soleimani 2
  • ahmadreza Behniafar 3

1 PhD student, Islamic Azad University, Damghan Branch

2 Assistant Professor of International Law, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran.

3 Assistant Professor at azad university damghan branch

چکیده [English]

The spread of unconventional behavior and international rules by governments as key players in international law and the politicization of the United Nations, especially the Security Council and other international organizations, has jeopardized world peace. Endless conflicts in the Middle East, the arms race between the great world powers, the genocide of Bosnian Muslims, Rohingya and Uighurs in China, repeated crimes against humanity in Africa, widespread environmental degradation, and growing violence against minorities. Ethnic and religious discrimination, Endless conflicts in the Middle East, the arms race between the great world powers, the genocide of Bosnian Muslims, Rohingya and Uighurs in China, repeated crimes against humanity in Africa, widespread environmental degradation, and growing violence against minorities.gross and systematic violations of human rights in many countries of the world, unilateral sanctions, etc. are evidence of the ineffectiveness of Westphalian international law. So; Can civil society play a role in international law, get out of the current situation and adjust and control the deviation of states from the rules and laws of international law?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Society
  • International Law
  • Global Civil Society
  • International Law Development
  • Pluralism
استیس، و. ت (1392). فلسفه هگل. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
افلاطون (1342). جمهور، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
آن مری، ا (1388). حقوق بین الملل در جهان دولت های لیبرال، تهران: میزان.
بکراش، د (1383). تفتیش عقاید، تهران: انتشارات ققنونس.
جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.
جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.
جهانیان، نادر (1377). تحول مفهوم توسع و ارتباط آن با دین، قم: نشر قبسات.
چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.
خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.
دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.
دوفرویل، ا (1392). درونی سازی جامعۀمدنی در نظام ملل متحد، تهران: شهردانش.
ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.
راجر، س (1394). درآمدی بر اندیشه های سیاسی آنتونیو گرامشی، ترجمه م.کاظمی، تهران: سبزان.
رشیدیان، علی (1394). فرهنگ پسامدرن، تهران: نشرنی.
زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.
سبزه ای، محمد (1386). «دیدگاه های هگل، مارکس و گرامشی درباره جامعۀمدنی»، پژوهش علوم سیاسی، بهار.
سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.
طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.
فنی، زهرا (1393). توسعه، پایداری و جهانی شدن، تهران: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن.
کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.
کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.
کولب، ج. گ (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، تهران: انتشارات مازیار.
گریفیتس، مورگن (1394). روابط بین الملل و سیاست جهان، تهران: نشرنی.
لاک، جان (1397). نامه ای در باب تساهل، تهران: نشر نی.
وینر، ف. پ (1385). فرهنگ اندیشه های سیاسی - قرارداد اجتماعی، تهران: نشر نی.
هال، ج (1382). جامعۀمدنی، نظریه، تاریخ و مقایسه، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
un.org. Retrieved (2019/9/8) from civil - society: https://www.un.org/en/sections/resources-different-audiences/civil-society/
oxfordreference2020/9/26) oxfordreference:
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093
Alston, H. J (1996). International Human Rights in Context. Oxford: Clarendon Press.
Van Glahn, G (1911). Law among nations: an introduction to public international.
www.ohchr.org
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx