نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

3 کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

از جمله قدرت‌های نوظهوری که طی سالیان گذشته روند صنعتی‌شدن فزآینده‌ای را تجربه کرده است جمهوری خلق چین می‌باشد. و دیپلماسی امنیت انرژی را برای آینده خود تعریف نمود.که بهترین گزینه برای تأمین انرژی‌آن کشور، منطقه راهبردی خلیج‌فارس است. سؤال این‌است که‌جمهوری‌خلق چین در آوردگاه راهبردی خلیج‌فارس‌با چه فرصت‌ها و چالش‎هایی روبرو است؟ و اینکه استراتژی پکن در مواجهه با فرصت‎ها و چالش‌های پیش‌رو چگونه ارزیابی می‌شود؟ در راستای پاسخ به پرسش مزبور سعی شده است تا استراتژی پکن در منطقه خلیج‌فارس در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب که در سطح جهانی بزرگ‌ترین مسئله،نفوذ وحضور مؤثر ایالات‌متحده درمنطقه است؛بدین منظور که رویکرد چین به کشورهای آسیای‌غربی رارفتار این کشور با ایالات‌متحده و ادراک چینی‌ها از اهداف امریکا در منطقه تشکیل می‌دهد.درسطح منطقه‌ای نیز چین با رقابت کشورهای زیرسیستم آسیای‌غربی مواجه است؛ که در این سطح چینی‌ها به دنبال اعتمادبخشی است.اما در سطح داخلی مهم‌ترین بحث به‌ویژه در سال‌های اخیر تحولات سیاسی در کشورهای آسیای‌غربی و مسائل مرتبط با مناقشه‌های دولت‌ها با ملت‌های خود درمنطقه بوده است که به نحو بالقوه‌ای این پتانسیل را داراست که امنیت‎انرژی چین را که یکی از مهم‌‍ترین دلایل حضور پکن در خلیج‌فارس است با چالش‌های ژرفی مواجه کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Futurism China's Energy Security Policy In "West Asia" Abstract

نویسندگان [English]

 • rashid recabian 1
 • Sirous khandan 2
 • mehrdad alahpour 3

1 Assistant Professor of Political Science, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran.

2 Faculty member of Grand Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

3 Master of International Relations, University of Gilan, Gilan, Iran.

چکیده [English]

One of the emerging powers that has experienced a growing industrialization process in recent years is the People's Republic of China. Diplomacy has defined energy security for its future. The best option for that country's energy supply is the strategic Persian Gulf region. The question is, what opportunities and challenges does the People's Republic of China face in the strategic port of the Persian Gulf? And how is Beijing's strategy assessed in the face of opportunities and challenges ahead? In order to answer this question, an attempt has been made to study Beijing's strategy in the Persian Gulf region at three levels: global, regional and domestic. At the global level, the biggest issue is the influence and influence of the United States in the region. At this level, the Chinese are seeking to build trust. But internally, the most important issue, especially in recent years, has been political developments in West Asian countries and issues related to government conflicts with their nations in the region, which has the potential to do so. China's energy security, which is one of the main reasons for Beijing's presence in the Persian Gulf, faces deep challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 •  China
 • Energy Security
 • Persian Gulf
 • West Asia
 • Iran
 1. افراسیاب‌پور، حامد (1393). «تحلیل پویش‌های شورای همکاری خلیج‌فارس»، فصلنامه سیاست دفاعی، سال بیست و دوم، شماره 88.

  آقایی، داوود و اکبریان، علیرضا (1396). «تعامل یا تقابل چین با امریکا در خلیج‌فارس»، فصلنامه سیاست، دوره47، شماره2.

  بوزان، باری (1390). مردم، دولتها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبری.

  پورنجفی، وجیهه سادات و شریعتی، شهروز (1394). «ظرفیت استراتژیک ایران در دکترین خیزش صلح آمیز چین»، فصلنامه ژئوپلیتیک، شماره 39.

  جنیدی، رضا و ملائی، مسعود (1398). «راهبردهای مبتنی بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قدرت هوشمند ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، صص 65-89.

  جهانگیری، سعید و اطهری، سید اسدالله (1397). «بررسی تاثیر موقعیت ژئوپلیتیک ایران بر سیاست خارجی (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 2، شماره 6، صص 55-77.

  چهرآزاد، سعید (1398). «وانموده های سیاستگذارانۀ پسا دفاع مقدس در حیطه روابط خارجی ایران»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 4، صص 127-144.

  خدابخشی، لیلا؛ ازغندی، علیرضا و هرمیداس باوند، داوود (1398). «بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال 5، شماره 3، صص  21-47.

  دارا، جلیل و خاکی، محسن (1397). «جایگاه شبکه مسلمانان میانه‌رو در اعمال قدرت نرم آمریکا؛ با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 1، صص 56-77.

  ذولفقاری، مهدی و دشتی، فرزانه (1397). «مؤلفه‌ها و ظرفیت‌های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی فرهنگی»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 8، شماره 2، صص 127-154.

  زیبایی نژاد، مریم (1398). «احیای انگاره‌های مهم هویتی در پرتو انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 187-206.

  سپهری، یدالله؛ عباسی، مصیب و حسینی آهنگری، سید حسن (1398). «پیامدهای تقابل ایران و آمریکا»، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، دوره 8، شماره 29، صص 119-136.

  سلیمی، حسین و رحمتی‌پور، لیلا (1393). «مطالعه مقایسه‌ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 65.

  سوواکول، بنجامین (1391). کتاب مرجع امنیت‌انرژی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: انتشارات موسسه ابرار معاصر تهران.

  شریعتی‌نیا، محسن (1384). چین، انرژی و خاورمیانه، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، گروه مطالعات آسیا.

  شریعتی‌نیا، محسن (1391). «چین و آسیای مرکزی:تغییردرژئواکونومی»، فصلنامه آسیای‌مرکزی و قفقاز، شماره 77

  صادقی، سیدشمس الدین (1394). «امنیت‌انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره بیست و دوم،

  صباغیان، علی و سروستانی، عباس (1393). «امنیت‌انرژی وروابط اتحادیه اروپا و آسیای‌مرکزی»، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 19

  صفوی، سیدیحیی و مهدیان، حسین (1389). «ژئوپلیتیک انرژی ایران و امنیت‌انرژی شرق (چین و هند)»، فصلنامه جغرافیای انسانی، سال دوم، شماره دوم.

  طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده (1399). «جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد (با تاکید بر خاورمیانه)»، فصلنامه راهبرد سیاسی، بهار، سال چهارم، شماره 12، صص66-41.

  طاهری، ابراهیم (1395). «بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های هند برای تبدیل‌شدن به یک قدرت بزرگ با رویکرد آینده‌پژوهی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره بیست و نهم.

  کاظمی، پریسا و بشیری، اکبر (1398). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران»، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان، صص 140-119.

  کاظمی، سیدحسن (1386). «نفت و امنیت منطقه‌ای (منطقه‌گرایی خاورمیانه و نفت)»، مجله بررسی‌های مسائل اقتصادی انرژی، شماره 10

  کبیری، ابوالحسن و کاویانی فر، پیمان (1398). «اولویت‌بندی تهدیدات جمهوری اسلامی ایران از طریق آسیای مرکزی و راهکارهای مقابله با آن»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 5، شماره 4، صص 51-70.

  کولایی، الهه (1389). «نقش ایران در امنیت‌انرژی منطقه و جهان»، فصلنامه سیاسی و بین‌المللی، شماره چهارم.

  متقی، افشین و قره‌بیگی، افشین (1393). «جایگاه استراتژیک خلیج‌فارس در سیاست‌خارجی چین»، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال دوم، شماره 2.

  مصلی‌نژاد، عباس و حق‌شناس، محمدرضا (1391). «جایگاه چین در اقتصادانرژی خلیج‌فارس (با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران)»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره اول.

  نیاکویی، سیدامیر و قیاسی، امیر (1392). «قدرت‌یابی چین و راهبرد ایالات‌متحده امریکا: نگاهی ابزاری به شورای امنیت»، سیاست‌جهانی، شماره 5.

  نیاکوئی، سیدامیر (1391). کالبدشکافی انقلاب‌های معاصر در جهان عرب: ریشه‌ها، پیامدها و اندیشه‌ها، تهران: نشر میزان.

  یزدانی، عنایت‌الله و اکبریان، علیرضا (1391). «انرژی و روابط چین با خلیج‌فارس»، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 2.

  یزدانی، عنایت‌الله و تویسرکانی، مجتبی (1390). «تحلیلی بر رقابت ژئوپلیتیکی قدرت‌ها در (بیضی استراتژیک انرژی)»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره چهارم.

  Andrews, Philip & Dannreuther, Roland (2013). “China, Oil and Global Politics (Routledge Contemporary China)”.

  1. Cole, Bernard (2016). “China Quest for Great Power: Ships, Oil, and Foreign Policy.

  Elikind, J (2010). Energy Security. Call For a Broader Agenda. In: Energy Security: Economics, Politics, Strategies and Implicational. Edited

  World, Washington: University of Washington Press

  Luft, Gal, Anna Korin (2009). Realism and Idealism in the Energy Security Debate. In: Energy Security Challenges for the 21 Century.