نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

     بر اساس نظریه رئالیسمتهاجمی، دولت­ها نه تنها به دنبال تسلط بر منطقه خود هستند، بلکه همچنین می­کوشند تا از دستیابی رقبایشان در سایر مناطق به هژمونی جلوگیری کنند. روسیه نیز که از جایگاه تنزل یافته خود از یک ابرقدرت به قدرت بزرگ راضی نیست، بازگشت مجدد به عنوان ابرقدرت را هدف استراتژیک بلند مدت خود قرار داده است ولی از آنجایی که این هدف در کوتاه مدت قابل تحصیل نمی باشد، بنابراین به دنبال حفظ ساختار فعلی و تلاش برای عدم تنزل از جایگاه خود با استفاده از راهکار واقع بینی تهاجمی در سیاست خارجی است. بر این اساس هدف از این پژوهش بررسی مفهوم رئالیسم تهاجمی بر اساس نظریه مرشایمر و تحلیل سیاست روسیه در شرق اروپا می­باشد. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری مطالب، به صورت کتابخانه­ای، مجلات، مقالات و نشریات اینترنتی در این زمینه انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reaction to Russian policy in Eastern Europe

نویسنده [English]

  • seyed javad sebtahmad

Master of International Relations, Islamic Azad University, Qom Branch, Qom, Iran

چکیده [English]

According to the theory of aggressive realism, governments not only seek to dominate their region, but also seek to prevent their rivals from gaining hegemony in other regions. Russia, dissatisfied with its degraded position from a superpower to a great power, has made the return of a superpower its long-term strategic goal, but since this goal is not achievable in the short term, it seeks to maintain its structure. The current and the attempt to not degrade from its position using an aggressive realistic strategy in foreign policy. Therefore, the purpose of this study is to investigate the concept of aggressive realism based on Mersheimer's theory and analysis of Russian policy in Eastern Europe. The present research is descriptive-analytical method and the collection of materials has been done in the form of libraries, magazines, articles and online publications in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressive realism
  • Russian politics
  • Eastern Europe
اعظمی، هادی؛ نظری، محمد و حسینی، سیدعلی (1397). «رقابت ژئوپلتیک روسیه و آمریکا در اوکراین(2004-2017)»، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال ششم، بهار و تابستان، صص 52-21.
دانش نیا، فرهاد و مارابی، مهری (1395). «تقابل سازه انگارانه آمریکا و روسیه در اوکراین»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره نهم، شماره2، پاییز و زمستان، صص 248-231.
صباغیان، علی و ثمودی، علیرضا (1393). «تحریم های اتحادیه اروپا برضد روسیه؛ دلایل، ابعاد وپیامدها»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره86، تابستان.
صفری، بابک (1396). «استقر سامانه های دفاع موشکی آمریکا»، http://tabyincenter.ir/19649
عسگریان، حسین (1398). خروج آمریکا از آی.ان.اف. و پیامدهای آن بر امنیت بین الملل، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر تهران.
عمادی، سید رضی (1389). «عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره70، تابستان.
کریمی فرد، حسین و روحی دهینه، مجید (1393). «بشینه سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 3، پاییز، صص 577-551.
مصلی نژاد، عباس (1392). «بحران اوکراین و تشدید رقابت های منطقه ای»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره دوم، شماره 4، زمستان، صص 33-7.
نقدی نژاد، حسن و سوری، امیرمحمد (1387). «رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، تابستان، شماره 62، صص 172-155.
نونژاد، محمد و کریمی، مرتضی (1397). «تقابل روسیه و آمریکا در اوکراین و تاَثیر آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه مطالعات روابط بین الملل، سال یازدهم، شماره 41، بهار، صص 175-145.
Mearsheimer, J(2001).The Tragedy of Great Power Politics,New York, Norton.