نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دکترای تخصصی اندیشه سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

     کاهش اعتماد ملی آحاد مردم و بروز بحرانهای احتمالی در زمره بنیادی ترین دشواره حیاتی ایران امروز به شمار می آید. عوامل مختلفی در شکل گیری این دشواره نقش آفرینی نموده است که اهم آنها عبارتند از: مغفول ماندن قانون اساسی، سیاست زدگی، گفتمان فقاهتی، به محاق رفتن علوم انسانی، خروج سرمایه های مادی و معنوی، کاهش ارزش پول ملی و تعدادی دیگر که هرکدام از آنها به تنهایی سبب کاهش اعتماد عمومی شده است. سازوکار عملی حل و فصل فوری چالش های مذکور؛ داشتن عزم و اراده راسخ برای برون رفت از وضعیت موجود است. البته علم سیاست برپایه جامعه شناسی سیاسی راه برون رفت و ترقی ایران امروز را درک صحیح شرایط موجود توسط مسئولان دانسته است. البته می توان با استفاده از ظرفیت های مختلف پایه های وحدت ملی را مستحکم نمود و با اتکا به دانش روز از دالان های خطرناک عبور کرد و سپس کشور را در مسیر رشد قرار داد. افزایش اعتماد عمومی موجب تعامل بیشتر و بهتر میان آحاد مردم و دولت و همچنین مشارکت سیاسی آنها می شود، ضمن آنکه کاهش آن سبب عدم حمایت و پشتیبانی مردم از مسئولین و به تبع آن عدم رعایت قوانین و مقررات، عدم حمایت از برنامه های مختلف دولت و در موارد خیلی حاد موجب بحران مشروعیت می گردد. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-توصیفی بوده و چارچوب بحث برمبنای نظریه جامعه شناسی سیاسی ایران مبتنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Public trust of the people of the lost circle of life in Iran today

نویسنده [English]

  • Habib Ashayeri

PhD in Political Thought from Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Reducing the national trust of the people and the emergence of possible crises is among the most fundamental vital difficulties in Iran today. Various factors have played a role in the formation of this difficulty, the most important of which are: the neglect of the constitution, politicization, jurisprudential discourse, the disappearance of the humanities, the outflow of material and spiritual capital, the devaluation of the national currency and a number of others. They alone have reduced public confidence. The practical mechanism for resolving these challenges immediately is to have a strong will to get out of the current situation. Of course, political science is based on political sociology, and considers the progress of today's Iran to be the correct understanding of the current situation by the authorities. Of course, it is possible to strengthen the foundations of national unity by using different capacities, and relying on up-to-date knowledge to cross dangerous corridors, and then put the country on the path of growth. Increasing public confidence will lead to greater and better interaction between the people and the government, as well as their political participation. Very acute causes a crisis of legitimacy. The research method in this article is analytical-descriptive and the discussion framework is based on the theory of political sociology of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public trust
  • social capital
  • jurisprudential discourse
  • political participation
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1380). «بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهرستان کاشان»، نامه علوم اجتماعی، شماره 17
آرنت، هانا (1397). بحران های جمهوری، ترجمه علی معظمی، تهران: فرهنگ جاوید، چ اول.
بشیریه، حسین (1387). گذار به دموکراسی، تهران: نگاه معاصر، چ دوم.
جابرانصاری، محمدرضا و پارسائیان، افشین (1396). «مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی، با بهره‌گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 7، شماره 2، صص 160-172.
راغفر، حسین (1388). دولت، فساد و فرصت های اجتماعی؛ تعامل اندیشه در اقتصاد سیاسی توسعه، تهران: نقش ونگار، چ اول.
زارع برمی، مرتضی (1397). «انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم‌و‌تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در تراز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 2، صص 53-86.
سرزعیم، علی (1397). «چراارزش پول ملی ایران پایین است؟»، روزنامه مردم سالاری، شماره4842
شاهین، مهدی (1396). «بررسی نحوه عملکرد و نقش بسیج اساتید در مقابله با راهبرد جنگ نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)»، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 7، شماره 2، صص 42-59.
طباطبایی، سیدهادی (1397). حدیث نواندیشان دینی، تهران: کویر، چ اول.
فاطمی، داود و اسلامی فارسانی، عباس (1397). «ارزیابی نظام ارزش‌های جامعه در دوران دفاع مقدس و دوران کنونی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 2، صص 113-150.
قادری، حاتم (1387). اندیشه در مرز، تهران: نگاه معاصر، چ چهارم.
گیدنز، آنتونی (1380). معنای مدرنیت، ترجمه علی اصغرسعیدی، تهران: کویر، چ اول.
ملکیان، مصطفی (1387). مشتاقی و مهجوری، تهران: نگاه معاصر، چ دوم.
Erden, A (2009). "predicting organization trust level of school managers and teachers at elementary schools, procedia social and behavioral sciences". pp.2180-2190
Kazemipur, A (2006). "social trust,ethnic diversity, and immigrants": Canada university alberta publication.